Banner - Fond SK-NIC

Fond SK-NIC  /  Výzva pre malé projekty 2020  /  Porozprávajme sa spolu

Porozprávajme sa spolu

Organizácia Fond detí, n.f. pomáha pri zlepšovaní kvality a podmienok vzdelávania žiakov s viacnásobným postihnutím. Podieľa sa na zabezpečovaní a financovaní špeciálnych učebných a kompenzačných pomôcok pre žiakov Spojenej školy na Dúbravskej ceste v Bratislave.

Spojená škola poskytuje vzdelávanie pre 116 žiakov s viacnásobným postihnutím (VNP) – mentálne postihnutie a telesné postihnutie v kombinácií s iným postihnutím, napr. s poruchou autistického spektra (PAS).

Veľa z nich má výrazné komunikačné problémy. Hovorená reč u nich často neexistuje, alebo je pre ich okolie nezrozumiteľná. Dieťa, ktoré nemá možnosť efektívnej komunikácie, je ohrozené z hľadiska vzniku sociálnych, emocionálnych problémov a tiež problémov učenia a správania sa.

Cieľom projektu Porozprávajme sa spolu je vytvoriť vhodný náhradný komunikačný prostriedok – komunikačné tabuľky Go Talk pre žiakov s viacnásobným postihnutím, ktorí sa verbálne nedokážu vyjadriť. Využívaním moderných informačno-komunikačných technológií možno zlepšiť kvalitu, efektívnosť, názornosť a zvýšiť pútavosť výchovno-vzdelávacieho procesu týchto žiakov.

Aktivity projektu chceme realizovať v dvoch rovinách – skupinovo: v triede na interaktívnom systéme so špeciálnym pedagógom, s asistentom učiteľa, počas každodenného výchovno-vzdelávacieho procesu a individuálne: s logopédom alebo špeciálnym pedagógom,” uviedla koordinátorka projektu Mgr. Anna Grycová.

Aplikácia Go Talk má pomôcť prekonávať bariéry u žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou a nehovoriacich žiakov. Prostredníctvom tejto aplikácie pre Apple iPad je možné vytvoriť komunikačné tabuľky a s ich pomocou naučiť tieto deti zrozumiteľne vyjadriť svoje pocity, požiadavky a každodenné potreby v škole, doma aj na verejnosti.

Učitelia – špeciálni pedagógovia a logopédi školy neustále hľadajú pre žiakov nové cesty na vybudovanie vhodnej náhradnej komunikačnej techniky.

Pre viacnásobne postihnutých žiakov je využívanie týchto technológii často jediným spôsobom komunikácie medzi rovesníkmi a ostatnými ľuďmi. Využívanie aplikácie GoTalk pre Apple iPad je cesta, ktorá umožní aj týmto žiakom prekonávať práve komunikačné bariéry,” uviedla koordinátorka projektu Mgr. Anna Grycová.

Používanie moderných IKT technológií má potenciál eliminovať a redukovať prejavy problémového správania sa žiakov, priniesť vyššiu kvalitu vyučovania, odbúrať teoretický výklad učiva, zlepšiť vzájomnú interakciu medzi žiakom a učiteľom a posilniť tak spoluprácu žiakov pri riešení rôznych úloh.

Práve prepojenie a následné pravidelné využívanie interaktívnych systémov v edukačnom procese podnecuje spontánny záujem žiakov o učenie. Pre žiaka sa vyučovanie stáva hrou. Zábavnou formou dokáže učivo ľahšie pochopiť, naučiť sa ho a precvičiť. Žiaci tak pracujú aktívnejšie, efektívnejšie a pozornejšie.