PRAVIDLÁ POSKYTOVANIA MENNÉHO PRIESTORU V INTERNETOVEJ DOMÉNE SK

(ďalej len “Pravidlá “)

  1. Úvodné ustanovenia
   Účelom týchto pravidiel je určiť zásady poskytovania menného priestoru Domén druhej úrovne v Internetovej doméne SK Držiteľom domén a stanovenie práv a povinností Užívateľa, Držiteľa domény, Registrátora a SK-NIC pri poskytovaní, správe a užívaní menného priestoru.
  2. Definície a vysvetlenie niektorých pojmov
   • The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (“ICANN”) je neziskovou organizáciou založenou v roku 1998 v Kalifornii ako technické koordinačné centrum pre Internet, ktorej jednou z funkcií je podpora a zabezpečenie Internet Domain Name System (IDNS). Tento systém umožňuje budovanie hierarchie doménových mien odvodzovanej od najvyššej úrovne doménových mien (top level domain names – TLD).
   • TLD (top level domain names) sú doménové mená hierarchicky najvyššej úrovne, definované v dokumentoch RFC 1035 a ďalších, ktorými sú buď generické “gTLD” alebo dvojmiestne kódy krajín “ccTLD” priradené prevažne na základe normy ISO 3166.
   • Internetová doména SK je TLD definovaná podľa kódu Slovenskej republiky v norme ISO 3166.
   • Doména druhej úrovne je reťazec definovaných znakov, priradených pred TLD (a za prípadné domény tretej a vyššej úrovne) a oddelených od TLD, prípadne aj od domén tretej a ďalšej úrovne, znakom ‘.’ (bodka). Tento reťazec tvorí menný priestor, ktorým na báze DNS (Domain Name Service) servera Držiteľ Domény identifikuje na Internete svoje služby a aktivity potom, ako je menný priestor zanesený do evidencie SK-NIC na základe uzatvorenej Zmluvy o Doméne (ďalej len “Registrácia”). Registrácia je predpokladom poskytovania
    Služby a nie jej obsahom.
   • Doména je pre účely týchto Pravidiel Doménou druhej úrovne pod internetovou doménou SK, t.j. Doména druhej úrovne priradená pred dvojmiestny kód krajiny Slovenská republika, ktorý na základe normy ISO 3166 je “sk” a oddelená znakom ‘.’ (bodka) a je určená na použitie Držiteľom Domény.
   • Poskytovateľ Služieb Registrátorovi, Užívateľovi a Držiteľovi Domény (ďalej len “SK-NIC”) je slovenská právnická osoba: SK-NIC, a.s. so sídlom Borská 6, Bratislava 841 04, IČO: 35 698 446, zapísaná v obchodnom registri dňa 17.9.1996 v oddieli: Sa, Vložka č.: 1156/B, ktorá prostredníctvom týchto Pravidiel určuje pravidlá pre uzatvorenie Rámcovej zmluvy, Zmluvy o Doméne a Registrátorskej zmluvy (pozri definície nižšie) v zmysle Pravidiel neobmedzenému počtu subjektov, ktorí sa oboznámia s Pravidlami, splnia podmienky stanovené v týchto Pravidlách, a ktorá je výhradne poverená ICANN správou Internetovej domény SK.
   • Službou sa primerane podľa významu použitia rozumie súhrn činností a aktivít SK-NIC-u, prostredníctvom ktorých si plní svoje povinnosti vo vzťahu k Užívateľovi, Držiteľovi Domény a Registrátorovi v zmysle Rámcovej zmluvy, Registrátorskej zmluvy a Zmluvy o Doméne.
   • Budúci Užívateľ je osoba, ktorá má záujem o uzavretie Rámcovej zmluvy o poskytovaní služieb Užívateľovi s SK-NIC-om (ďalej len “Rámcová zmluva”).
   • Budúci Registrátor je osoba, ktorá má záujem o uzavretie Zmluvy o zabezpečení správy Domén s SK-NIC-om (ďalej len “Registrátorská zmluva”).
   • Užívateľ je Budúci Užívateľ, ktorý uzavrel s SK-NIC-om Rámcovú zmluvu.
   • Registrátor je Budúci Registrátor, ktorý s SK-NIC-om uzavrel Registrátorskú zmluvu.
   • Držiteľ Domény je Užívateľ, ktorý s SK-NIC-om uzavrel Zmluvu o Doméne.
   • Akceptácia je v týchto Pravidlách stanovený prejav vôle SK-NIC-u, ktorým akceptuje návrh na uzavretie Rámcovej zmluvy, Registrátorskej zmluvy a Zmluvy o Doméne.
   • Zmluvou sa podľa okolností prípadu rozumie Rámcová zmluva, Zmluva o Doméne alebo Registrátorská zmluva.
   • Návrhom na uzavretie Zmluvy je vyplnenie a zaslanie zvoleného Formulára na adresu SK-NIC v určenej forme, ktorým navrhovateľ určuje typ Zmluvy a vyhlasuje, že práva a povinnosti podľa navrhovanej Zmluvy sú určené v Pravidlách a tieto sa zaväzuje bezvýnimočne akceptovať.
   • Heslo je neverejný kód vygenerovaný Registrátorom, ktorým sa Registrátor identifikuje a používa ho pri realizácii zmien v Databáze Domén (pozri definíciu nižšie).
   • Identifikátor je verejný kód pridelený Budúcemu Užívateľovi, resp. Budúcemu Registrátorovi na znak Akceptácie Rámcovej zmluvy a Registrátorskej zmluvy, ktorí tieto kódy používajú v komunikácii s SK-NIC-om v zmysle týchto Pravidiel.
   • Prístup k Záznamu Domény je platená Služba poskytovaná Registrátorovi, prostredníctvom ktorej môže pristupovať k Záznamom Domén v potrebnom rozsahu za účelom poskytovania Správy Domény (pozri definíciu nižšie) Držiteľom Domén v súlade s obsahom zmluvy uzavretej medzi Registrátorom a Držiteľom Domény.
   • Správa Domény je činnosť, prostredníctvom ktorej Registrátor vytvára osobitné predpoklady funkčnosti Domén pre ich Držiteľov.
   • Formuláre sú SK-NIC-om definované vzory a nástroje pre komunikáciu Budúceho Užívateľa, Užívateľa, Budúceho Registrátora, Registrátora a Držiteľa Domény s SK-NIC-om. Podľa typu Formulára SK-NIC definuje spôsob jeho podávania elektronickou formou prostredníctvom vyplnenia Formulára na internetovej stránke, písomnou formou alebo ich kombináciou. Všetky platné verzie Formulárov uvádza SK-NIC na internetovej stránke http://www.sk-nic.sk/formulare a jej podstránkach.
   • Databáza Domén je súbor jednotlivých Záznamov Domén registrovaných na základe uzavretých Zmlúv o Doménach, vedený SK-NIC-om.
   • Záznam Subjektu je súbor údajov o Užívateľovi, Držiteľovi Domény alebo Registrátorovi, uložený v databáze Subjektov prevádzkovanej SK-NIC-om. Záznam Subjektu slúži na popis a identifikáciu Užívateľa, Držiteľa Domény alebo Registrátora v súvislosti s poskytovaním Služby.
   • Záznam Domény je súbor údajov o Doméne, uložený v Databáze Domén prevádzkovanej SK-NIC. Záznam Domény obsahuje názov Domény, odkaz na záznam Užívateľa v databáze Subjektov a podľa okolností ďalšie technické a organizačné údaje.
   • DNS server je technický prostriedok, ktorý poskytuje Držiteľovi Domény Registrátor, a ktorý zabezpečuje prevádzku sieťovej služby prekladu doménového mena na adresu (DNS – domain name service) podľa dokumentu RFC 1035 a ďalších doplňujúcich dokumentov vydaných organizáciou Internet Engineering Task Force (IETF).
   • Technická prevádzka Domény je stav, v ktorom sa údaje o DNS serveroch pre Doménu replikujú zo Záznamu Domény do primárneho DNS servera pre Internetovú doménu SK vo forme záznamov typu NS, prípadne prídavných záznamov typu A podľa dokumentu RFC 1035 a ďalších doplňujúcich dokumentov vydaných organizáciou IETF. Doména sa považuje za Technicky prevádzkovanú bez ohľadu na to, či sú samotné DNS servery pre Doménu funkčné.
   • HELD je stav Domény bez uvedenia Registrátora v Zázname Domény, počas ktorého nie je poskytovaná Technická prevádzka, nie je zaplatená cena za Prístup do Databázy Domény, a v ktorom je Držiteľ Domény v stanovenej lehote povinný si zvoliť Registrátora.
   • REGLOST je stav Domény bez uvedenia Registrátora v Zázname Domény, počas ktorého nie je poskytovaná Technická prevádzka a cena za Prístup k Záznamu Domény je zaplatená. Tento stav Domény trvá, ak nedôjde k zmene definovanej v týchto Pravidlách, až do uplynutia času “predplateného” prístupu k Záznamu Domény.
   • OK je stav Domény, v ktorom existuje Záznam Domény, je zaplatená cena za Prístup do Databázy Domény, v Zázname Domény je vyznačený Registrátor a Doména je technicky prevádzkovaná.
   • Kontaktné údaje SK-NIC sú uvedené : http://www.sk-nic.sk/kontakty
    internetová adresa (WWW): http://www.sk-nic.sk
    adresa elektronickej pošty: hostmaster@sk-nic.sk
  3. Rámcová zmluva
   1. Každá osoba, ktorá sa chce stať Držiteľom Domény, a za tým účelom využívať Služby SK-NIC, sa stane Užívateľom len na základe uzatvorenej Rámcovej zmluvy s SK-NIC. Budúci Užívateľ podá Návrh na uzavretie Rámcovej zmluvy tak, že riadne a úplne vyplní príslušný Formulár 1 a doručí ho SK-NIC v elektronickej aj písomnej forme. Návrh Rámcovej zmluvy je úplný iba v prípade, že spolu s písomnou formou Formulára 1 budú SK-NIC doručené aj dokumenty potvrdzujúce údaje uvedené vo Formulári 1. Lehota na predloženie písomného návrhu a dokladov je 14 dní odo dňa odoslania elektronickej verzie Formulára 1. SK-NIC je oprávnený na základe žiadosti Budúceho Užívateľa, alebo z vlastnej iniciatívy, predĺžiť ustanovenú lehotu, ak takýto postup je odôvodnený. Po zaslaní elektronického Formulára 1 SK-NIC pridelí Budúcemu Užívateľovi dočasný identifikátor.
   2. SK-NIC prijíma Návrh na uzavretie Rámcovej zmluvy pridelením Identifikátora Užívateľovi, ktorý nahrádza dočasný identifikátor.
   3. Budúci Užívateľ je povinný uviesť vo Formulári 1 konkrétneho Registrátora resp. viacero Registrátorov a to uvedením ich Identifikátora, ktorý bude zverejnený, spolu s ostatnými zverejňovanými údajmi, v zozname Registrátorov. Uvedenie konkrétneho Registrátora je zároveň splnomocnením Registrátora na uzavretie Zmluvy o Doméne s SK-NIC v mene Užívateľa. Splnomocnenie Registrátora na uzavretie Zmluvy o Doméne trvá až dovtedy, kým SK-NIC nevykoná zmenu oprávneného Registrátora v Zázname Subjektu (Formulár 7).
   4. SK-NIC neuzavrie s Budúcim Užívateľom Rámcovú zmluvu, ak nespĺňa niektoré z nižšie uvedených podmienok:
    1. Užívateľom môže byť právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky.
    2. Užívateľom môže byť fyzická osoba, ktorá je občanom Slovenskej republiky, dovŕšila 18 rokov veku a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.
    3. Užívateľom môže byť fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka.
   5. SK-NIC má právo vyžiadať si doplňujúce doklady a informácie podľa okolností prípadu tak, aby mohol spoľahlivo identifikovať subjekt, resp. jeho štatutárneho zástupcu uzatvárajúceho Rámcovú zmluvu.Ak Budúci Užívateľ nepredloží vyššie uvedené doklady v stanovenej alebo predĺženej lehote, SK-NIC nie je povinný s Budúcim Užívateľom uzavrieť Rámcovú zmluvu a Identifikátor mu nevydá. SK-NIC oznámi Budúcemu Užívateľovi dôvod neuzavretia Rámcovej Zmluvy.
   6. Rámcová zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Uzavretím Rámcovej zmluvy sa SK-NIC zaväzuje bezplatne pre Užívateľa resp. v jeho záujme udržiavať Záznam Subjektu, Záznam Domény, v prípade uzavretia Zmluvy o Doméne, a vytvárať základné predpoklady pre využívanie zaregistrovaných Domén v prospech Držiteľa Domény. SK-NIC nie je povinný zabezpečovať funkčnosť Domény, t.j. vytvárať osobitné predpoklady pre funkčnosť Domény, čo je spravidla povinnosťou Registrátora.
  4. Registrátorská zmluva
   1. Každá osoba, ktorá sa chce stať Registrátorom, a za tým účelom využívať Služby SK-NIC-u pri Správe Domény, sa stane Registrátorom len na základe uzatvorenej Registrátorskej zmluvy. Budúci Registrátor podá Návrh na uzavretie Registrátorskej zmluvy tak, že riadne a úplne vyplní Formulár 2 a doručí ho SK-NIC-u v elektronickej aj písomnej forme. Návrh Registrátorskej zmluvy je úplný iba v prípade, že spolu s písomnou formou Formulára 2, riadne podpísaným oprávnenou osobou (osobami) budú SK-NIC doručené aj dokumenty potvrdzujúce údaje uvedené vo Formulári 2. Lehota na predloženie písomného návrhu a dokladov je 14 dní odo dňa odoslania elektronickej verzie Formulára 2. SK-NIC je oprávnený na základe žiadosti Budúceho Registrátora ustanovenú lehotu predĺžiť, ak zváži, že takýto postup je odôvodnený.
   2. Každému Budúcemu Registrátorovi, ktorý splnil podmienky uvedené v týchto Pravidlách, zašle SK-NIC elektronickou poštou oznámenie o uzavretí Zmluvy prostredníctvom pridelenia Identifikátora Registrátora. Registrátor si určí Heslo, ktoré bude používať pri ďalšej komunikácii s SK-NIC-om v zmysle Pravidiel.
   3. SK-NIC neuzavrie Registrátorskú zmluvu s Budúcim Registrátorom, ak nespĺňa podmienky stanovené v článku 3 týchto Pravidiel v primeranom rozsahu a nie je právnickou osobou so sídlom na území Slovenskej republiky, alebo fyzickou osobou – podnikateľom s miestom podnikania v Slovenskej republike, ktorého predmetom činnosti je poskytovanie služieb korešpondujúcich s postavením Registrátora v zmysle týchto Pravidiel.
   4. Uzavretím Registrátorskej zmluvy sa Budúci Registrátor stáva Registrátorom a je oprávnený využívať Služby poskytované Registrátorovi v zmysle článku 4.7 týchto Pravidiel.
   5. SK-NIC je oprávnený neakceptovať návrh Registrátorskej zmluvy, ak nie je preukázané, že boli splnené podmienky na jej uzavretie.
   6. Registrátor súhlasí s tým, že SK-NIC zverejní po uzavretí Registrátorskej zmluvy poskytnuté údaje o Registrátorovi v zozname Registrátorov analogicky ako v bode 13.1 Pravidiel.
   7. Registrátorská zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. SK-NIC sa zaväzuje na základe Registrátorskej zmluvy poskytovať Registrátorovi najmä nasledovné služby: Prístup k Záznamu Domény s možnosťou uzatvárania Zmlúv o Doménach v mene Užívateľov, s možnosťou iniciovania zmien určených položiek v existujúcich Záznamoch Domén spravovaných Registrátorom, navrhovania zrušenia záznamov Registrátora v Záznamoch Domén spravovaných Registrátorom, vykonanie administratívnych opatrení v súvislosti so zmenou Registrátora. Súčasťou Služieb je tiež prístup k prostriedkom pre vykonávanie on-line platieb za tieto Služby.
   8. Registrátor vykonáva Správu Domény tak, že udržiava Záznam Domény úplný a tým vytvára osobitné predpoklady pre funkčnosť Domény. Registrátor zabezpečuje uvedenie takých DNS serverov v Zázname Domény, ktoré zodpovedajú požiadavkám Držiteľa Domény, a ktoré technicky umožňujú dosiahnutie Držiteľom Domény požadovanej funkčnosti Domény v systéme DNS.
   9. Registrátor je povinný zaplatiť cenu za Prístup k Záznamu Domény za účelom Správy každej Domény. Cena sa platí vopred na obdobie jedného roka od začiatku Technickej prevádzky Domény, a ak v osobitnej písomnej zmluve s Registrátormi nie je dohodnuté niečo iné (dodatok k Registrátorskej zmluve), Registrátor je povinný ju zaplatiť do 14 dní od doručenia oznámenia o uzavretí Zmluvy o Doméne (článok 5.2), resp. od doručenia oznámenia o uzavretí Rámcovej zmluvy medzi SK-NIC-om a Držiteľom Domény (článok 5.4.3), kedy sa Doména stáva Technicky prevádzkovanou. Ak Registrátor neuhradí cenu za Prístup k Záznamu Domény v tejto lehote, Doména prestáva byť Technicky prevádzkovaná a počas trvania ďalšej 14 dňovej lehoty je Registrátor oprávnený zaplatiť cenu za Prístup do Databázy Domény, v opačnom prípade sa Doména dostáva do stavu HELD.
   10. Cena za Prístup k Záznamu Domény je určená vždy vo výške uvedenej v cenníku, ktorý SK-NIC naposledy zverejní na stránkach http://www.sk-nic.sk/cennik, a to ku dňu realizácie platby. SK-NIC zverejní aktualizovaný cenník aspoň 30 dní pred dňom realizácie platby, v opačnom prípade je oprávnený fakturovať ceny podľa posledného zverejneného cenníka. Podrobné platobné podmienky sú zverejnené na http://www.sk-nic.sk/cennik.
   11. Ak nebude v osobitnom písomnom Dodatku k Registrátorskej Zmluve dohodnuté niečo iné, platba na nasledujúce obdobie musí byť uhradená najneskôr ku dňu zhodujúcemu sa v dni a mesiaci s dátumom kedy došlo k stavu Technickej prevádzky Domény, resp. kedy došlo k stavu O.K., v prípade že sa Doména nachádzala predtým v stave HELD. Najneskôr 28 dní pred splatnosťou ceny za Prístup k Záznamu Domény na ďalšie ročné obdobie SK-NIC vyzve elektronicky (elektronickou poštou) Registrátora na zaplatenie. Ak Registrátor nezaplatí cenu za Prístup k Záznamu Domény v nasledujúcich 14 dňoch, vyzve SK-NIC Registrátora na zaplatenie v ďalšej 14 dňovej lehote. Ak nedôjde k zaplateniu ceny za Prístup k Záznamu Domény najneskôr v dátume splatnosti, Doména prestáva byť Technicky prevádzkovaná a počas trvania ďalšej 14 dňovej lehoty je Registrátor oprávnený zaplatiť cenu za Prístup do Databázy Domény, resp. Užívateľ môže požiadať o zmenu Registrátora, v opačnom prípade sa Doména dostáva do stavu HELD a v ďalšom sa uplatní postup v zmysle článku 8.1.
   12. Ak sa zmení Registrátor v Zázname Domény, ktorá je v stave O.K. alebo REGLOST, je nový Registrátor povinný zaplatiť SK-NIC-u iba poplatok za zmenu Registrátora (pozri tiež článok 7.5 Pravidiel). To neplatí, ak k zmene dochádza v stave Domény HELD a v období menej ako 28 dní pred splatnosťou ceny za Prístup k Záznamu Domény na ďalšie ročné obdobie, kedy je nový Registrátor povinný zaplatiť iba cenu za Prístup k Záznamu Domény.
   13. Ročná lehota “predplatenej” Správy Domény začína plynúť prvým dňom vzniku Technickej prevádzky Domény, ku ktorej sa viaže zaplatenie ceny za Prístup k Záznamu Domény resp. vzniku stavu O.K. v prípade, že predtým sa Doména nachádzala v stave HELD.
   14. Registrátor je povinný akceptovať platný a účinný prevod práv a povinností zo Zmluvy o Doméne v zmysle článku 6.4. Prevod práv a povinností z Rámcovej zmluvy nie je prípustný.
   15. SK-NIC je oprávnený na základe vlastného uváženia dočasne znemožniť Prístup Registrátora k Záznamom Domén v prípade, že Registrátor neplní svoje povinnosti podľa týchto Pravidiel, resp. podľa všeobecne platných právnych predpisov Slovenskej republiky, najmä ak uvádza nepravdivé alebo klamlivé údaje, nedodržiava technické podmienky pre Správu Domén a pod. SK-NIC oznámi Registrátorovi zablokovanie Prístupu k Záznamom Domén a jeho dôvody. Zároveň ho vyzve na odstránenie nedostatkov v lehote, ktorú zároveň určí. Ak v určenej lehote Registrátor nedostatky neodstráni, má SK-NIC právo odstúpiť od Registrátorskej zmluvy. Bez ohľadu na to, kto bol Držiteľom konkrétnej Domény v minulosti SK-NIC natrvalo zamedzí konkrétnym Registrátorom Prístup k Záznamom tých Domén, u ktorých došlo v minulosti zo strany SK-NIC k odstúpeniu od zmluvy o Doméne z dôvodov uvedených v článku 15.5.3 písm. iii) Pravidiel. Splnomocnenie takéhoto Registrátora v zmysle článku 5.1 Pravidiel ktorýmkoľvek Užívateľom na uzavretie novej Zmluvy ohľadne predmetnej Domény sa bude považovať v takýchto prípadoch už za neúčinné.
   16. Uzavretím Registrátorskej zmluvy uzatvára Registrátor zároveň Rámcovú zmluvu, čím sa stáva Užívateľom, pričom jeho Identifikátor Užívateľa je totožný s jeho Identifikátorom Registrátora. Ak Registrátor ako Užívateľ uvedie sám seba ako Registrátora uzatvára Zmluvu o Doméne sám (nie ako splnomocnený zástupca) prostredníctvom Formulára 3 a platí cenu za Prístup do Databázy Domén, ktorých je Držiteľom v lehotách podľa článku 4.9. V ostatných prípadoch sa uplatní postup podľa článku 5 Pravidiel.
  5. Zmluva o Doméne
   1. Návrh Zmluvy o Doméne zasiela SK-NIC-u v mene Užívateľa (resp. Budúceho Užívateľa) Registrátor. Registrátor musí byť v čase zaslania návrhu uvedený ako Registrátor v Zázname Subjektu Užívateľa (resp. Budúceho Užívateľa), čím sa rozumie, že je zároveň splnomocnený na tento úkon Užívateľom (resp. Budúcim Užívateľom). Registrátor je oprávnený podať Návrh na uzavretie Zmluvy o Doméne v mene Budúceho Užívateľa resp. Užívateľa iba vtedy, ak SK-NIC už pridelil Budúcemu Užívateľovi alebo Užívateľovi dočasný identifikátor alebo Identifikátor a splnomocnenie je účinné (pozri článok 4.15). Uzavretie Zmluvy o Doméne v mene Budúceho Užívateľa alebo Užívateľa oprávňuje Registrátora vykonávať pre tieto osoby Správu Domény. K zmene tohto Registrátora zo strany Držiteľa Domény, potom ako Registrátor v jeho mene navrhne uzavretie Zmluvy o Doméne, môže dôjsť až po uzavretí Zmluvy o Doméne a uplynutí lehoty stanovenej Registrátorovi na zaplatenie ceny za Prístup k Záznamu Domény (28 dní odo dňa vzniku stavu Technickej prevádzky Domény).
   2. Návrh Zmluvy o Doméne je podaný doručením riadne vyplneného Formulára 3 (Zmluva o Doméne uzavretá po uzavretí Rámcovej zmluvy) alebo Formulára 4 (Zmluva o Doméne uzavretá pred uzavretím Rámcovej zmluvy) v elektronickej forme SK-NIC-u, v ktorom uvedie, okrem iného, dočasný identifikátor Budúceho Užívateľa alebo Identifikátor Užívateľa. SK-NIC Akceptuje návrh tým, že Užívateľovi (resp. Budúcemu Užívateľovi) a Registrátorovi zašle elektronickou poštou potvrdenie o registrácii Domény. SK-NIC zároveň uvedie Doménu do Technickej prevádzky resp. v prípade postupu s použitím Formulára 4 Doménu rezervuje.
   3. V prípade, že bol Návrh na uzavretie Zmluvy o Doméne podaný po uzavretí Rámcovej zmluvy s Užívateľom, je Registrátor povinný zaplatiť cenu za Prístup k Záznamu Domény v súlade s článkom 4.9 týchto Pravidiel. V ďalšom sa uplatní postup podľa článku 4.
   4. V prípade, že bola Zmluva o Doméne uzavretá pred uzavretím Rámcovej zmluvy s tým, že Návrh na uzavretie Zmluvy o Doméne podal Registrátor v mene Budúceho Užívateľa:
    1. platí, že Zmluva o Doméne bola uzavretá s rozväzovacou podmienkou, ktorou sa rozumie márne uplynutie 14-dňovej lehoty na platné a účinné uzavretie Rámcovej zmluvy, počítanej odo dňa odoslania elektronického Návrhu na uzavretie Rámcovej Zmluvy; v prípade takého návrhu podľa tohto článku 5.4 sa Doména bude nachádzať v stave “rezervácie” až do momentu uzavretia Rámcovej zmluvy a Registrátor nemá Prístup k Záznamu Domény. Doména v tomto stave nie je Technicky prevádzkovaná.
    2. SK-NIC akceptuje návrh na uzavretie Rámcovej zmluvy po doručení všetkých dokladov požadovaných na uzavretie Rámcovej zmluvy v lehote 14 dní odo dňa odoslania elektronického Návrhu na uzavretie Rámcovej zmluvy. V prípade márneho uplynutia lehoty na uzavretie Rámcovej zmluvy sa považuje rozväzovacia podmienka za splnenú, v dôsledku čoho dochádza k zrušeniu Záznamu Domény a zániku Zmluvy o Doméne, a to dňom nasledujúcim po márnom uplynutí lehoty. SK-NIC má právo predĺžiť lehotu na doručenie všetkých dokladov potrebných na uzavretie Rámcovej zmluvy. Ak požadované doklady nebudú predložené ani v náhradnej lehote, rozväzovacia podmienka sa bude považovať za splnenú dňom márneho uplynutia takto určenej náhradnej lehoty. V takomto prípade SK-NIC zruší Záznam Domény a oznámi túto skutočnosť Držiteľovi Domény a Registrátorovi.
    3. SK-NIC bezodkladne oznámi Registrátorovi, že bola uzavretá Rámcová zmluva (resp. že k jej uzavretiu nedošlo); v prípade uzavretia Rámcovej zmluvy je Registrátor na základe tohto oznámenia povinný zaplatiť SK-NIC-u cenu za Prístup k Záznamu Domény v súlade s článkom 4.9 týchto Pravidiel, pričom sa uplatní i ďalší postup predpokladaný v článku 4. V prípade, že k uzavretiu Rámcovej zmluvy v stanovenej lehote nedôjde, Registrátor nie je povinný zaplatiť cenu za Prístup k Záznamu Domény neexistujúcej Domény.
   5. SK-NIC nie je povinný uzavrieť Zmluvu o Doméne v prípadoch kedy je splnomocnenie Registrátora Užívateľom neúčinné a v prípadoch v zmysle článku 11.5. Pravidiel. SK-NIC si vyhradzuje právo stanoviť dodatočné podmienky pre Akceptáciu Návrhu na uzavretie Zmluvy vo vyššie uvedených prípadoch.
   6. Držiteľ Domény je povinný zabezpečiť aby sa Doména nenachádzala v stave HELD po dobu dlhšiu ako 28 dní bez zmeny Registrátora a aby sa nedostala bezprostredne po takejto zmene bez zaplatenia ceny za Prístup k Záznamu Domény opätovne do stavu HELD, v opačnom prípade je SK-NIC oprávnený uplatniť postup v zmysle článku 15.5.3 Pravidiel.

 1. Zmena na strane Užívateľa a Držiteľa Domény
  1. Zmenami na strane Užívateľa a Držiteľa Domény je potrebné
   rozumieť:

   1. zmeny v Zázname Subjektu Užívateľa, pričom Užívateľ ostáva totožný (zmena obchodného mena, sídla, osôb oprávnených konať v mene subjektu, splnomocnenia Registrátora podľa článku 3.3, zmena administratívnych kontaktov a pod.),
   2. zmeny v Zázname Subjektu Užívateľa v dôsledku právneho nástupníctva (univerzálna sukcesia), ku ktorej v zmysle týchto Pravidiel môže dôjsť iba u právnických osôb,
   3. zmeny v Zázname Domény v časti Držiteľa Domény v dôsledku zmluvného prevodu práv a povinností zo Zmluvy o Doméne z pôvodného na nového Držiteľa Domény,
   4. zánik (smrť) Užívateľa čoho dôsledkom je zánik Rámcovej Zmluvy a Zmlúv o Doménach (ruší sa Záznam Subjektu a Záznam Domény),
   5. zrušenie Rámcovej Zmluvy v dôsledku čoho zanikajú všetky Zmluvy o Doménach z iniciatívy Užívateľa alebo SK-NIC-u resp. ich vzájomnou dohodou (ruší sa Záznam Subjektu a Záznam Domény),
   6. zrušenie Zmluvy o Doméne z iniciatívy Držiteľa Domény, alebo SK-NIC-u resp. po ich vzájomnej dohode, v dôsledku čoho zaniká Záznam Domény.
  2. Návrh na vykonanie zmeny záznamu podľa bodu 6.1.1 podáva Užívateľ vyplnením a zaslaním Formulára 7, pričom je povinný zmenu preukázať doručením Formulára 7 v písomnej forme a príslušných dokumentov SK-NIC-u v lehote 14 dní odo dňa odoslania Formulára 7 v elektronickej forme. SK-NIC oznámi vykonanie záznamu elektronickou poštou Užívateľovi a Registrátorovi. Zmena je účinná dňom jej vyznačenia v Zázname Subjektu.
  3. Zmenu Užívateľa v dôsledku univerzálnej sukcesie (článok 6.1.2) vyznačí SK-NIC v Zázname Subjektu na základe ohlásenia zmeny Formulárom 7 v elektronickej aj písomnej forme novým Užívateľom (právnym nástupcom), ktorý je povinný zmenu preukázať doručením Formulára 7 a relevantných dokumentov SK-NIC-u v lehote 14 dní odo dňa zaslania elektronickej verzie Formulára 7. SK-NIC oznámi vykonanie záznamu elektronickou poštou Užívateľovi a Registrátorovi.
  4. SK-NIC vyznačí zmenu Držiteľa Domény podľa článku 6.1.3 v Zázname Domény bezodkladne po doručení písomnej formy Formulára 6, potvrdzujúceho zmluvný prevod práv a povinností s úradne overeným podpisom pôvodného držiteľa a podpisom nového držiteľa. Subjekt, na ktorý sa práva a povinnosti prevádzajú, však musí mať v čase uzatvorenia zmluvy uzavretú Rámcovú zmluvu s SK-NIC-om. Žiadosť o zmenu Držiteľa Domény, ktorú podáva v elektronickej i písomnej forme pôvodný Držiteľ Domény (v prípade písomnej formy spolu s “novým” Držiteľom Domény) prostredníctvom Formulára 6, musí obsahovať platné Identifikátory oboch zmluvných strán. Vykonanie zmeny SK-NIC oznamuje elektronickou poštou pôvodnému i novému Držiteľovi Domény a Registrátorovi. SK-NIC nie je povinný zmenu v Zázname Domény vykonať, ak sa v čase podania návrhu Doména nenachádza v stave O.K a Rámcová Zmluva alebo Zmluva o Doméne je vypovedaná v zmysle článkov 15.1.1, 15.5.1 a 16. Prípadná neplatnosť zmluvy o prevode práv a povinností zo Zmluvy o Doméne nemá vplyv na účinky vykonania zmeny v Zázname Domény, pokiaľ o jej neplatnosti právoplatne nerozhodne súd.
  5. Užívateľ je oprávnený vypovedať Rámcovú Zmluvu v zmysle článku 15.1.1 vyplnením a zaslaním Formulára č.10 v elektronickej i písomnej forme s úradne overeným podpisom. Rámcová zmluva zaniká uplynutím výpovednej doby, pričom SK-NIC bez meškania po uplynutí výpovednej doby zruší Záznam Subjektu a Záznamy Domén. SK-NIC oznámi túto skutočnosť všetkým Registrátorom uvedeným v Zázname Domén.
  6. Držiteľ Domény je oprávnený vypovedať Zmluvu o Doméne v zmysle článku 15.5.1 vyplnením a zaslaním Formulára č.12 v elektronickej i písomnej forme s úradne overeným podpisom. Zmluva o Doméne zaniká uplynutím výpovednej doby, pričom SK-NIC bez meškania po uplynutí výpovednej doby zruší Záznam Domény. SK-NIC oznámi túto skutočnosť Registrátorovi a pôvodnému Držiteľovi Domény.
  7. Ostatné prípady zmien na strane Užívateľa resp. Držiteľa Domén v dôsledku zániku (smrti) Užívateľa a zrušenia Rámcovej Zmluvy a Zmluvy o Doméne SK-NIC-om, resp. po vzájomnej dohode zmluvných strán, sú upravené v Článku 15 a 16 Pravidiel.
  8. Z povahy systému vyplýva, že Registrátor je oprávnený vykonávať zmeny technických údajov (DNS) v ním spravovaných Záznamoch Domén prostredníctvom www rozhrania sprístupneného Registrátorovi.
  9. Tieto ustanovenia sa obdobne aplikujú i v prípade, ak je Držiteľom Domény sám Registrátor.
 2. Zmeny na strane Registrátora
  1. Zmenou na strane Registrátora je potrebné rozumieť:
   1. zmeny v Zázname Subjektu Registrátora, pričom Registrátor ostáva zachovaný (zmena obchodného mena, sídla, osôb oprávnených konať v mene subjektu, zmena administratívnych kontaktov a pod.),
   2. zmeny v Zázname Subjektu Registrátora v dôsledku právneho nástupníctva (univerzálnej sukcesie),
   3. zánik (smrť) Registrátora čoho dôsledkom je zánik Registrátorskej Zmluvy a zrušenie záznamov Registrátora v Záznamoch Domén,
   4. zrušenie Registrátorskej Zmluvy v dôsledku čoho zanikajú všetky záznamy Registrátora v existujúcich Záznamoch Domén a to z iniciatívy Registrátora alebo SK-NIC, resp. dohodou zmluvných strán,
   5. zmenu pôvodného Registrátora na nového Registrátora v stave Domény O.K., HELD a REGLOST,
   6. zrušenie záznamu Registrátora v stave Domény O.K., HELD a REGLOST Užívateľom, SK-NIC-om, Registrátorom a Držiteľom Domény.
  2. Zápis zmien v Zázname Subjektu Registrátora v zmysle 7.1.1 a 7.1.2 Registrátor alebo jeho právny nástupca ohlasuje prostredníctvom vyplnenia a zaslania Formulára 7 v elektronickej aj písomnej forme spolu s dokladmi, ktoré preukazujú odôvodnenosť vykonania zmeny. Tieto doklady zašle žiadateľ spolu s Formulárom 7 v písomnej forme SK-NIC-u v lehote 14 dní odo dňa odoslania elektronickej verzie Formulára 7. Ak sú požadované zmeny odôvodnené, SK-NIC ich vykoná a oznámi zmeny elektronickou poštou Držiteľovi Domény a Registrátorovi.
  3. Zánikom alebo smrťou Registrátora zaniká Registrátorská zmluva a Doména sa dostáva do stavu HELD alebo REGLOST. SK-NIC vykoná bezodkladne zrušenie záznamu Registrátora v Zázname Domény a zmenu oznámi elektronickou poštou Držiteľovi Domény.
  4. Registrátor môže vypovedať Registrátorskú zmluvu v zmysle článku 15.3.1 vyplnením a zaslaním Formulára 11 v elektronickej a písomnej forme. Uplynutím výpovednej lehoty Registrátorská zmluva zaniká a SK-NIC bezodkladne zruší záznam Registrátora v Zázname Domén, ktoré sa dostávajú do stavu HELD alebo REGLOST. SK-NIC oznámi túto skutočnosť všetkým Držiteľom Domén. V prípade odstúpenia a výpovede Registrátorskej zmluvy SK-NIC-om, resp. po zrušení Registrátorskej zmluvy dohodou podľa článkov 15.3.3, 15.3.4 a 16 sa postupuje obdobne.
  5. Ak sa Doména nachádza v stave O.K., REGLOST alebo HELD Držiteľ Domény je oprávnený iniciovať zmenu Registrátora v Zázname Domény tak, že požiada nového Registrátora, ktorý už má s SK-NIC uzavretú Registrátorskú zmluvu, aby vyplnil a zaslal Formulár 5 v elektronickej forme SK-NIC. Nový Registrátor je povinný zaslať SK-NIC Formulár 5 aj v písomnej forme, podpísaný Držiteľom Domény, a to v lehote 14 dní od odoslania Formulára 5 v elektronickej forme. Týmto formulárom Držiteľ Domény vyslovuje súhlas so Správou Domény novým Registrátorom vyslovuje nesúhlas s výkonom Správy Domény predchádzajúcim Registrátorom. Záznam pôvodného Registrátora v Zázname Domény, ak už nebol predtým zrušený z iného dôvodu, bude zrušený SK-NIC-om a SK-NIC vyznačí zmenu Registrátora v Zázname Domény. Po zmene Registrátora, ak sa Doména nachádzala v stave REGLOST, sa stáva Technicky prevádzkovanou. Nový Registrátor je povinný zaplatiť poplatok za zmenu Registrátora v zmysle cenníka zverejneného na stránke http://www.sk-nic.sk/cennik , v lehote do 14 dní od vykonania zmeny Registrátora SK-NIC-om (ak sa Doména nachádzala v stave REGLOST ide zároveň o dátum vykonania zmeny stavu Domény na Technicky prevádzkovanú). Ak nedôjde k zaplateniu poplatku za zmenu Registrátora, Doména sa dostáva do stavu bez Technickej prevádzky a ak nedôjde k zaplateniu poplatku ani v ďalšej lehote, Doména sa dostáva do stavu REGLOST (resp. HELD, ak obdobie na ktoré bola Doména predplatená už uplynulo). Doména v stave REGLOST, bez uskutočnenia ďalšej zmeny ostáva až do konca uplynutia lehoty “predplateného” prístupu k Záznamu Domény. Nový Registrátor je povinný nastaviť DNS štandardným postupom bezodkladne po uskutočnení zmeny. V týchto prípadoch SK-NIC vykoná zmenu v Zázname Domény a oznámi túto skutočnosť novému Registrátorovi.
  6. Ak sa Doména v čase doručenia písomnej verzie Formulára 5 nachádza v stave HELD alebo v období menej ako 28 dní pred splatnosťou ceny za Prístup k Záznamu Domény na ďalšie ročné obdobie, je nový Registrátor povinný zaplatiť cenu za Prístup k záznamu Domény, neplatí však poplatok za zmenu Registrátora. V tomto prípade ročné obdobie začína dňom vykonania zmeny Registrátora. Ak Registrátor nezaplatí cenu za Prístup k záznamu Domény v lehote prvých 14 dní odo dňa vykonania zmeny Registrátora, resp. jej uvedenia do Technickej prevádzky (ak sa Doména nachádzala v stave HELD), Doména nie je ďalej Technicky prevádzkovaná a ak Registrátor nezaplatí cenu ani v lehote ďalších 14 dní, Doména sa dostáva do stavu HELD. Tento postup je analogický k registrácii novej Domény.
  7. Držiteľ Domény je oprávnený iniciovať prostredníctvom vyplnenia a zaslania Formulára 8 v elektronickej aj písomnej forme zrušenie záznamu Registrátora v Zázname Domény SK-NIC-om. SK-NIC zruší záznam Registrátora v Zázname Domény a elektronickou poštou oznámi túto skutočnosť Držiteľovi Domény a Registrátorovi. Ak je záznam Registrátora vymazaný v stave Domény O.K., Doména sa dostáva do stavu REGLOST.
  8. SK-NIC umožňuje Registrátorovi požiadať o zrušenie záznamu Registrátora v Zázname Domény, čím sa stane Záznam Domény neúplným a Doména sa dostane do stavu REGLOST (Formulár 9, zasielaný len v elektronickej forme). SK-NIC v takomto prípade zmenu vykoná a oznámi ju elektronickou poštou Držiteľovi Domény a Registrátorovi.
  9. Práva a povinnosti z Registrátorskej zmluvy je možné previesť zmluvou na iného Registrátora len s výslovným súhlasom SK-NIC-u.
 3. Pravidlá pre stav Domény HELD a REGLOST (stav Domény bez Registrátora)
  1. Do stavu HELD alebo REGLOST sa Doména dostáva v prípade, ak v jej Zázname nie je uvedený Registrátor, čím sa tento Záznam stane neúplným. Domény v stavoch HELD a REGLOST nie sú Technicky prevádzkované. Do stavu HELD sa dostáva Doména v prípade, ak nedošlo k zaplateniu ceny za Prístup k Záznamu Domény, do stavu REGLOST sa dostáva Doména v prípade, ak v čase vzniku neúplnosti Záznamu domény trvá lehota “predplatenej” Správy Domény. Doména v stave REGLOST môže v nezmenenom stave existovať do konca uplynutia lehoty predplateného prístupu k Záznamu Domény. V stave HELD je Držiteľ Domény v lehote 28 dní odo dňa jeho vzniku povinný zabezpečiť zmenu Registrátora na nového Registrátora a zároveň je povinný zabezpečiť aby sa Doména zo stavu HELD nedostala opätovne do stavu HELD, v opačnom prípade má SK-NIC právo odstúpiť od Zmluvy o Doméne a zrušiť Záznam Domény.
  2. Záznam Domény v časti “Registrátor” sa stane neúplným a Doména sa dostáva do stavu HELD alebo REGLOST:
   1. dňom zániku (smrti) Registrátora, t.j. zánikom Registrátorskej zmluvy,
   2. dňom zrušenia Registrátorskej zmluvy zo strany SK-NIC-u (odstúpenie v zmysle článku 15.3.3 a výpoveď v zmysle článku 16),
   3. dňom zrušenia Registrátorskej zmluvy zo strany Registrátora v zmysle článku 15.3.1 (výpoveď),
   4. dňom zrušenia Registrátorskej zmluvy dohodou zmluvných strán v zmysle článku 15.3.4,
   5. dňom zrušenia záznamu Registrátora v Zázname Domény vykonanej SK-NIC-om z iniciatívy Držiteľa Domény (článok 7.5 a 7.6), alebo z iniciatívy Registrátora (7.8),
   6. márnym uplynutím lehoty určenej na zaplatenie ceny za Prístup k Záznamu Domény po uzavretí Zmluvy o Doméne a v prípade článku 5.4 aj Rámcovej zmluvy,
   7. márnym uplynutím lehoty určenej na zaplatenie ceny za Prístup k Záznamu Domény na ďalšie obdobie,
   8. márnym uplynutím lehoty určenej na zaplatenie ceny za Prístup k Záznamu Domény pri zmene Registrátora (stavy HELD)
   9. márnym uplynutím lehoty určenej na zaplatenie poplatku za Zmenu Registrátora v prípade vykonania zmeny Registrátora,
  3. Stav Domény HELD a REGLOST zaniká a Správa Domény sa obnovuje dňom obnovenia úplnosti Záznamu Domény v dôsledku zmeny Registrátora.
  4. Stav HELD a REGLOST zaniká aj zrušením Zmluvy o Doméne v prípadoch stanovených v Pravidlách.
 4. Právo prednosti a Komunikácia s SK-NIC-om
  1. Doména sa považuje za obsadenú a požívajúcu právo priority pred akýmkoľvek iným označením Domény (menným priestorom) iným eventuálnym Držiteľom Domény ak:
   1. Registrátor podal návrh na uzavretie Zmluvy o Doméne v mene Budúceho Užívateľa a Užívateľa až do odmietnutia návrhu na jej uzavretie (vrátane plynutia dodatočných lehôt poskytnutých SK-NIC-om),
   2. bola uzavretá Zmluva o Doméne, počas jej platnosti a/alebo účinnosti (vrátane jej stavu HELD a REGLOST),
  2. hľadiska hodnotenia práva prednosti označenia Domény pred inými zhodnými Doménami podľa dátumu uzavretia Zmluvy o Doméne je vždy rozhodujúci termín elektronickej korešpondencie, teda nie korešpondencie písomnej.
  3. Žiadosti o písomné stanovisko vybavuje SK-NIC podľa vlastného uváženia a vždy odplatne po zaplatení administratívneho poplatku (cenník administratívnych poplatkov je uvedený http://www.sk-nic.sk/cennik).
  4. Zmluvné strany uznávajú platnosť a hodnovernosť elektronickej komunikácie a to i z hľadiska hodnotenia platnosti a účinnosti právnych úkonov v tých prípadoch, kedy sa nevyžaduje aj písomná forma komunikácie.
  5. Akúkoľvek korešpondenciu adresovanú SK-NIC-u je nevyhnutné zasielať na adresu uvedenú v definícii Kontaktných údajov SK-NIC-u v článku 2 a korešpondencia sa bude považovať za doručenú:
   1. v prípade elektronickej korešpondencie okamihom výpisu potvrdenia o odoslaní žiadosti prostredníctvom príslušnej voľby alebo Formulára.
   2. v prípade faxovej korešpondencie dátumom a hodinou vyznačenou na potvrdení o odoslaní faxu,
   3. v prípade doporučenej poštovej zásielky jej prevzatím alebo v prípade neprevzatia, okamihom odmietnutia prevzatia zásielky,
   4. v prípade osobného doručenia (vrátane využitia kuriérskej služby) dňom vyznačeným na kópii zásielky alebo inom doklade o doručení,
   5. v ostatných prípadoch dňom doručenia SK-NIC-u.
  6. Korešpondencia adresovaná SK-NIC-om Budúcemu Užívateľovi, Užívateľovi, Budúcemu Registrátorovi, resp. Registrátorovi a Držiteľovi Domény sa bude považovať za doručenú, ak bude zaslaná na adresu elektronickej pošty príslušného subjektu v prípade elektronickej korešpondencie, alebo na poštovú adresu alebo faxové číslo uvedené v evidovaných údajoch príslušného subjektu a zároveň:
   1. v prípade elektronickej korešpondencie prijatím pošty resp. ak bude pokus o odoslanie elektronickej pošty zaznamenaný v záznamovom súbore poštového servera používaného SK-NIC-om,
   2. v prípade faxovej korešpondencie, ak na potvrdení o odoslaní faxu bude vyznačený dátum a hodina odoslania,
   3. v prípade doporučenej poštovej zásielky s návratkou bude podpísané prevzatie na návratke doporučenej zásielky alebo zásielka sa vráti ako nedoručiteľná alebo neprevzatá (v prípade nedoručenia sa zásielka bude považovať za doručenú tretím dňom jej uloženia na pošte a v prípade odmietnutia prevzatia, okamihom odmietnutia prevzatia zásielky),
   4. v prípade osobného doručenia (vrátane využitia kuriérskej služby) bude na kópii zásielky alebo doklade o doručení vyznačený deň prevzatia,
   5. v ostatných prípadoch bude predložený doklad o jej riadnom odoslaní.
  7. Doklady (doplňujúce podkladové materiály) je možné zasielať poštou alebo ich predkladať v osobnom styku.
  8. Pri korešpondencii sú Budúci Užívateľ, Užívateľ, Budúci Registrátor, resp. Registrátor a Držiteľ Domény povinní používať v týchto Pravidlách uvedené Formuláre, ktorých forma a obsah môžu byť priebežne menené predovšetkým z technických, administratívnych alebo organizačných dôvodov.
  9. Vzhľadom na obchodné zameranie SK-NIC-u a vzhľadom na povahu Služby, ak tieto Pravidlá nestanovujú inak, uskutočňuje sa korešpondencia medzi SK-NIC-om a Budúcim Užívateľom, Užívateľom, Budúcim Registrátorom, Registrátorom a Držiteľom Domény prednostne formou elektronickej komunikácie prostredníctvom internetových stránok a rozhraní určených SK-NIC-om. Za doručené sa považujú aj dokumenty, určené v týchto Pravidlách alebo v písomnej výzve, doručené poštou, prípadne osobne.
  10. SK-NIC akceptuje dokumenty podpísané elektronickým podpisom, alebo zaručeným elektronickým podpisom v zmysle zákona č. 215/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, za splnenia podmienok stanovených v dokumente “Podmienky využívania elektronického podpisu v spoločnosti SK-NIC, a.s.”, ktorý je zverejnený na webovej stránke SK-NIC-u.
  11. Do výlučnej kompetencie SK-NIC-u patrí právo určiť Budúcemu Užívateľovi, Užívateľovi, Držiteľovi Domény, Budúcemu Registrátorovi a Registrátorovi akúkoľvek dodatočnú lehotu na splnenie podmienok, pre splnenie ktorých vo všeobecnosti tieto Pravidlá určujú lehotu a viazať na splnenie podmienok v tejto dodatočnej lehote vznik, zmenu alebo zánik rozhodujúcich právnych skutočností.
 5. Zodpovednosť a záruky
  1. Budúci Užívateľ, Užívateľ, Budúci Registrátor, Registrátor, Držiteľ Domény sú povinní oznamovať zmeny, ktoré sú im známe, a ktoré môžu mať vplyv na poskytovanie Služby; známosť zmien sa predpokladá vždy v prípade zmien týkajúcich sa oznamovateľa, a na základe preukázania dotknutou osobou v prípade, že zmenu oznamuje niekto iný (napr. Registrátor za Užívateľa Domény a pod.). Až do oznámenia zmien je SK-NIC oprávnený spoliehať sa na údaje uvedené v doterajšej korešpondencii a v evidencii. Všetky dotknuté subjekty vyhlasujú, že predložené údaje boli, podľa ich vedomia, v čase ich poskytnutia správne a úplné.
  2. SK-NIC nepreberá žiadnu zodpovednosť za užívanie konkrétnej Domény a predovšetkým za užívanie v rozpore s pravidlami stanovenými pre užívanie ochranných známok, obchodných mien a ostatných predmetov duševného vlastníctva.
  3. Užívateľ a Registrátor súhlasí, že neposkytovanie Technickej Prevádzky, okrem prípadov uvedených v týchto Pravidlách, počas doby kratšej ako 24 hodín nemožno považovať za porušenie zmluvnej povinnosti zo strany SK-NIC-u. Pre prípad, že neposkytovanie Technickej Prevádzky v parametroch uvedených v článku 12.5 trvá dlhšie ako 24 hodín, zmluvné strany sa dohodli, že SK-NIC predĺži dobu Prístupu k Záznamu Domény o najmenej dvojnásobok počtu dní, počas ktorých Technická Prevádzka nebola zavinením SK-NIC-u poskytovaná. O túto dobu sa predlžuje doba “predplateného” Prístupu k Záznamu Domény.
  4. Držiteľ Domény vyhlasuje, že bude dbať o to, aby ním užívaná Doména neporušovala priamo alebo nepriamo práva tretích subjektov, najmä práva k ochranným známkam, užívaniu obchodného mena alebo iných práv týkajúcich sa duševného vlastníctva, a v prípade ich porušenia sám zodpovedá za spôsobenú škodu tretím osobám. Držiteľ Domény berie na vedomie, že za neprípustné označenie Domény sa v každom prípade považuje použitie slova, ktoré je dominantným prvkom.
   1. ochrannej známky zapísanej Úradom Priemyselného Vlastníctva SR,
   2. medzinárodnej ochrannej známky chránenej pre územie SR, resp.
   3. všeobecne známej ochrannej známky bez ohľadu na štát jej pôvodu, ktorých držiteľom alebo používateľom je osoba odlišná od budúceho Držiteľa.

   Držiteľ Domény podaním žiadosti o registráciu Domény potvrdzuje, že s vedomím možného porušenia práv uvedených v tomto bode Pravidiel a právnych predpisov vyvinul všetko úsilie, ktoré je možné po ňom spravodlivo požadovať, aby zaistil, že registrovaná Doména nebude tieto práva a právne predpisy porušovať.

  5. Držiteľ Domény sa uzatvorením Zmluvy o Doméne zároveň zaväzuje, že SK-NIC-u nahradí akékoľvek škody, výdavky, resp. sumy, ktoré bol alebo bude povinný zaplatiť tretím osobám v súvislosti s poskytovaním Služby z dôvodu porušovania práv k ochranným známkam, užívania obchodného mena alebo iných práv duševného vlastníctva, ak takéto porušenie súvisí s voľbou označenia Domény Držiteľom Domény a povinnosť k náhrade škody je priznaná právoplatným a vykonateľným súdnym rozhodnutím.
  6. SK-NIC je oprávnený pozastaviť poskytovanie Technickej Prevádzky Domény na základe právoplatného a vykonateľného rozhodnutia správneho orgánu, a to najmä ak dochádza k ohrozeniu národnej a medzinárodnej počítačovej bezpečnosti, a to hlavne tým, že prostredníctvom predmetnej Domény, alebo služieb, ktoré sú prostredníctvom predmetnej Domény dostupné, dochádza k šíreniu škodlivého obsahu (najmä počítačové vírusy, malware), alebo je predstieraný obsah inej služby (hlavne phishing), alebo hardware dostupný prostredníctvom Domény je riadiacim centrom siete prepojeného hardware rozširujúceho škodlivý obsah (hlavne botnet) a pod. Rozhodnutie správneho orgánu musí byť spoločnosti SK-NIC doručené v originále, alebo v úradne overenej kópii a musí na ňom byť vyznačená doložka osvedčujúca právoplatnosť a vykonateľnosť (v prípade predbežného opatrenia v zmysle § 43 zákona č. 71/1967 o správnom konaní sa doložka nevyžaduje).
 6. Označovanie Domén a menný priestor u ktorého nie je možné uzavrieť Zmluvu o Doméne
  1. Označenie Domény pozostáva z textového reťazca, doplneného o príponu “.sk”. Textový reťazec môže pozostávať z kombinácie:
   1. písmen abecedy bez diakritických znamienok (pre potreby priradenia sa vždy uvádzajú malé písmená; štandardné systémy internetu nerozlišujú malé a veľké písmená v doménových menách)
   2. čísel 0 – 9
   3. znaku “-” (pomlčka), ktorý sa však nemôže nachádzať na začiatku alebo konci textového reťazca.
  2. Textový reťazec podľa Článku 11.1 musí mať najmenej dva znaky, maximálne však 63 znakov, nesmie obsahovať znak “-” (pomlčka) na tretej a súčasne štvrtej pozícii, a nesmie sa zhodovať s TLD (napr. com, gov, net, org, mil, edu, sk, cz, at, uk, co a pod.), ak Doména s takýmto textovým reťazcom nebola už platne registrovaná v období pred platnosťou týchto Pravidiel.
  3. Textový reťazec podľa vyššie uvedeného sa nesmie zhodovať s textovým reťazcom inej existujúcej Domény. V prípade uvedenia textového reťazca takej Domény vo Formulári 3 a Formulári 4 sa považuje vyplnenie týchto Formulárov za nesprávne.
  4. Textový reťazec nesmie mať hanlivý alebo vulgárny význam.
  5. Na uzavretie Zmluvy o Doméne budú neprístupné konkrétne menné priestory pre tých Užívateľov, ktorí ich už ako Držitelia Domén užívali v minulosti a SK-NIC odstúpil od Zmluvy o Doméne v zmysle článku 15.5.3 písm. ii) Pravidiel a ak sa v prípade tej istej Domény (menného priestoru) bez zaplatenia ceny za Prístup k jej Záznamu opätovne dostala do stavu HELD a v prípade, že SK-NIC odstúpil od Zmluvy o Doméne v zmysle článku 15.5.3 písm. iii) Pravidiel.
 7. Technické podmienky a kvalitatívne parametre pre užívanie Domény
  1. Nevyhnutnou podmienkou pre plnohodnotné užívanie Domény je správne uvedenie DNS serverov funkčných pre Doménu (primárne resp. sekundárne servery) Registrátorom. SK-NIC neskúma zmluvné vzťahy medzi Užívateľom a Registrátorom a upozorňuje Budúcich Držiteľov Domén, že nemôže garantovať funkčnosť Domény a nezrušenie Záznamu Domény v dôsledku takej činnosti resp. nečinnosti Registrátora, ktorá môže spôsobiť, že Doména sa po stave HELD dostane opätovne do stavu HELD .
  2. Registrátor vykonáva zmeny v Zázname Domény prostredníctvom užívateľského rozhrania SK-NIC-u pre Registrátorov potvrdením príslušného príkazu a pri týchto úkonoch používa svoj Identifikátor a svoje Heslo.
  3. Poskytnutie DNS servera pre Doménu (primárneho alebo sekundárneho) Držiteľovi Domény a poskytovanie iných služieb Registrátora pre Držiteľa Domény nemožno považovať za súčasť Služby poskytovanej SK-NIC-om.
  4. Držiteľ Domény nemá právo meniť nastavenie údajov o DNS serveroch v rámci Domény, ak sa sám nestane Registrátorom.
  5. SK-NIC sa zaväzuje poskytovať Služby v týchto parametroch:
   1. Prevádzka DNS serverov Internetovej domény SK pre poskytovanie Služieb bude zabezpečená spravidla aspoň na piatich rozličných DNS serveroch, umiestnených v rôznych častiach sieťovej topológie internetu, ale najmenej na jednom serveri v nepretržitej prevádzke bez výpadku. Prevádzka systémov pre príjem Návrhov Zmlúv prostredníctvom Formulárov v elektronickej forme bude spravidla zabezpečená nepretržite, ale najmenej po dobu 20 hodín denne. Prevádzka systémov pre spracovanie Formulárov bude štandardne zabezpečená nepretržite, ale najmenej po dobu 20 hodín denne, pričom obnovovanie záznamov DNS generovaných z databázy bude zabezpečované spravidla každé 2 hodiny, najmenej však raz denne. SK-NIC si vyhradzuje právo vopred stanoviť a oznámiť časy pre prerušenie prevádzky z dôvodu údržby systémov (servisné hodiny), pričom tieto stanoví podľa možnosti mimo bežnej pracovnej doby. Všetky kľúčové časti systému budú nepretržite monitorované. V prípade výpadku dôležitej časti systému SK-NIC začne vykonávať práce na odstránení poruchy do dvoch hodín počas bežnej pracovnej doby, do šiestich hodín v prípade vzniku výpadku od 22:00 do 06:00 hod., a do štyroch hodín v ostatných prípadoch. V prípade zlyhania dodávky štandardných služieb, potrebných pre prevádzku Služieb, živelnej katastrofy, sieťového útoku na zariadenia SK-NIC alebo iného zásahu vyššej moci, si SK-NIC vyhradzuje právo dočasne meniť uvedené podmienky, pričom dotknuté subjekty bude informovať o očakávaných termínoch obnovenia prevádzky poskytovania Služieb. SK-NIC priebežne zverejňuje informácie o neplánovaných výpadkoch a obmedzeniach prevádzky, ich príčinách, vykonaných opatreniach a predpokladaných časoch odstránenia.
 8. Použitie osobných údajov v informačnom systéme SK-NIC
  1. Budúci užívateľ, Užívateľ, Budúci registrátor, Registrátor a Držiteľ Domény (ďalej len “citlivé osoby”) berie na vedomie, že za účelom uzavretia a plnenia Zmlúv s SK-NIC-om v súvislosti s Doménami poskytuje v súlade s § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako “Zákon o ochrane osobných údajov”) osobné údaje SK-NIC-u.
  2. Citlivé osoby súhlasia s tým, že SK-NIC je na účely overenia poskytnutých osobných údajov oprávnený vyhotovovať kópie (napr. kopírovaním alebo skenovaním) a odpisy verejných listín a dokladov predložených týmito osobami.
  3. SK-NIC sa zaväzuje, že zabezpečí náležité opatrenia na ochranu osobných údajov v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, a to najmä v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov.
  4. Citlivé osoby berú na vedomie, že
   1. nimi poskytnuté osobné údaje budú spracovávané Sprostredkovateľmi v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov, ktorých zoznam je zverejnený na webovom sídle SK-NIC,
   2. SK-NIC je oprávnená poskytnúť osobné údaje orgánom štátnej správy, orgánom verejnej moci a súdom, a to v súlade s platnými právnymi predpismi.
  5. Držiteľ Domény berie na vedomie, že SK-NIC je pre účely plnenia Zmluvy o Doméne oprávnený poskytnúť jeho osobné údaje Registrátorovi, ktorého si Držiteľ Domény vyberie za účelom správy Domény, pričom Registrátor je zároveň Prevádzkovateľom osobných údajov v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov a spracúva osobné údaje vo svojich informačných systémoch.
  6. Uzavretím Zmluvy o Doméne Držiteľ Domény potvrdzuje, že ešte pred získaním osobných údajov za účelom uzatvorenia Zmluvy o Doméne sa Držiteľ Domény (Budúci užívateľ, Užívateľ) v zmysle § 15 Zákona o ochrane osobných údajov oboznámil s nasledovnými informáciami:
   1. osobné údaje bude spracúvať spoločnosť SK-NIC, a.s., so sídlom Borská 6, 841 04 Bratislava, IČO: 35 698 446, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v oddiele: Sa, vložka č.: 1156/B, ako prevádzkovateľ v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov,
   2. účelom spracovania osobných údajov Držiteľa domény je uzatvorenie Zmluvy o Doméne, plnenie všetkých záväzkov z nej vyplývajúcich, a to najmä zabezpečiť registráciu a prevádzku Domény,
   3. rozsah spracúvaných osobných údajov Držiteľa Domény: meno, priezvisko, bydlisko, rodné číslo,
   4. osobné údaje podľa bodu 13.6.3 sa zverejňujú iba v rozsahu mena a priezviska Držiteľa Domény,
   5. práva dotknutej osoby v zmysle § 28 a nasl. Zákona o ochrane osobných údajov.
 9. Riešenie sporov
  1. Zmluvy uzavreté v súlade s týmito Pravidlami sa spravujú Obchodným zákonníkom a spory, ktoré z nich vzniknú rieši príslušný súd. Spory medzi zmluvnými stranami a tretími osobami v súvislosti s označením a využívaním Domény SK-NIC nerieši a za výber Domény Užívateľom a jej užívanie nezodpovedá tretím osobám. SK-NIC nezodpovedá Užívateľovi za škody a prípadné náklady, vzniknuté v dôsledku resp. v súvislosti s nemožnosťou užívania Domény vzhľadom na konanie Re gistrátora.
  2. SK-NIC, aj keď nie je účastníkom súdneho konania, akceptuje akékoľvek právoplatné rozhodnutie súdov špecifikovaných v bode 14.5 Pravidiel a v prípade potreby pristúpi na základe tohto rozhodnutia k naplneniu predmetného súdneho výroku. Podrobnosti o úkonoch a popisoch činností, ktoré SK-NIC vykoná v prípade doručenia právoplatného rozhodnutia vo veci, sú uvedené v dokumente “Výklad niektorých ustanovení Pravidiel poskytovania menného priestoru v internetovej doméne SK”, ktorý je zverejnený na webovej stránke SK-NIC-u.
  3. Právo vyplývajúce z ochrannej známky , obchodného mena a pod., ktoré je chránené aj na území Slovenskej republiky, môže vzhľadom na znenie ustanovenia § 24 zákona č. 55/1997 Z.z. , resp. príslušných ustanovení Obchodného zákonníka porušiť len Držiteľ Domény. V prípade, ak sa tretia osoba cíti poškodená porušením týchto Pravidiel zo strany Držiteľa Domény, je oprávnená obrátiť sa na miestne a vecne príslušný súd. Aby sa predišlo pochybnostiam, SK-NIC nerozhoduje o oprávnenosti/neoprávnenosti nároku tretej strany k spornej doméne.
  4. O porušení bodu 11.4. Pravidiel, týkajúceho sa zaregistrovania Domény s hanlivým alebo vulgárnym významom je oprávnený rozhodnúť len miestne a vecne príslušný súd. Aby sa predišlo pochybnostiam, SK-NIC nie je oprávnený rozhodnúť o porušení bodu 11.4. Pravidiel Držiteľom Domény.
  5. SK-NIC akceptuje a k ďalším krokom v každom konkrétnom prípade pristúpi až na základe:
   1. vprávoplatného rozhodnutia súdu v Slovenskej republike;
   2. platného rozhodnutia medzinárodného orgánu, alebo súdu, ktoré je na základe medzinárodných zmluvných záväzkov Slovenskej republiky záväzné aj na území Slovenskej republiky;
   3. platného rozhodnutia rozhodcovského súdu podľa zákona č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní.

   Spoločnosti SK-NIC, a.s. musí byť predložený originál, alebo úradne overená kópia rozhodnutia. Rozhodnutie musí obsahovať doložku, ktorá osvedčuje jeho právoplatnosť a vykonateľnosť (okrem predbežných opatrení).V prípade, že je predložené rozhodnutie rozhodcovského súdu, musí byť predložená aj dohoda medzi zmluvnými stranami o tom, že predmetný spor sa rozhodne v rozhodcovskom konaní (rozhodcovská zmluva, rozhodcovská doložka).

 10. Zánik Zmlúv
  1. Rámcová zmluva zanikne:
   1. vypovedaním Rámcovej zmluvy Užívateľom alebo Registrátorom (ako Užívateľom) aj bez udania dôvodu, a to uplynutím výpovednej doby. Výpovedná doba začne plynúť dňom doručenia výpovede druhej zmluvnej strane (Formulár 10 doručovaný v elektronickej i písomnej forme, pričom za rozhodujúci sa považuje deň doručenia v písomnej forme),
   2. zánikom (bez právneho nástupníctva) alebo smrťou ktorejkoľvek zo zmluvných strán,
   3. odstúpením od Rámcovej zmluvy SK-NIC-om s okamžitou platnosťou z dôvodu podstatného porušenia zmluvy alebo z iných dôvodov stanovených v týchto Pravidlách.
   4. vzájomnou dohodou zmluvných strán na návrh Užívateľa (postupom zhodným ako je to v prípade článku 15.1.1)
  2. Zánikom Rámcovej zmluvy zanikajú všetky súvisiace Zmluvy o Doméne, pričom Registrátorom sa cena za Prístup k Záznamu Domény nevracia. V súvislosti so zánikom Zmlúv o Doménach SK-NIC zruší všetky Záznamy Domén. Zánikom Rámcovej Zmluvy zaniká Záznam Subjektu.
  3. Registrátorská zmluva zanikne:
   1. vypovedaním Registrátorskej zmluvy zo strany Registrátora aj bez udania dôvodu, a to uplynutím výpovednej doby. Výpovedná doba začne plynúť dňom doručenia výpovede druhej zmluvnej strane (Formulár 11 doručovaný v elektronickej i písomnej forme, pričom za rozhodujúci sa považuje deň doručenia v písomnej forme),
   2. zánikom (bez právneho nástupníctva) alebo smrťou ktorejkoľvek zo zmluvných strán,
   3. odstúpením od Registrátorskej zmluvy SK-NIC-om s okamžitou platnosťou z dôvodu podstatného porušenia zmluvy (opakované neplatenie ceny za Prístup k Záznamu Domény, administratívnych poplatkov za zmenu Registrátora a pod.) alebo z dôvodov stanovených v týchto Pravidlách.
   4. vzájomnou dohodou zmluvných strán na návrh Registrátora (postupom zhodným ako je to v prípade článku 15.3.1)
  4. Zánikom Registrátorskej zmluvy sa Domény, ku ktorým mal zaniknutý Registrátor Prístup k Záznamu Domény dostávajú do stavu REGLOST.
  5. Zmluva o Doméne zanikne:
   1. vypovedaním Zmluvy o Doméne Držiteľom Domény aj bez udania dôvodu, a to uplynutím výpovednej doby. Výpovedná doba začne plynúť prvým dňom doručenia výpovede druhej zmluvnej strane (Formulár č.12 doručovaný v elektronickej i písomnej forme, pričom za rozhodujúci sa považuje deň doručenia v písomne
   2. zánikom (bez právneho nástupníctva) alebo smrťou ktorejkoľvek zo zmluvných strán,
   3. jednostranným odstúpením od Zmluvy o Doméne SK-NIC-om z nasledovných dôvodov:
    1. Držiteľ Domény uviedol nepravdivé alebo neúplné údaje a tieto neopravil a/alebo nedoplnil v dodatočnej lehote stanovenej SK-NIC-om,
    2. V lehote 28 dní od vzniku stavu Domény HELD nedošlo k zmene Registrátora (viď článok 8.1),
    3. Doména sa po druhýkrát po sebe dostala do stavu HELD bez toho aby medzi dvoma stavmi HELD došlo k zaplateniu ceny za Prístup k Záznamu Domény,
    4. Držiteľ užíva Doménu spôsobom, ktorý ohrozuje bezporuchovú a nerušenú technickú prevádzku internetovej siete a/alebo zariadení a systému SK-NIC, resp. inak v rozpore s obsahom alebo účelom týchto Pravidiel, spôsobom ktorý tieto Pravidlá obchádza alebo ktorý je inak v rozpore so všeobecne akceptovanou a zaužívanou praxou internetovej obce v oblasti užívania a správy Domén,
    5. označenie Domény nezodpovedá požiadavkám bodov 11.1 až 11.3 týchto Pravidiel.
   4. vzájomnou dohodou zmluvných strán na návrh Držiteľa Domény (postupom zhodným ako je to v prípade článku 15.5.1)
  6. Ak nie je v týchto Pravidlách stanovené niečo iné, SK-NIC jednostranné zrušenie jednotlivých Zmlúv v zmysle článkov 15.1.3, 15.3.3 a 15.5.3 písm. i); iv); v) a vi) a 16 vykonáva prostredníctvom písomnej korešpondencie pričom po vzniku účinkov doručenia v zmysle Pravidiel zároveň vykoná zodpovedajúci záznam v Zázname Subjektu a Zázname Domény a túto skutočnosť zároveň oznamuje elektronickou poštou všetkým dotknutým osobám. V ostatných prípadoch, postačí oznámenie formou elektronickej pošty. V prípade pochybnosti o forme doručovania má prednosť forma elektronickej korešpondencie.
  7. SK-NIC akceptuje návrh na zrušenie zmluvy dohodou tým, že realizuje príslušný záznam (záznam ruší) a túto skutočnosť oznamuje elektronickou poštou všetkým dotknutým osobám. Na základe vlastného uváženia môže SK-NIC vykonať akceptáciu návrhu na zrušenie Zmlúv dohodou aj písomnou formou.
  8. V prípade zániku Zmluvy o Doméne SK-NIC zruší Záznam Domény. Zánik Zmluvy o Doméne nie je dôvodom pre zánik Rámcovej zmluvy.
  9. V prípadoch, že dochádza k predčasnému zamedzeniu/ukončeniu trvania Prístupu k Záznamu Domény vykonávanej Registrátorom, cena za prístup do Databázy Domény, resp. jej príslušná časť, sa Registrátorovi nevracia.
 11. Výpoveď Zmlúv zo strany SK-NIC
  1. SK-NIC je kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmlúv oprávnený tieto vypovedať, ale iba zo závažných dôvodov výlučne nezávislých od správania sa Užívateľa a Držiteľa Domén a Registrátora (napr. ukončenie prevádzkovania systému, zmena Pravidiel). Výpovedná doba začína plynúť dňom doručenia výpovede. V prípade výpovede zo strany SK-NIC-u sa na spôsob ukončenia zmluvného vzťahu (napr. oznamovanie, zrušenie Záznamu Domény a Záznamu Subjektu) primerane použijú ustanovenia článku 15.
  2. SK-NIC je kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmlúv oprávnený zverejniť nové Pravidlá. Nové Pravidlá nadobudnú účinnosť do jedného mesiaca po ich zverejnení pre tu ktorú zmluvnú stranu za predpokladu, že druhá zmluvná strana SK-NIC-u písomne neoznámi, že nové Pravidlá neakceptuje. Ak dôjde k doručeniu takéhoto oznamu, je SK-NIC oprávnený zmluvu vypovedať s uvedením tohto výpovedného dôvodu. Výpovedná doba je v takomto prípade 1 rok a začína plynúť prvým dňom doručenia výpovede. Ak dôjde k vypovedaniu Zmluvy o Doméne alebo Rámcovej Zmluvy z tohto dôvodu, bude Doména držaná SK-NIC-om ako obsadená ešte po dobu 30 dní po uplynutí výpovednej doby. Tým nie sú dotknuté ustanovenia o Zániku Zmlúv v zmysle článku 15 pôvodných Pravidiel. Ak predtým nedôjde k zániku Zmlúv podľa pôvodných Pravidiel, bude mať pôvodný Užívateľ a Držiteľ Domény v uvedenej dodatočnej lehote príležitosť uzavrieť Zmluvu o Doméne, resp. inú obdobnú zmluvu, v zmysle nových Pravidiel, v opačnom prípade sa Doména stáva voľnou. Ak SK-NIC Zmluvy nevypovie, ostávajú tieto platné a účinné v zmysle pôvodných Pravidiel.
  3. Ak druhá zmluvná strana neoznámi SK-NIC-u v lehote 1 mesiaca po ich zverejnení, že nové Pravidlá neakceptuje, rozumie sa tým, že sa im v plnom rozsahu podriaďuje a zaväzuje sa bezvýhradne podľa nich postupovať i v budúcnosti.
  4. Ak dôjde v dôsledku výpovede ktorejkoľvek zo Zmlúv počas platnosti “predplateného” prístupu Registrátora k Záznamu Domén k nemožnosti vykonávania Správy Domény pre jej Držiteľa Registrátorom, cena za Prístup k Záznamu Domény sa Registrátorovi nevracia.
  5. SK-NIC si po zverejnení nových Pravidiel vždy vyhradzuje právo neuzatvoriť novú Rámcovú, Registrátorskú Zmluvu a Zmluvu o Doméne v zmysle pôvodných Pravidiel.
 12. Prechodné a záverečné ustanovenia
  Tieto Pravidlá sa stávajú záväznými dňom 1.6.2015. Vyplnením príslušného Formulára, ktorý predstavuje zároveň návrh na uzavretie Rámcovej zmluvy, Registrátorskej zmluvy, Zmluvy o Doméne, a prípadne Zmluvy o Správe, Budúci Užívateľ, Užívateľ, Držiteľ Domény, Budúci Registrátor a Registrátor vyhlasujú, že sa v plnom rozsahu podriaďujú týmto Pravidlám a budú ich Akceptovať počas platnosti a účinnosti príslušnej Zmluvy.