Najčastejšie otázky

Táto stránka vysvetľuje niektoré dôležité body Pravidiel.
Ak nenájdete odpovede na svoje otázky, pošlite email na adresu hostmaster@sk-nic.sk.

Akú doménu je možné zaregistrovať?

 • Je možné si registrovať iba doménu, ktorá je voľná, teda takú, ktorá neexistuje a nie je ani zablokovaná napríklad z dôvodu prebiehajúceho súdneho konania. To, či je doménu možné registrovať, si môžete overiť prostredníctvom služby WHOIS.
 • Doména môže mať maximálne 63 znakov. Obsahovať môže písmená abecedy bez interpunkcie a čísla. Môže obsahovať aj znak „-“ (pomlčka), ktorý však nesmie byť na začiatku ani konci doménového mena. Zmena názvu domény po jej zaregistrovaní nie je možná.
 • Môže sa stať, že registrátor má vlastné webové rozhranie, kde si požadovaný úkon vykonáte automatizovane.
 • Pre viac podrobností odporúčame prečítať si Pravidlá, bod 4.1.

Ako registrovať doménu?

 • Pre registráciu domény je potrebné vybrať si konkrétneho registrátora zo Zoznamu všetkých registrátorov zverejnenom na webovom sídle SK-NIC a kontaktovať ho.
 • S registrátorom uzavriete zmluvu, kde zadefinujete:

– aké služby k doméne budete využívať (napr. email, webhosting a pod.) a

– ceny za tieto služby.

 • Môže sa stať, že registrátor má vlastné webové rozhranie, kde si doménu zaregistrujete automatizovane.
 • Pre viac podrobností odporúčame prečítať si Pravidlá, bod 4.2.1, resp. 3.1.

Ako si zmeniť svoje kontaktné údaje pri doméne?

 • V prípade akejkoľvek zmeny osobných alebo kontaktných údajov je potrebné obrátiť sa na autorizovaného registrátora kontaktných údajov a ten požadovanú zmenu vykoná.
 • V prípade akejkoľvek zmeny je nevyhnutné kontaktné údaje bezodkladne aktualizovať (predovšetkým e-mail a telefónne číslo). Aktualizáciou svojich kontaktných údajov používateľ predíde problémom s neinformovanosťou v prípade záujmu tretích strán o akúkoľvek manipuláciu s doménou.
 • Môže sa stať, že registrátor má vlastné webové rozhranie, kde si požadované zmeny vykonáte automatizovane.
 • Pre viac informácií odporúčame prečítať si Pravidlá, bod 2.2, resp. 3.4.

Ako zmeniť Držiteľa domény?

 • Ak chce držiteľ doménu previesť na iného Používateľa, obráti sa na autorizovaného registrátora danej domény a ten zmenu vykoná. Keďže registrátor domény je za takúto zmenu zodpovedný, môže požadovať od pôvodného aj nového držiteľa uzavretie zmluvy o prevode práv k doméne.
 • Môže sa stať, že registrátor má vlastné webové rozhranie, kde si požadovanú zmenu vykonáte automatizovane.
 • Viac informácií o zmene držiteľa domény nájdete v Pravidlách, bod 4.3.1.

Ako sa stať Držiteľom domény?

 • Držiteľom domény sa možno stať:

– priamo registráciou neexistujúcej domény, alebo

– prevodom už zaregistrovanej domény z pôvodného držiteľa na nového držiteľa prostredníctvom registrátora domény.

 • Viac informácií nájdete v Pravidlách, bod 3.1 a 4.3.4.

Ako predĺžiť platnosť registrácie domény?

 • Predĺženie domény vykonáva autorizovaný registrátor danej domény.  Predĺženie je možné iba o celé násobky roku. Maximálne registračné obdobie domény je 10 rokov.
 • Môže sa stať, že registrátor má vlastné webové rozhranie, kde si toto predĺženie vykonáte automatizovane.
 • Pre viac informácií odporúčame prečítať si Pravidlá, bod 4.2.4.

Ako zmeniť Registrátora domény?

 • V prípade záujmu o zmenu registrátora domény je potrebné vyžiadať si od súčasného registrátora domény AuthInfo kód a poskytnúť ho novému registrátorovi domény, aby ten následne zmenu v systéme vykonal.
 • Pri zmene autorizovaného registrátora domény sa automaticky predlžuje jej registračné obdobie minimálne o 1 rok. Výnimkou je situácia, kedy je doména v čase zmeny registrátora už predĺžená na maximálne, t.j. 10 ročné obdobie. V tomto prípade je zmena registrátora vykonaná bez predĺženia jej registračného obdobia.
 • Môže sa stať, že registrátor má vlastné webové rozhranie, kde si túto zmenu vykonáte automatizovane.
 • Pre viac informácií odporúčame prečítať si Pravidlá, bod 4.1, 4.2 a 4.4.

Ako zistiť, kto je držiteľom/registrátorom domény príp. iné bližšie informácie o doméne?

 • Bližšie informácie o doméne je možné dohľadať prostredníctvom služby WHOIS. Ak je držiteľom domény fyzická osoba nepodnikateľ, z dôvodu ochrany osobných údajov sa vždy zobrazí iba jeho ID, zatiaľ čo meno a priezvisko, adresa, telefón a e-mail budú anonymizované.

Aké údaje sa verejne zobrazujú o držiteľovi domény ?

 • Ak je držiteľ fyzická osoba, z dôvodu ochrany osobných údajov sa vždy zobrazí iba jeho ID, zatiaľ čo meno a priezvisko, adresa, telefón a e-mail budú anonymizované nezávisle od akéhokoľvek nastavenia zverejňovacej politiky (tzv. „disclose“ v EPP resp. zaškrtávacie okienka pri kontakte v Správe kontaktov).
 • V prípade právnickej osoby môžu byť skryté kontaktné údaje: telefónne číslo, fax, mail, mobil. Registrátor však bude môcť tieto údaje zverejniť.

Kto sa môže stať používateľom?

Podľa bodu 2.1 Pravidiel: Používateľom môže byť fyzická alebo právnická osoba, ktorá má doručovaniu adresu (adresu na listinné doručovanie komunikácie) v niektorom z členských štátov Európskej únie, v štáte tvoriacom Európsky hospodársky priestor, v členskom štáte Európskeho združenia voľného obchodu alebo vo Veľkej Británii.

To znamená, že používateľom, a teda budúcim držiteľom domény .sk, sa môže stať ktokoľvek z celého sveta, musí však mať doručovaciu adresu v niektorom zo štátov podľa tejto podmienky. Musí teda mať určitý druh právnej prítomnosti alebo zastúpenia na tomto území, a nie len P.O. BOX.

Používateľ nemusí mať túto adresu uvedenú vo svojich údajoch hneď pri registrácii (aj keď vzhľadom na odstránenie prípadných ďalších problémov sa to rozhodne odporúča), ale po vyzvaní o zdokladovanie splnenia bodu 2.1 Pravidiel musí túto skutočnosť preukázať.

Zoznam všetkých štátov, ktoré spĺňajú túto podmienku, je uvedený v nasledujúcej tabuľke.

Kód Názov [SK] Názov [EN] EU / EHS / EEA
AT Rakúsko Austria EU, EEA
BE Belgicko Belgium EU, EHS, EEA
BG Bulharsko Bulgaria EU, EEA
BE Belgicko Belgium EU, EHS, EEA
HR Chorvátsko Croatia EU, EEA
CY Cyprus Cyprus EU, EEA
CZ Česká republika Czech Republic EU, EEA
DK Dánsko Denmark EU, EHS, EEA
EE Estónsko Estonia EU, EEA
EU Inštitúcie Európskej únie European Union Institutions EEA
FI Fínsko Finland EU, EEA
FR Francúzsko France EU, EHS, EEA
DE Nemecko Germany EU, EHS, EEA
GR Grécko Greece EU, EHS, EEA
HU Maďarsko Hungary EU, EEA
IS Island Iceland EEA
IE Írsko Ireland EU, EHS, EEA
IT Taliansko Italy EU, EHS, EEA
LV Lotyšsko Latvia EU, EEA
LI Lichtenštanjsko Liechtenstein EEA
LT Litva Lithuania EU, EEA
LU Luxembursko Luxembourg EU, EHS, EEA
MT Malta Malta EU, EEA
NL Holandsko Netherlands EU, EHS, EEA
NO Nórsko Norway EEA
PL Poľsko Poland EU, EEA
PT Portugalsko Portugal EU, EHS, EEA
RO Rumunsko Romania EU, EEA
SK Slovenská republika Slovakia EU, EEA
SI Slovinsko Slovenia EU, EEA
ES Španielsko Spain EU, EHS, EEA
SE Švédsko Sweden EU, EEA
CH Švajčiarsko Switzerland EEA
GB Veľká Británia United Kingdom EU, EHS, EEA*

* Kým Veľká Británia neopustí Európsku úniu (tzv. BREXIT)

EU – Európska únia
EHS – Európsky hospodársky priestor
EEA – Európske združenie voľného obchodu

Vzhľadom na záväzky prijaté Európskou úniou zároveň platí aj, že Používateľom sa nemôže stať ten, kto je na zozname, je vlastnený alebo riadený sankcionovanou osobou alebo subjektom na akomkoľvek zozname zverejnenom vládou USA, vrátane zoznamu osobitne určených osôb (SDNs), ktorý je zverejňovaný americkým Úradom kontroly zahraničných aktív (OFAC) alebo osoba alebo subjekt na zozname sankcionovaných alebo obmedzených strán zverejňovaný aplikovateľnou jurisdikciou zahŕňajúcou Slovensko a Spojené kráľovstvo. Aktuálne sa jedná o Kubu, Irán, Severnú Kóreu, Sýriu, Sudán a región Krym na Ukrajine.

Kto bude po novom spravovať kontaktné údaje používateľa ?

Každému používateľovi bude v novom systéme spravovať a aktualizovať kontaktné údaje tzv. Autorizovaný registrátor kontaktných údajov, t.j. registrátor, ktorého si na túto úlohu zvolí.

Keďže aktuálny systém takúto rolu registrátora nepozná, súčasným užívateľom bude Autorizovaný registrátor kontaktných údajov určený automatizovane podľa nasledovného kľúča:

 1. Ak má užívateľ práve jedného oprávneného registrátora (ďalej len “OPR”), systém mu určí ako Aut. registrátora kontaktných údajov tohto.
 2. Ak má užívateľ viac ako jedného OPR, systém mu vyberie toho, u ktorého má v správe najviac domén.
 3. Ak má užívateľ viac OPR podľa kroku 2, systém vyberie prvého v abecednom poradí.
 4. OPR, ktorý nepožiadal o presun do nového systému, nie je algoritmom štandardne braný úvahy, t.j. vyberá sa z ostatných OPR.
 5. Ak nie je možné vybrať ani jedného OPR (žiadny nepožiadal alebo užívateľ nemá OPR), systém určí registrátora podľa krokov 2 a 3 aj keď nie je OPR. Ak nie je možné ani to, výber Aut. registrátora kontaktných údajov bude podľa kroku 6. Užívateľ však má až do migrácie možnosť využiť formulár F7 a upraviť si svoje údaje, t.j. doplniť tak do OPR niektorého, ktorý požiadal o presun. Ich aktuálny zoznam nájdete na osobitnom webovom sídle..
 6. Ak nie je možné vybrať žiadneho registrátora a užívateľ si ani žiadneho nedoplnil (viď. krok 5), Aut. registrátorom kontaktných údajov tohto užívateľa sa po migrácii stane SK-NIC. Pozor, vtedy bude nutné do 14 dní uzatvoriť s SK-NICom registrátorskú zmluvu v zmysle nových pravidiel alebo zmeniť Aut. registrátora kontaktných údajov na iného.

Dĺžka registračného obdobia domény a ako sa uplatňuje pri zmene registrátora

Registračný poplatok za doménu sa uhrádza už pri samotnej registrácii domény alebo pri predlžovaní jej registračného obdobia. Minimálne obdobie, na ktoré je možné doménu zaregistrovať, je 1 rok. Predĺžiť registračné obdobie domény je možné hocikedy a aj viacnásobne (pre registrátorov: priamo cez funkciu v detaile domény), avšak do maximálneho súhrnu registračného obdobia 10 rokov (t.j. ak je doména zaregistrovaná na 3 roky, predĺžiť ju je možné iba maximálne +7 rokov, t.j. spolu 10).

Pri zmene registrátora domény (túto vždy iniciuje nový registrátor) je štandardne nutné predĺžiť registračné obdobie minimálne o 1 rok (opäť však do súhrnného maxima 10 rokov). Výnimkou je situácia, kedy sa zmena registrátora vykonáva v dobe, kedy je doména zaregistrovaná na 10 rokov. V tomto prípade je potrebné nastaviť predĺženie o nula rokov. Druhou výnimkou je zmena registrátora, kedy sa novým registrátorom stáva SK-NIC.

Ako generovať vlastný AuthInfo kód a na čo tento kód slúži?

AuthInfo kód domény je bezpečnostný prvok domény. AuthInfo kód sa zobrazuje iba aktuálnemu registrátorovi domény a tento ho poskytuje držiteľovi. AuthInfo kód je nevyhnutný najmä k zmene registrátora domény. Pri registrácii každej domény si môže registrátor určiť, či AuthInfo kód pre doménu vygeneruje systém automaticky alebo ho zadá manuálne. V prípade, že si chce kód určiť budúci držiteľ resp. nový registrátor, je dôležité upozorniť ho na zachovanie čo najvyššej miery bezpečnosti.

 

Príslušné požiadavky pre AuthInfo kód domény:

• Povolený počet znakov: 16-48,

• Musí obsahovať: minimálne 1 veľké a 1 malé písmeno, 1 číslo a 1 špeciálny znak.

• Prípustné špeciálne znaky: ¬!“£$%^&*()_+=-[]{}:@~#‘;?><,./

 

Po vykonaní zmeny registrátora sa AuthInfo kód z bezpečnostných dôvodov systémom automaticky pregeneruje na nový. Registrátor môže kedykoľvek zmeniť AuthInfo kód prostredníctvom Registrátorskej konzoly v detaile domény.

Ako sa od 1.6.2018 zmení spôsob generovania AuthInfo kódu?

AuthInfo kód je bezpečnostný prvok domény a kontaktu.

 

Príslušné požiadavky pre AuthInfo kód domény:

• Povolený počet znakov: 16-48,

• Musí obsahovať: minimálne 1 veľké a 1 malé písmeno, 1 číslo a 1 špeciálny znak.

• Prípustné špeciálne znaky: ¬!“£$%^&*()_+=-[]{}:@~#‘;?><,./

 

Od 1.6.2018 sa upravuje spôsob generovania AuthInfo kódu, pričom pre používanie prostredníctvom webového rozhrania (GUI) a prostredníctvom EPP budú existovať určité rozdiely.

EPP:

 • V prípade EPP je AuthInfo kód povinný iba pri registrácii domény a pri vzniku používateľa (kontaktu).
 • Pri zmene údajov nad doménou a zmene údajov používateľa (kontaktu) nie je AuthInfo kód povinný, zadáva sa iba ak má registrátor záujem zmeniť súčasný kód, ale ak ho registrátor zadá, musí spĺňať pravidlá validácie.

GUI:

 • V prípade komunikácie cez webové rozhranie je AuthInfo kód povinný iba pri registrácii novej domény. Ak ho registrátor zadá manuálne, musí spĺňať pravidlá validácie. V prípade, že registrátor neurčí AuthInfo kód, systém ho vygeneruje automaticky.
 • Pri vzniku používateľa (kontaktu) cez webové rozhranie sa AuthInfo kód nezadáva. Generuje ho systém.
 • Pri zmene údajov pri doméne je AuthInfo kód pre registrátora viditeľný, ak túto položku neupraví, AuthInfo kód ostáva bez zmeny.
 • Pri aktualizácii údajov používateľa (kontaktu) cez webové rozhranie zmena AuthInfo kódu nie je k dispozícii.

Môže adresa Registrátora slúžiť ako doručovacia adresa pre Používateľa, ak tento nemá doručovaciu adresu v niektorom z členských štátov EÚ, EHP alebo EEA?

Áno, v takomto prípade ju uvedie ako „pomocný / auxiliary“ kontakt pri doméne (prostredníctvom úpravy údajov danej domény). V prípade preukazovania doručenia je však na držiteľovi, aby doručenie fungovalo – ak nebude možné držiteľovi na danú adresu doručiť tradičnú poštovú resp. úradnú zásielku, tak nebude spĺňať podmienku na svoju existenciu (bod 2.1 nových Pravidiel) a môže prísť o doménu.

Ako správne čítať údaje o vzniku domény prostredníctvom služby WHOIS?

WHOIS je verejne dostupná služba, ktorou sú sprístupňované základné dáta o tzv. „životnom cykle“ internetovej domény.

Údaje vo WHOIS sú logicky zoskupované, t.j. údaje k doméne sú pod doménou, údaje o používateľovi niektorého typu zase pod ním, pričom sú jasne oddelené medzerou. Prvá časť z výpisu WHOIS na nižšie uvedenom príklade sa teda týka samotnej domény, tá druhá sa zase týka registrátora, teda sprostredkovateľa, cez ktorého bola doména zaregistrovaná.

Ako je vidno, v tomto ilustračnom prípade bola doména zaregistrovaná 2003-06-10 (šiesty riadok zhora, „Dátum vytvorenia:“, v angličtine „Created:“). Údaj v predposlednom riadku tohto screenshot-u je dátum odkedy je v systéme zaregistrovaný a aktívny konkrétny registrátor.

Treba mať pritom na zreteli, že 1. septembra 2017 bol spustený nový systém pre správu a registráciu domén najvyššej úrovne .sk, a k tomuto dátumu sa preto všetci aktívni registrátori preregistrovali z pôvodného systému. V ich záznamoch v novom systéme preto figuruje dátum 2017-09-01 alebo neskorší.

Kto sa môže stať registrátorom domény .sk ?

Bod 9.1 Pravidiel hovorí, že

 • Registrátor môže byť iba právnická osoba so sídlom v niektorom z členských štátov Európskej únie, v štáte tvoriacom Európsky hospodársky priestor alebo v členskom štáte Európskeho združenia voľného obchodu, uvedené sa primerane vzťahuje aj na fyzickú osobu, ktorá má oprávnenie podnikať.
 • Registrátor nesmie byť v konkurznom konaní alebo v likvidácii, návrh na zahájenie insolvenčného konania alebo konkurz vo vzťahu k nemu nesmú byť zamietnuté alebo zrušené pre nedostatok majetku a nesmie sa ani nachádzať v akejkoľvek analogickej situácii k týmto situáciám, napríklad v dobrovoľnej dražbe na základe návrhu tretej osoby alebo v exekučnom konaní,
 • Registrátor nesmie mať pozastavenú svoju činnosť,
 • Registrátor alebo osoby, ktoré sú oprávnené ho zastupovať, prijímať v jeho mene rozhodnutia alebo ho kontrolovať, nesmú byť odsúdené právoplatným rozsudkom za podvod, korupciu, účasť v zločineckej organizácii, legalizáciu príjmov z trestnej činnosti alebo akékoľvek iné protiprávne konanie, ktoré poškodzuje finančné záujmy Slovenskej republiky, Európskej únie, Európskeho hospodárskeho priestoru alebo Európskeho z druženia voľného obchodu,
 • musí byť zaevidovaný ako Používateľ.

V praxi to teda znamená, že registrátorom sa môže stať právnická osoba, ktorá má sídlo (pozor, nestačí mať len doručovaciu adresu!) v niektorom z členských krajín Európskej únie, v štáte tvoriacom Európsky hospodársky priestor alebo v členskom štáte Európskeho združenia voľného obchodu.

Zoznam všetkých štátov, ktoré spĺňajú túto podmienku, je uvedený v tabuľke.

Kód Názov [SK] Názov [EN] EU / EHS / EEA
AT Rakúsko Austria EU, EEA
BE Belgicko Belgium EU, EHS, EEA
BG Bulharsko Bulgaria EU, EEA
BE Belgicko Belgium EU, EHS, EEA
HR Chorvátsko Croatia EU, EEA
CY Cyprus Cyprus EU, EEA
CZ Česká republika Czech Republic EU, EEA
DK Dánsko Denmark EU, EHS, EEA
EE Estónsko Estonia EU, EEA
EU Inštitúcie Európskej únie European Union Institutions EEA
FI Fínsko Finland EU, EEA
FR Francúzsko/td> France EU, EHS, EEA
DE Nemecko Germany EU, EHS, EEA
GR Grécko Greece EU, EHS, EEA
HU Maďarsko Hungary EU, EEA
IS Island Iceland EEA
IE Írsko Ireland EU, EHS, EEA
IT Taliansko Italy EU, EHS, EEA
LV Lotyšsko Latvia EU, EEA
LI Lichtenštanjsko Liechtenstein EEA
LT Litva Lithuania EU, EEA
LU Luxembursko Luxembourg EU, EHS, EEA
MT Malta Malta EU, EEA
NL Holandsko Netherlands EU, EHS, EEA
NO Nórsko Norway EEA
PL Poľsko Poland EU, EEA
PT Portugalsko Portugal EU, EHS, EEA
RO Rumunsko Romania EU, EEA
SK Slovenská republika Slovakia EU, EEA
SI Slovinsko Slovenia EU, EEA
ES Španielsko Spain EU, EHS, EEA
SE Švédsko Sweden EU, EEA
CH Švajčiarsko Switzerland EEA
GB Veľká Británia United Kingdom EU, EHS, EEA

EU – Európska únia
EHS – Európsky hospodársky priestor
EEA – Európske združenie voľného obchodu

Vzhľadom na záväzky prijaté Európskou úniou zároveň platí aj, že Registrátorom sa nemôže stať ten, kto je na zozname, je vlastnený alebo riadený sankcionovanou osobou alebo subjektom na akomkoľvek zozname zverejnenom vládou USA, vrátane zoznamu osobitne určených osôb (SDNs), ktorý je zverejňovaný americkým Úradom kontroly zahraničných aktív (OFAC) alebo osoba alebo subjekt na zozname sankcionovaných alebo obmedzených strán zverejňovaný aplikovateľnou jurisdikciou zahŕňajúcou Slovensko a Spojené kráľovstvo. Aktuálne sa jedná o Kubu, Irán, Severnú Kóreu, Sýriu, Sudán a región Krym na Ukrajine.

Pred uzatvorením Registrátorskej zmluvy musí budúci registrátor túto skutočnosť preukázať.

Registrátor zároveň musí spĺňať ostatné podmienky vyššie, ktoré pri svojej evidencii preukáže v rámci žiadosti. Ak počas existencie registrátora tento prestane spĺňať niektorú z vyššie uvedených podmienok, bude s ním jeho registrátorská činnosť ukončená.

Ako sa menia stavy domén v novom systéme?

V pôvodnom systéme sa životný cyklus domén (tzv. „life cycle“) menil každý deň od 11:30 doobeda. V novom systéme však zmena stavu neprebieha v jeden stanovený čas, ale priebežne, pričom zmeny sú viazané na presný čas registrácie tej-ktorej domény.

Dĺžka registračného obdobia domény a ako sa uplatňuje pri zmene registrátora

Registračný poplatok za doménu sa uhrádza už pri samotnej registrácii domény alebo pri predlžovaní jej registračného obdobia. Minimálne obdobie, na ktoré je možné doménu zaregistrovať, je 1 rok. Predĺžiť registračné obdobie domény je možné hocikedy a aj viacnásobne (pre registrátorov: priamo cez funkciu v detaile domény), avšak do maximálneho súhrnu registračného obdobia 10 rokov (t.j. ak je doména zaregistrovaná na 3 roky, predĺžiť ju je možné iba maximálne +7 rokov, t.j. spolu 10).

Pri zmene registrátora domény (túto vždy iniciuje nový registrátor) je štandardne nutné predĺžiť registračné obdobie minimálne o 1 rok (opäť však do súhrnného maxima 10 rokov). Výnimkou je situácia, kedy sa zmena registrátora vykonáva v dobe, kedy je doména zaregistrovaná na 10 rokov. V tomto prípade je potrebné nastaviť predĺženie o nula rokov. Druhou výnimkou je zmena registrátora, kedy sa novým registrátorom stáva SK-NIC.

Ako generovať vlastný AuthInfo kód a na čo tento kód slúži?

AuthInfo kód domény je bezpečnostný prvok domény. AuthInfo kód sa zobrazuje iba aktuálnemu registrátorovi domény a tento ho poskytuje držiteľovi. AuthInfo kód je nevyhnutný najmä k zmene registrátora domény. Pri registrácii každej domény si môže registrátor určiť, či AuthInfo kód pre doménu vygeneruje systém automaticky alebo ho zadá manuálne. V prípade, že si chce kód určiť budúci držiteľ resp. nový registrátor, je dôležité upozorniť ho na zachovanie čo najvyššej miery bezpečnosti.

 

Príslušné požiadavky pre AuthInfo kód domény:

• Povolený počet znakov: 16-48,

• Musí obsahovať: minimálne 1 veľké a 1 malé písmeno, 1 číslo a 1 špeciálny znak.

• Prípustné špeciálne znaky: ¬!“£$%^&*()_+=-[]{}:@~#‘;?><,./

 

Po vykonaní zmeny registrátora sa AuthInfo kód z bezpečnostných dôvodov systémom automaticky pregeneruje na nový. Registrátor môže kedykoľvek zmeniť AuthInfo kód prostredníctvom Registrátorskej konzoly v detaile domény.

Kedy je potrebné manuálne zmeniť AuthInfo kód?

AuthInfo kód je bezpečnostným prvkom nad doménou, používa sa pri zmene registrátora domény. Tento kód sa po zmene registrátora systémom automaticky pregeneruje na nový.

Pozor, pri zmene držiteľa domény, ktorá je v systéme chápaná iba ako úprava údajov domény, sa však tento kód nezmení. Je preto na registrátorovi, aby si ho z bezpečnostných dôvodov manuálne pregeneroval.

Ako správne používať Kontakt (Používateľa)?

Používatelia (kontakty) sa v novom systéme spravujú iným modelom, ako v tom starom. Kým v starom systéme údaje používateľov overoval a spravoval SK-NIC, v novom systéme je to už náplňou práce registrátora. Keďže generálne zdieľanie kontaktných údajov používateľa je najmä vzhľadom na nové požiadavky európskej legislatívy v oblasti ochrany osobných údajov (tzv. GDPR) nemožné, každý registrátor si principiálne spravuje svoju sadu kontaktov sám.

Naďalej je odporúčané, aby si registrátor udržiaval iba jeden kontakt pre jeden subjekt / osobu – pri zmene údajov tohto subjektu tak nebude musieť meniť údaje na všetkých jeho doménach.

Zároveň však nebude možné priraďovať používateľov (kontakty) iných registrátorov. Takýto prípad nastane iba pri zmene autorizovaného registrátora domény – ak chce nový registrátor upravovať údaje kontaktov, musí si ich nahradiť svojimi. Pre porovnanie pôvodných údajov držiteľa domény je pri zmene registrátora domény možné využiť AuthInfo kód.

Zmena autorizovaného registrátora kontaktných údajov nie je uskutočniteľná.

Kto bude po novom spravovať kontaktné údaje používateľa ?

Každému používateľovi bude v novom systéme spravovať a aktualizovať kontaktné údaje tzv. Autorizovaný registrátor kontaktných údajov, t.j. registrátor, ktorého si na túto úlohu zvolí.

Keďže aktuálny systém takúto rolu registrátora nepozná, súčasným užívateľom bude Autorizovaný registrátor kontaktných údajov určený automatizovane podľa nasledovného kľúča:

 1. Ak má užívateľ práve jedného oprávneného registrátora (ďalej len “OPR”), systém mu určí ako Aut. registrátora kontaktných údajov tohto.
 2. Ak má užívateľ viac ako jedného OPR, systém mu vyberie toho, u ktorého má v správe najviac domén.
 3. Ak má užívateľ viac OPR podľa kroku 2, systém vyberie prvého v abecednom poradí.
 4. OPR, ktorý nepožiadal o presun do nového systému, nie je algoritmom štandardne braný úvahy, t.j. vyberá sa z ostatných OPR.
 5. Ak nie je možné vybrať ani jedného OPR (žiadny nepožiadal alebo užívateľ nemá OPR), systém určí registrátora podľa krokov 2 a 3 aj keď nie je OPR. Ak nie je možné ani to, výber Aut. registrátora kontaktných údajov bude podľa kroku 6. Užívateľ však má až do migrácie možnosť využiť formulár F7 a upraviť si svoje údaje, t.j. doplniť tak do OPR niektorého, ktorý požiadal o presun. Ich aktuálny zoznam nájdete na osobitnom webovom sídle..
 6. Ak nie je možné vybrať žiadneho registrátora a užívateľ si ani žiadneho nedoplnil (viď. krok 5), Aut. registrátorom kontaktných údajov tohto užívateľa sa po migrácii stane SK-NIC. Pozor, vtedy bude nutné do 14 dní uzatvoriť s SK-NICom registrátorskú zmluvu v zmysle nových pravidiel alebo zmeniť Aut. registrátora kontaktných údajov na iného.

Aké údaje sa zobrazujú o držiteľovi domény ?

Tu je najprv potrebné rozlišovať technológiu zobrazenia. Pri službe WHOIS, ktorou sa poskytujú aj údaje verejnosti je zverejnenie nasledovné:

 • Ak je držiteľ fyzická osoba, z dôvodu ochrany osobných údajov sa vždy zobrazí iba jeho ID a meno a priezvisko, zatiaľ čo adresa, telefón a e-mail budú anonymizované nezávisle od akéhokoľvek nastavenia zverejňovacej politiky (tzv. „disclose“ v EPP resp. zaškrtávacie okienka pri kontakte v Správe kontaktov).
 • Ak je držiteľ právnická osoba, môže mať nastavené skrytie telefónu a/alebo e-mailu, a to práve prostredníctvom „disclose“ cez EPP alebo zaškrtávacích okienok.

Pri zobrazovaní v rámci API (automatizovanej) komunikácie cez EPP alebo pri správe kontaktov / domén prostredníctvom webového rozhrania je sprístupnenie vždy buď zamietnuté alebo úplné podľa oprávnenia prístupu k údajom:

 • Ak je pristupujúci správcom (sponzorom) daného Používateľa (kontaktu) a získava informácie priamo o tomto objekte.
 • Ak pristupujúci vie AuthInfo kód Používateľa (kontaktu), ak je tento nastavený a získava informácie priamo o tomto objekte.
 • Ak pristupujúci vie AuthInfo kód domény, ku ktorej je Používateľ (kontakt) priradený ako držiteľ.

Ako vytvárať pre Používateľov vlastné ID?

Systém pri zaevidovaní každého Používateľa vo webovom rozhraní ponúka možnosť automatického generovania ID, ktoré si však príslušný registrátor môže zmeniť, pričom platia nasledovné podmienky:

 1. Povolená dĺžka ID je minimálne 3 a maximálne 16 znakov, pričom
 2. povolenými znakmi sú veľké aj malé písmená abecedy bez diakritiky, číslice 0 až 9 a znaky „-/./:“ (pomlčka, bodka a dvojbodka).
 3. Identifikátor nesmie začínať prefixom KEY: alebo NS:.

Teda ID môže byť v napríklad v tvare Id27:zp8.4-corPX alebo MojeIDvSk-nic/01

Pri používaní EPP si registrátor vytvára vlastné ID vždy.

Čo znamená prepojenie Používateľa s Registrátorom podľa bodu 9.8 Pravidiel?

Jedná sa o prípad, ak ide de facto o ten istý právny subjekt (napr. vnútorná zložka alebo len iný kontakt fyzickej osoby – zástupcu právnickej osoby). Registrátor môže registrovať domény aj pre prepojeného Používateľa, ale iba ak ide o doménu, ktorá spĺňa podmienku používania „na vlastnú potrebu“.

Môže adresa Registrátora slúžiť ako doručovacia adresa pre Používateľa, ak tento nemá doručovaciu adresu v niektorom z členských štátov EÚ, EHP alebo EEA?

Áno, v takomto prípade ju uvedie ako „pomocný / auxiliary“ kontakt pri doméne (prostredníctvom úpravy údajov danej domény). V prípade preukazovania doručenia je však na držiteľovi, aby doručenie fungovalo – ak nebude možné držiteľovi na danú adresu doručiť tradičnú poštovú resp. úradnú zásielku, tak nebude spĺňať podmienku na svoju existenciu (bod 2.1 nových Pravidiel) a môže prísť o doménu.

Spôsoby platieb za domény .sk

V novom systéme sa všetky platby, resp. poplatky uhrádzajú iba tzv. kreditným systémom. Registrátor si vopred naplní kredit, pričom sa mu bude tento automaticky znižovať (stŕhať poplatky) za všetky platené úkony. Poplatky sa strhnú z kreditu ihneď pri dokončení každej platenej operácie. Kredit si bude môcť registrátor napĺňať podľa potreby, pričom fakturácia bude mať mesačnú periódu. Faktúra obsahuje súhrn všetkých pohybov na kredite za príslušnú periódu (t.j. ako zvýšenie, tak všetky zníženia) aj s presným rozpisom konkrétnych spoplatnených úkonov.

Táto faktúra obsahuje súhrn všetkých pohybov na kredite za príslušnú periódu (t.j. ako zvýšenie, tak všetky zníženia) aj s presným rozpisom konkrétnych spoplatnených úkonov.

V prípade, že registrátor nemá dostatočný kredit na vykonanie spoplatneného úkonu, teda výška jeho kreditu je nižšia ako je platba za daný úkon alebo je jeho kredit nulový, systém nepovolí spustiť tento úkon. Realizovať ho je možné až po zvýšení kreditu. Osobitné zablokovanie spoplatnených úkonov nastane pri označení registrátora za dlžníka, t.j. ak neuhradí faktúru alebo prípadný nedoplatok faktúry v určenom čase.

Všetci Registrátori, ktorí budú využívať služby nového systému, budú môcť požiadať o tzv. Povolené prečerpanie v plnom rozsahu, teda budú môcť registrovať/predlžovať domény a až následne, na základe doručenej faktúry, prečerpanú sumu uhradiť. Prečerpanie je zároveň nástroj, ktorý umožní pokračovať v registrátorskej činnosti aj verejnej správe.

Žiadosť o poskytnutie Povoleného prečerpania budú mať Registrátori k dispozícii do 30.8.2017 ako súčasť žiadosti o presun do nového systému (migračný formulár), pričom SK-NIC si vyhradzuje právo neschváliť žiadosť, resp. zrušiť povolené prečerpanie, ak má Registrátor neuhradené záväzky voči spoločnosti SK-NIC, a.s. alebo svojím konaním vážne porušuje pravidlá registrácie domén .sk. Registrátor nemusí požiadať o povolené prečerpanie už teraz – môže tak urobiť až po migrácii priamo v novom systéme.

Niekoľko dôležitých informácií k Povolenému prečerpaniu:

 • elektronickú faktúru bude mať k dispozícii Registrátor vždy v prvý deň v mesiaci,
 • faktúra za úkony v rámci Povoleného prečerpania má 14 dňovú splatnosť,
 • ak nebude faktúra v plnej výške uhradená, budú sa automaticky uplatňovať nasledovné sankcie:
  1. 15. deň, teda deň po splatnosti faktúry, systém deaktivuje povolené prečerpanie a Registrátor dostane prvú upomienku,
  2. ak nebude faktúra uhradená ani 28 dní po splatnosti, 29. deň po splatnosti bude Registrátorovi zneprístupnený jeho účet a bude mu odoslaná druhá upomienka a pokus o zmier,
  3. v prípade, že faktúra nebude uhradená ani po doručení druhej upomienky, bude dlh Registrátora, tak ako doteraz, vymáhaný mimosúdne,
 • pre odstránenie sankcií je nutná komunikácia s SK-NICom.

DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA: Vzhľadom k tomu, že prechod medzi dvoma rôznymi systémami s odlišnými spôsobmi úhrad by mohol spôsobiť Registrátorom komplikácie, kvôli plynulému prechodu a bezproblémovému fungovaniu Registrátorov sa spoločnosť SK-NIC, a.s. rozhodla v prvom mesiaci po migrácii do nového systému poskytnúť automaticky povolené prečerpanie úplne všetkým Registrátorom. Keďže najbližšia povinná úhrada nastane až v druhom mesiaci, Registrátor tak bude mať dostatočný čas na naplnenie svojho kreditu. V ďalších mesiacoch ostane prečerpanie aktívne iba tým Registrátorom, ktorí oň úspešne zažiadali.

Spôsoby účtovania prijatých platieb na kreditný účet Registrátora

Dňa 1.9.2017 prišlo k zmene systému spoločnosti SK-NIC, a.s., vrátane spôsobu spracovania platieb.
Od tohto dátumu sú pripísané finančné prostriedky každého Registrátora definované ako finančná zábezpeka (nie ako záloha). Táto zábezpeka nie je viazaná na konkrétne dodanie služieb, nakoľko v momente pripísania fin. prostriedkov nie je možné presne určiť, na aký účel bude použitá.

K finančnej zábezpeke sa nevystavuje daňový doklad. Faktúra (daňový doklad) je vystavená až po nákupe konkrétnych tovarov/služieb, a to raz mesačne. Finančná zábezpeka môže byť použitá na úhradu pohľadávok / záväzkov.

V tejto súvislosti uvádzame príkladný vzor účtovania u registrátora:

 • Úhrada zábezpeky – bank. účet: 315/221
 • Prijatá faktúra za dodané služby: 518/321 343/321
 • Použitie zábezpeky na úhradu: 321/315

Zobrazovanie kontaktných údajov Registrátora

Upozorňujeme registrátorov, že z dôvodu ochrany osobných údajov je nutné ako kontaktné údaje registrátora zadávať iba kontakty právnickej osoby, pretože tieto údaje sú okrem iného určené aj na zverejňovanie službou WHOIS.

Ako sa budú meniť stavy domény v novom systéme?

V pôvodnom systéme sa životný cyklus domén (tzv. „life cycle“) menil každý deň od 11:30 doobeda. V novom systéme však zmena stavu nebude prebiehať v jeden stanovený čas, ale priebežne, pričom zmeny budú viazané na presný čas registrácie tej-ktorej domény.

Systémový čas registra

Systémový čas registra a všetky súvisiace operácie prebiehajú v koordinovanom univerzálnom čase (UTC).

Ako správne používať Kontakt (Používateľa)?

Používatelia (kontakty) sa v novom systéme spravujú iným modelom, ako v tom starom. Kým v starom systéme údaje používateľov overoval a spravoval SK-NIC, v novom systéme je to už náplňou práce registrátora. Keďže generálne zdieľanie kontaktných údajov používateľa je najmä vzhľadom na nové požiadavky európskej legislatívy v oblasti ochrany osobných údajov (tzv. GDPR) nemožné, každý registrátor si principiálne spravuje svoju sadu kontaktov sám.

Naďalej je odporúčané, aby si registrátor udržiaval iba jeden kontakt pre jeden subjekt / osobu – pri zmene údajov tohto subjektu tak nebude musieť meniť údaje na všetkých jeho doménach.

Zároveň však nebude možné priraďovať používateľov (kontakty) iných registrátorov. Takýto prípad nastane iba pri zmene autorizovaného registrátora domény – ak chce nový registrátor upravovať údaje kontaktov, musí si ich nahradiť svojimi. Pre porovnanie pôvodných údajov držiteľa domény je pri zmene registrátora domény možné využiť AuthInfo kód.

Zmena autorizovaného registrátora kontaktných údajov nie je uskutočniteľná.

Ako generovať vlastný AuthInfo kód a na čo tento kód slúži?

AuthInfo kód domény je bezpečnostný prvok domény. AuthInfo kód sa zobrazuje iba aktuálnemu registrátorovi domény a tento ho poskytuje držiteľovi. AuthInfo kód je nevyhnutný najmä k zmene registrátora domény. Pri registrácii každej domény si môže registrátor určiť, či AuthInfo kód pre doménu vygeneruje systém automaticky alebo ho zadá manuálne. V prípade, že si chce kód určiť budúci držiteľ resp. nový registrátor, je dôležité upozorniť ho na zachovanie čo najvyššej miery bezpečnosti.

 

Príslušné požiadavky pre AuthInfo kód domény:

• Povolený počet znakov: 16-48,

• Musí obsahovať: minimálne 1 veľké a 1 malé písmeno, 1 číslo a 1 špeciálny znak.

• Prípustné špeciálne znaky: ¬!“£$%^&*()_+=-[]{}:@~#‘;?><,./

 

Po vykonaní zmeny registrátora sa AuthInfo kód z bezpečnostných dôvodov systémom automaticky pregeneruje na nový. Registrátor môže kedykoľvek zmeniť AuthInfo kód prostredníctvom Registrátorskej konzoly v detaile domény.

Ako vytvárať pre Používateľov vlastné ID?

Systém pri zaevidovaní každého Používateľa vo webovom rozhraní ponúka možnosť automatického generovania ID, ktoré si však príslušný registrátor môže zmeniť, pričom platia nasledovné podmienky:

 1. Povolená dĺžka ID je minimálne 3 a maximálne 16 znakov, pričom
 2. povolenými znakmi sú veľké aj malé písmená abecedy bez diakritiky, číslice 0 až 9 a znaky „-/./:“ (pomlčka, bodka a dvojbodka).
 3. Identifikátor nesmie začínať prefixom KEY: alebo NS:.

Teda ID môže byť v napríklad v tvare Id27:zp8.4-corPX alebo MojeIDvSk-nic/01

Pri používaní EPP si registrátor vytvára vlastné ID vždy.

Kedy je potrebné manuálne zmeniť AuthInfo kód?

AuthInfo kód je bezpečnostným prvkom nad doménou, používa sa pri zmene registrátora domény. Tento kód sa po zmene registrátora systémom automaticky pregeneruje na nový.

Pozor, pri zmene držiteľa domény, ktorá je v systéme chápaná iba ako úprava údajov domény, sa však tento kód nezmení. Je preto na registrátorovi, aby si ho z bezpečnostných dôvodov manuálne pregeneroval.

Ako sa pripojiť na produkčné EPP prostredie

Pre správne fungovanie EPP v produkčnej prevádzke je potrebné aby Registrátor povolil svoje IP adresy v Registrátorskej konzole: Nastavenia – Obmedzenie IP.

 

Prístup na produkčný EPP server sa zriaďuje cez TCP rozhranie (s SSL zabezpečením)
epp.sk-nic.sk, na porte 700.

Prístupové heslo nájdete v Registrátorskej konzole v časti Nastavenia – Heslá

– odporúčame ho prvotne zmeniť a pravidelne ho obmieňať.

Ako sa pripojiť na testovacie (OT&E) EPP prostredie

Prístup na testovací (OT&E) EPP server sa zriaďuje cez TCP rozhranie (s SSL zabezpečením)
epp.ote.sk-nic.sk, na porte 700.

Prístupové údaje nájdete v Registrátorskej konzole v časti Nastavenia – Testovacie účty

– ID a heslá testovacích (OT&E) účtov generuje systém

Spôsoby platieb za domény .sk

V novom systéme sa všetky platby, resp. poplatky uhrádzajú iba tzv. kreditným systémom. Registrátor si vopred naplní kredit, pričom sa mu bude tento automaticky znižovať (stŕhať poplatky) za všetky platené úkony. Poplatky sa strhnú z kreditu ihneď pri dokončení každej platenej operácie. Kredit si bude môcť registrátor napĺňať podľa potreby, pričom fakturácia bude mať mesačnú periódu. Faktúra obsahuje súhrn všetkých pohybov na kredite za príslušnú periódu (t.j. ako zvýšenie, tak všetky zníženia) aj s presným rozpisom konkrétnych spoplatnených úkonov.

V prípade, že registrátor nemá dostatočný kredit na vykonanie spoplatneného úkonu, teda výška jeho kreditu je nižšia ako je platba za daný úkon alebo je jeho kredit nulový, systém nepovolí spustiť tento úkon. Realizovať ho je možné až po zvýšení kreditu. Osobitné zablokovanie spoplatnených úkonov nastane pri označení registrátora za dlžníka, t.j. ak neuhradí faktúru alebo prípadný nedoplatok faktúry v určenom čase.

Všetci Registrátori, ktorí využívajú služby nového systému, môžu požiadať o tzv. Povolené prečerpanie v plnom rozsahu, teda budú môcť registrovať/predlžovať domény a až následne, na základe doručenej faktúry, prečerpanú sumu uhradiť. Prečerpanie je zároveň nástroj, ktorý umožní pokračovať v registrátorskej činnosti aj verejnej správe. SK-NIC si vyhradzuje právo neschváliť žiadosť, resp. zrušiť povolené prečerpanie, ak má Registrátor neuhradené záväzky voči spoločnosti SK-NIC, a.s. alebo svojím konaním vážne porušuje pravidlá registrácie domén .sk.

Niekoľko dôležitých informácií k Povolenému prečerpaniu:

 • elektronickú faktúru bude mať k dispozícii Registrátor vždy v prvý deň v mesiaci,
 • faktúra za úkony v rámci Povoleného prečerpania má 14 dňovú splatnosť,
 • ak nebude faktúra v plnej výške uhradená, budú sa automaticky uplatňovať nasledovné sankcie:
  1. 15. deň, teda deň po splatnosti faktúry, systém deaktivuje povolené prečerpanie a Registrátor dostane prvú upomienku,
  2. ak nebude faktúra uhradená ani 14 dní po splatnosti (28. deň od vystavenia), 15. deň (29. deň od vystavenia) po splatnosti bude Registrátorovi zneprístupnený jeho účet a bude mu odoslaná druhá upomienka a pokus o zmier,
  3. v prípade, že faktúra nebude uhradená ani po doručení druhej upomienky, ktorá má štandardne splatnosť 28 dní, bude dlh Registrátora, tak ako doteraz, vymáhaný mimosúdne,
 • pre odstránenie sankcií je nutná komunikácia s SK-NICom.