Najčastejšie otázky

 • SK-NIC je oprávnený zablokovať Doménu až vtedy, ak Sťažovateľ uhradí príslušné poplatky za konanie a súčasne prehlási, že Držiteľovi nahradí ujmu, ktorá mu v tejto súvislosti vznikne v prípade, že návrh Sťažovateľa podaný Centru ADR bude zamietnutý.
 • Pre viac podrobností odporúčame prečítať si Pravidlá, bod 4.6.1.
 • Ak Expert rozhodne o ukončení registračného obdobia Domény alebo o prevode Domény, SK-NIC toto rozhodnutie vykoná, a to najskôr 15 dní odo dňa, kedy mu bolo doručené rozhodnutie Experta a identifikačné údaje Sťažovateľa alebo ním označenej osoby potrebné pre uskutočnenie prevodu;
 • Pre viac podrobností odporúčame prečítať si Pravidlá ADR, bod 6.2.
 • je potrebné zaslať SK-NICu štandardizovanú žiadosť so všetkými náležitosťami (pečiatka, podpis, kontaktné údaje),
 • žiadosť o poskytnutie údajov z Registra je možné doručiť písomne, a to v listinnej forme alebo elektronicky (vo formáte .pdf ako sken). Kontaktné údaje sú zverejnené na webovom sídle SK-NIC v časti Kontakt,
 • vzhľadom na zaistenie ochrany dotknutých osobných údajov ich nie je možné zaslať otvoreným e-mailom, je preto nutné buď 1) dohodnúť si s SK-NICom bezpečnostné prvky chránenej elektronickej výmeny alebo 2) poskytnúť SK-NICu doručovaciu adresu pre listinné doručenie k rukám adresáta,
 • každá takto doručená žiadosť je spracovaná a riadne zaevidovaná.
 • V prípade záujmu o získanie kontaktných údajov Držiteľa (fyzickej osoby) je potrebné doručiť SK-NICu oficiálnu žiadosť o uplatnenie informačného nároku, ktorá však musí byť riadne zdôvodnená, aby ju SK-NIC mohol posúdiť a rozhodnúť, či v konkrétnej situácii existuje pravdepodobný a oprávnený nárok na poskytnutie informácií. Tretia strana sa zároveň zaväzuje, že v prípade, ak súdne konanie nezačne, poskytnuté osobné údaje zlikviduje,
 • z Registra budú poskytnuté údaje Držiteľa domény v rozsahu nevyhnutnom na kontaktovanie dotknutého Držiteľa
 • Pre viac podrobností odporúčame prečítať si Pravidlá, bod 8.4.4.
 • V prípade podozrenia, že doména sa používa na vykonávanie nezákonnej/podvodnej činnosti, je potrebné celú vec nahlásiť orgánom činným v trestnom konaní.
 • SK-NIC môže konať iba po rozhodnutí príslušnej autority.