Novinky

Prechodné obdobie pre proxy držiteľstvo domén .sk sa končí

Vážení registrátori,

touto cestou Vám pripomíname, že 1. septembra 2018 sa končí jednoročné prechodné obdobie pre ukončenie proxy držiteľstva domén .sk zo strany registrátorov. O tejto zmene v Pravidlách pre registráciu domén v doméne najvyššej úrovne .sk sme Vás informovali ešte v apríli 2017, pričom samotná zmena je účinná od 1.9.2017 s jednoročným prechodným obdobím pre uskutočnenie nevyhnutných opatrení.

Nové pravidlá pre registráciu domén platné od 1. septembra 2017 nedovoľujú proxy držiteľstvo domén .sk registrátormi, čo znamená, že registrátor nesmie byť držiteľom domény, ktorú sám nevyužíva.

V priebehu čoskoro sa končiaceho jednoročného prechodného obdobia sme zaregistrovali, že rozhodujúca časť registrátorov, ktorých sa to týka, už prijala príslušné opatrenia a priradila k dotknutým doménam potrebné údaje ich skutočných držiteľov.

Vzhľadom na blížiaci sa termín 1.9.2018 Vás upozorňujeme, aby ste sa čo najskôr uistili, že v portfóliu domén, ktoré spravujete, ostali vo Vašom držaní len tie, ktoré sami využívate.

Po 1.9.2018 bude porušovanie príslušného ustanovenia Pravidiel považované za závažné porušenie a môže mať za následok až vypovedanie registrátorskej zmluvy.

Slovenské domény pripravené na GDPR revolúciu

Prakticky 100% domén .sk je pokrytých dodatkom o GDPR. Dodatok k registrátorskej zmluve, ktorý si vyžaduje zosúladenie s Všeobecným nariadením EÚ o ochrane údajov (GDPR), podpísali registrátori, ktorí spoločne pokrývajú prakticky 100% všetkých slovenských domén .sk. Už týždeň pred začiatkom účinnosti GDPR bol podpísaný dodatok k registrátorskej zmluve doručený prakticky od všetkých Top 500 registrátorov domén .sk.

Registrátori, ktorí spoločne spravujú prakticky 100% všetkých zaregistrovaných domén .sk, k začiatku účinnosti Všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov (GDPR) podpísali dodatok k registrátorskej zmluve so spoločnosťou SK-NIC, a. s., ktorá je správcom domény najvyššej úrovne .sk na základe poverenia americkej organizácie ICANN.

Spoločnosť SK-NIC, a. s. tak v rámci úspešnej komunikačnej kampane, ktorá začala ešte v úvode roka, v rámci prípravy na začiatok účinnosti nariadenia GDPR stihla prijať a spracovať dodatky od niekoľkých tisícov registrátorov domén .sk, medzi ktorými sú zastúpené významné úrady, verejnoprávne inštitúcie, súkromné firmy, banky, až po malých a stredných podnikateľov a živnostníkov.

Každý subjekt pôsobiaci ako registrátor domén je zároveň v zmysle GDPR sprostredkovateľom. Každý sprostredkovateľ, teda aj registrátor, musí mať podpísaný dodatok k registrátorskej zmluve tak, ako ho vyžaduje legislatíva GDPR. Jeho nepodpísanie principiálne vedie k vypovedaniu Registrátorskej zmluvy. Funkčnosti domén .sk zaregistrovaných pod takýmito registrátormi sa však tento krok nedotýka, keďže spoločnosť SK-NIC, a. s zabezpečuje pre takéto prípady funkciu registrátora.

V rámci nášho prístupu vzájomne otvorenej komunikácie sme našich registrátorov už od začiatku roka pravidelne oslovovali s informáciami o dôležitosti a význame nariadenia GDPR. Okrem toho sme pre nich pripravili v spolupráci s renomovanou právnickou kanceláriou TaylorWessing špecializované školenie, aby sme im prípravu na súlad s GDPR zjednodušili. Úpravy v pravidlách pre registráciu domén aj samotný dodatok sme ponúkli všetkým našim registrátorom na verejné pripomienkové konanie. Hlasovanie Komisie pre správu národnej domény .sk o zmenách súvisiacich s GDPR skončilo už po druhý raz v tomto roku skoro jednomyseľným schválením prakticky všetkými členmi komisie – iba jeden člen sa zdržal. Pozitívna reakcia registrátorov, ako aj ich včasná a disciplinovaná spolupráca pri príprave na začiatok účinnosti nariadenia GDPR len potvrdzuje korektné a ústretové nastavenie vzťahov medzi spoločnosťou SK-NIC, a. s. a širokou a rôznorodou komunitou subjektov, ktoré sú aktívne v oblasti registrácie internetových domén.

Ben Crawford, generálny riaditeľ britskej skupiny CentralNic Group PLC, ktorá je od konca vlaňajška strategickým partnerom SK-NIC, a. s., hovorí: „Teší nás dobré a konštruktívne fungovanie spolupráce s registrátormi domén .sk, ako aj s príslušnými slovenskými úradmi, vďaka čomu sa nám podarilo hladko dosiahnuť túto dôležitú legislatívnu métu. Od začiatku našej spolupráce zdôrazňujeme, že naším poslaním a strategickým cieľom je vytvoriť čo najlepšie prostredie pre slovenskú internetovú komunitu a podporovať rozvoj slovenskej digitálnej ekonomiky ako takej. Ako transparentná, verejne obchodovaná firma sme povinní plniť nielen všetky zákonné nariadenia, ale aj všetky rozhodnutia slovenskej Komisie pre správu národnej domény .sk, v ktorej sú okrem vlády SR zastúpení aj používatelia internetu, poskytovatelia internetových služieb a registrátori internetových domén. Naša práca je celosvetovo pod drobnohľadom investorov a svetových médií.“

Školenie o Zákone o kybernetickej bezpečnosti v spolupráci s Národným bezpečnostným úradom

V stredu, 23. mája 2018, sa uskutočnilo školenie k novému Zákonu o kybernetickej bezpečnosti pre registrátorov domén .sk. Školenie usporiadala spoločnosť SK-NIC, a. s. v spolupráci s Národným bezpečnostným úradom v priestoroch bratislavského centra Binarium.

V prvej časti školenia sa riaditeľ SK-NIC, a. s. Peter Bíro sústredil na otázky, ktoré nová legislatíva môže otvoriť, pričom zdôraznil, že očakáva viaceré metodické usmernenia pre správnu aplikáciu v praxi. V druhej časti školenia sa Rastislav Janota z Národného bezpečnostného úradu sústredil na zodpovedanie praktických tém týkajúcich sa registrátorov domén v súvislosti so zabezpečením súladu s novým zákonom.

Prezentácie zo školenia sú dostupné tu:

Prezentácia SK-NIC – Peter Bíro (PDF, 970 kB)

Prezentácia NBÚ – Rastislav Janota (PDF, 378 kB).

 

Doplňujúce informácie: účinnosť nového zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti  začala 1. apríla 2018. Tento zákon je implementáciou príslušnej smernice EÚ (tzv. „NIS“). Okrem iného upravuje postavenie a povinnosti prevádzkovateľa základnej služby, pričom podľa prílohy č. 1 časti 3 tohto zákona sa povinnosti poskytovateľa základnej služby explicitne týkajú aj poskytovateľa služieb systému doménových mien na internete.

 

Keďže Národný bezpečnostný úrad v pripravovanom vykonávacom predpise okrem iného spresňuje, že základnou službou je taká, ktorá spĺňa napr. podmienku “Poskytovania na svojich DNS serveroch autoritatívnych odpovedí spolu pre najmenej 1 000 rôznych domén“, povinnosti vyplývajúce z tohto zákona sa týkajú aj najväčších spomedzi registrátorov domén .sk.

Dôležité právne upozornenie: Na podpísanie GDPR dodatku ostáva už len niekoľko dní

Vážení registrátori domény .sk,

do konca obdobia na doručenie podpísaného dodatku k registrátorskej zmluve ostáva už iba niekoľko dní. Preto ak ste tento ešte nezaslali a chcete byť registrátorom domén .sk aj naďalej, dovoľujeme si Vás opätovne požiadať o jeho vyplnenie, podpísanie a  zaslanie čo najskôr v dvoch listinných kópiách na našu adresu:

SK-NIC, a.s.

P.O.BOX 49

840 00 Bratislava 4

 

Nakoľko ide o právne záväzný zmluvný dokument, je nutné jeho podpísanie príslušnou na to autorizovanou osobou a doručenie v dvoch listinných origináloch na našu adresu (aj s prípadnou potrebnou dokumentáciou k autorizácii), a to najneskôr deň pred účinnosťou GDPR, t.j. do 24.5.2018. V prípade podpisu autorizovanou osobou (štatutárom spoločnosti) nie je potrebné notárske overenie, v prípade podpisu poverenou osobou, prosíme o priloženie súvisiaceho splnomocnenia.

Zároveň Vás chceme znova upozorniť na dôležitú skutočnosť: prípadné včasné neuzavretie tohto dodatku sa bude vzhľadom na podmienky GDPR považovať za podstatné porušenie Pravidiel a bude musieť mať za následok odstúpenie od Registrátorskej zmluvy.

V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať mailom alebo telefonicky.

Polia, do ktorých, prosím, zadáte Vaše údaje sú editovateľné po stiahnutí tohto súboru vo formáte PDF na Váš počítač.

V prípade záujmu dozvedieť sa viac uvádzame aj ďalšie doplňujúce informácie:

Už 25. mája 2018 začne účinnosť Všeobecného nariadenia EÚ o ochrane osobných údajov (General Data Protection Regulation, v skratke GDPR). Jeho cieľom je posilnenie ochrany osobných údajov fyzických osôb prostredníctvom viacerých zmien, vrátane práva vyžiadať si informáciu o tom, aké osobné údaje o Vás jednotlivé organizácie uchovávajú a ako s nimi zaobchádzajú, ako aj iné práva. Podrobnejšie sa o hlavných zmenách, ktoré prináša GDPR môžete dozvedieť na stránkach Úradu pre ochranu osobných údajov.

O dôležitosti súladu s nariadením GDPR a jeho význame sme už v uplynulých mesiacoch informovali všetkých registrátorov internetových domén stručnou prezentáciou, ktorá uvádza aj prehľad hlavných zmien pre držiteľov internetových domén, ako aj prostredníctvom masmédií (TASR, SME, Pravda, TouchIT, Dobré noviny) a vo forme odborného seminára.

Táto právna úprava si vyžiadala aj úpravu pravidiel pre registráciu internetových domén .sk, ktoré boli predmetom verejného pripomienkového konania, ku ktorému sme ešte v úvode marca pozvali všetky subjekty aktívne v oblasti registrácie domén.

Pravidlá pre registráciu domén v doméne najvyššej úrovne . sk zosúladené s GDPR boli 10.4.2018 schválené Komisiou pre správu národnej domény .sk, v ktorej sú zástupcovia vlády SR, zástupcovia internetových používateľov, poskytovateľov internetových služieb, ako aj zástupca registrátorov. O výsledku hlasovania komisie ste sa už mali možnosť oboznámiť prostredníctvom viacerých médií (TASR, SME, Živé, TOUCHIT, 24 hodín, hlavné.sk, Nový čas, Svet komunikácie).

PLÁNOVANÁ AKTUALIZÁCIA SOFTVÉRU

Vážení registrátori,

v utorok, 8.5.2018, vo večerných hodinách, prebehne aktualizácia softvéru, ktorá zruší všetky otvorené prihlasovacie relácie. Po aktualizácii bude potrebné, aby ste sa opäť prihlásili.

SK-NIC sa stal jedným z hlavných partnerov projektu IT Fitness Test

IT Fitness Test - obrázokSK-NIC, a. s., správca domény najvyššej úrovne .sk, sa rozhodol stať sa jedným z hlavných partnerov projektu IT Fitness test 2018, ktorý organizuje IT Asociácia Slovenska v spolupráci so Zastúpením Európskej komisie na Slovensku.

IT Fitness Test si môže urobiť každý na webovej stránke www.itfitnesstest.sk.  Online test pre základné školy obsahuje 20 otázok a pre stredné/vysoké školy obsahuje 25 otázok z rôznych oblastí IT. Už šiesty rok si tak nielen študenti, ale aj užívatelia slovenského internetu môžu overiť svoje schopnosti práce s počítačom, vedomosti o internete a sociálnych sieťach, či webovom marketingu v IT Fitness Teste. Test pozostáva zo šiestich sekcií, pričom každá je zameraná na inú oblasť IT schopností a zručností.

Test nie je určený „itéčkárom“, ale širokej verejnosti. Môže si ho urobiť každý, kto si chce preveriť svoje IT schopnosti. Po ukončení získa certifikát s hodnotením, na aké percento v teste uspel. Zároveň dostane odporúčania, v ktorých oblastiach sa môže zlepšiť.

Za posledných 6 rokov sa do testovania zapojilo už viac ako 150 tisíc respondentov. Priemerná hodnota úspešnosti dosiahla vlani úroveň 46%. V tohtoročnom teste bude v spolupráci s SK-NIC, a. s. zaradená aj séria otázok venujúca sa tak bezpečnosti na internete, ako aj téme internetových adries a domén.

Digitálne zručnosti sú jedným z najdôležitejších predpokladov rozvoja slovenskej digitálnej ekonomiky a našich slovenských kapacít. Tá úzko súvisí s naším poslaním správcu domény najvyššej úrovne .sk, keďže tá je pevným pilierom elektronického prostredia slovenskej ekonomiky. Zabezpečovať kvalitné a správne znalosti o IT svete, t.j. tzv. IT zručnosti, je okrem zabezpečovania stabilného internetu jeden z našich hlavných cieľov, ktorý sa samozrejme prenáša aj do rastu slovenskej ekonomiky. Naša voľba spolupracovať s ITASom na projekte IT Fitness test teraz aj v minulosti bola preto logická, lebo v tomto nás spája rovnaký cieľ. To, že sme si vybrali dobre, značí aj významnosť a výborné výsledky tohto projektu v predchádzajúcich rokoch.

Ben Crawford, generálny riaditeľ britskej skupiny CentralNic Group PLC, ktorá je od konca vlaňajška strategickým partnerom SK-NIC, a. s., doplnil: „Sme radi, že máme možnosť byť partnerom IT Fitness Testu 2018, ktorý pomáha mladým ľuďom zo Slovenska otestovať sa v IT zručnostiach, ktoré patria medzi dôležitý stavebný kameň rozvoja vedomostnej ekonomiky na Slovensku. Od začiatku našej spolupráce s SK-NIC, a. s. zdôrazňujeme, že naším poslaním a strategickým cieľom je vytvoriť čo najlepšie prostredie pre slovenskú internetovú komunitu a podporovať rozvoj slovenskej digitálnej ekonomiky ako takej. Ako transparentná, verejne obchodovaná firma sme povinní plniť nielen všetky zákonné nariadenia, ale aj všetky rozhodnutia slovenskej Komisie pre správu národnej domény .sk, v ktorej sú okrem vlády SR zastúpení aj používatelia internetu, poskytovatelia internetových služieb a registrátori internetových domén. Naša práca je celosvetovo pod drobnohľadom investorov a svetových médií.“

Štvrťstoročie domény .sk a teraz dokonca s tretinovými cenami

Obrázok - 25 rokov domény .sk12. apríla 1993 bolo potvrdené zaregistrovanie a vznik domény najvyššej úrovne .sk. Žiadosť o registráciu národnej domény najvyššej úrovne bola zaslaná 22. marca 1993.

12. apríla 1993, t.j. pred 25-timi rokmi dostal Gejza Büchler, manažér vtedajšej spoločnosti EUnet Slovakia email, ktorým bola potvrdená registrácia a vznik národnej domény najvyššej úrovne .sk. V „rodnom liste“ domény najvyššej úrovne .sk bola uvedená osobitná špecifikácia „manpower given by private company“ („ľudské zdroje poskytla súkromná firma“). Podobne ako v prípade mnohých iných krajín v Európe, správou domény najvyššej úrovne .sk bola poverená súkromná organizácia, ktorá neskôr zmenila meno a od roku 2006 je známa ako SK-NIC, a. s. Dňom 5. decembra 2017 sa stopercentným akcionárom a strategickým partnerom SK-NIC, a. s. stala britská skupina CentralNic Group PLC, ktorá je verejne obchodovaná na Londýnskej burze cenných papierov.

Spoločnosť SK-NIC, a. s. sa aj po vstupe tohto nového strategického investora rozhodla naďalej pokračovať v doterajšej akcii zvýhodnenej ceny nových internetových domén, za ktorú ich poskytuje registrátorom. V súlade s predstaveným zámerom nového investora tým chce SK-NIC podporovať rozvoj slovenskej internetovej komunity.

Vďaka tejto akcii sa môžu registrátori zasa tešiť pokračovaniu znížených cien. V prvom roku svojho registračného obdobia tak zaregistrujú pre svojich klientov novú Doménu za jednotnú akciovú cenu, ktorá je o 30 percent lacnejšia oproti štandardnej cene podľa aktuálneho Cenníka.

Táto akciová cena je však dokonca o 65 percent nižšia oproti cenníku spred viac než roka a registrátori, ktorí túto službu vďaka SK-NICu poskytujú svojim koncovým užívateľom, tak platia oproti roku 2016 len približne tretinovú cenu. Ďalšia zvýhodnená akcia, ktorá oceňuje aktivitu Registrátorov pri registrovaní nových Domén je Získaj 100, dostaň 100. Registrátor pri nej získava za každých 100 ním zaregistrovaných nových domén odmenu 100 EUR. Obe akcie budú pokračovať najmenej do 31.12.2018, pričom SK-NIC spolu so svojím novým strategickým investorom CentralNic do budúcnosti zvažujú aj ďalšie modely podpory slovenskej internetovej komunity.

Ako bolo uvedené vyššie, na Slovensku je na základe poverenia americkej organizácie ICANN správou domény najvyššej úrovne .sk už 25 rokov poverená spoločnosť SK-NIC, a. s. 25. výročie domény .sk sa zatiaľ u nás nesie v duchu prípravy a zavádzania Všeobecného nariadenia EÚ o ochrane osobných údajov – GDPR, ako aj prípravy opatrení vzhľadom na účinnosť ďalšej európskej legislatívy týkajúcej sa kybernetickej bezpečnosti. V rámci našej vzájomne otvorenej komunikácie sa usilujeme byť čo najviac nápomocní aj našim viac než 2600 registrátorom, ktorí sprostredkúvajú domény .sk priamo koncovým užívateľom. Pravdu povediac, na oslavy 25. výročia neostáva čas.

CentralNic Group PLC, strategický partner spoločnosti SK-NIC, a.s., od začiatku našej spolupráce zdôrazňuje, že jeho poslaním a strategickým cieľom je vytvoriť čo najlepšie prostredie pre slovenskú internetovú komunitu a podporovať rozvoj slovenskej digitálnej ekonomiky ako takej. Ako transparentná, verejne obchodovaná firma je CentralNic Group PLC povinný plniť nielen všetky zákonné nariadenia, ale aj všetky rozhodnutia slovenskej Komisie pre správu národnej domény .sk, v ktorej sú okrem vlády SR zastúpení aj používatelia internetu, poskytovatelia internetových služieb a registrátori internetových domén. Naša práca je celosvetovo pod drobnohľadom investorov a svetových médií.

Upozornenie: Od 1. apríla je v účinnosti nový zákon o kybernetickej bezpečnosti

Ostatné mesiace prinášajú nárast legislatívnych a regulačných požiadaviek, ktoré sa dotýkajú aj oblasti registrácie internetových domén a preto sa týkajú ako registra domén najvyššej úrovne, tak aj registrátorov internetových domén.

Ako sme už informovali, 1. apríla 2018 začala účinnosť nového zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti (http://www.zakonypreludi.sk/zz/2018-69), ktorá je implementáciou príslušnej smernice EÚ (tzv. „NIS“). Táto okrem iného upravuje postavenie a povinnosti prevádzkovateľa základnej služby. Vzhľadom na to, že ide o relatívne novú právnu normu, je nutné mať na zreteli, že príslušnú definíciu a teda nové povinnosti sa môžu týkať aj registrátorov.

Podľa prílohy č. 1 časti 3 sa povinnosti poskytovateľa základnej služby explicitne týkajú aj poskytovateľa služieb systému doménových mien na internete.

Keďže Národný bezpečnostný úrad nedávno spustil medzirezortné pripomienkové konanie k vykonávacím predpisom (https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2018-213), ktoré v návrhu okrem iného spresňujú, že základnou službou je taká, ktorá spĺňa napr. podmienku “Poskytovania na svojich DNS serveroch autoritatívnych odpovedí spolu pre najmenej 1 000 rôznych domén“, je vysoko pravdepodobné, že sa zákon týka aj priamo dotknutých registrátorov.

Okrem vyššie uvedenej vyhlášky je v pripomienkovom konaní aj ďalšia vyhláška k procesom ohlasovania bezpečnostných incidentov (https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2018-195), preto rozhodne odporúčame si obe prečítať a vážne zvážiť zapojenie sa do tohto legislatívneho procesu.

Komisia pre správu národnej domény .sk schválila zmenu Pravidiel podľa úprav navrhnutých zo strany SK-NIC, a.s.

Všetkých registrátorov domén sme prizvali k verejnému pripomienkovaniu návrhu nových pravidiel, ako aj dodatku k registrátorskej zmluve, ktoré boli doplnené o ustanovenia nevyhnutné pre dosiahnutie súladu s nariadením GDPR. Komisia pre správu národnej domény úpravy v pravidlách následne schválila šiestimi zo siedmich hlasov, vrátane hlasov predstaviteľov slovenskej internetovej komunity.

Znamená to, že nové pravidlá pre registráciu domén vstupujú do platnosti od 25.5.2018. Všetci registrátori internetových domén, ktorých je na Slovensku viac než 2600, by mali k rovnakému dátumu aj podpísať nový dodatok k ich registrátorskej zmluve, t.j. doručiť ho naspäť najneskôr 25. mája, kedy nariadenie GDPR vstupuje do platnosti v celej Európskej únii.

Pravidlá aj dodatok boli ešte pred hlasovaním Komisie pre správu národnej domény predložené slovenským registrátorom v rámci niekoľkotýždňového procesu verejného pripomienkovania. Zákonné povinnosti spojené s blížiacim sa začiatkom účinnosti nariadenia GDPR sme našim registrátorom pripomenuli prostredníctvom emailu ešte v úvode februára. Uprostred marca sme pre registrátorov usporiadali školenie, na ktorom riaditeľ SK-NIC, a. s. Peter Bíro spolu so zástupcom právnickej firmy Taylor Wessing podrobne predstavili zmeny, ktoré do podnikania v oblasti registrácie internetových domén prináša toto sprísnenie ochrany osobných údajov.

Dlhodobo a s nasadením pracujeme nielen na tom, aby sme na blížiacu sa účinnosť nariadenia GDPR pripravili register slovenskej domény najvyššej úrovne .sk, ale aby sme naším know-how boli nápomocní aj širokej komunite našich registrátorov. Model aktívnej a otvorenej komunikácie, vrátane verejného pripomienkového konania, ako aj špecializovaných školení by sme v blízkej budúcnosti chceli uplatniť aj pri príprave slovenskej internetovej komunity na ďalšie blížiace sa legislatívne zmeny, ktoré prichádzajú nielen zo Slovenska, ale aj z Európskej únie a prinášajú aj mnohým našim klientom nové zákonné povinnosti.

Nové pravidlá, upravené k 25.5.2018 (PDF)

Nové pravidlá, upravené k 25.5.2018 – zmeny (PDF)

Dodatok č.1 k Registrátorskej zmluve (k pravidlám účinným od 25.5.2018, GDPR) (PDF)

Uvedenú informáciu si je možné prečítať aj v rôznych médiách, napr. TASR, SME, Živé, TOUCHIT, 24 hodín, hlavné.sk.