Don’t forget about Internet security!

The year 2020 and the associated global pandemic brought a significant increase in the presence of people on the Internet. We recommend paying close attention to safe behaviour in virtual space as October is the European Cyber Security Month. This topic applies to every Internet user, doesn’t matter if it is a child, student, adolescent,…

Nezabúdajte na bezpečnosť na internete!

Rok 2020 a s ním spojená celosvetová pandémia priniesli významný nárast prítomnosti ľudí na internete. A keďže október je aj Európskym mesiacom kybernetickej bezpečnosti, odporúčame venovať zvýšenú pozornosť bezpečnému správaniu sa vo virtuálnom priestore. Táto téma sa týka každého používateľa internetu, či už je to dieťa, školák, adolescent, dospelý alebo senior. Za najrizikovejších sú prevažne považovaní tí najmladší…