Najčastejšie otázky

 • Je možné si registrovať iba Doménu, ktorá je voľná, teda takú, ktorá neexistuje a nie je ani zablokovaná napríklad z dôvodu prebiehajúceho súdneho konania alebo sa nenachádza v zozname zakázaných Domén (zverejnenom na webovom sídle v časti Dokumenty). Dostupnosť domény je možné overiť aj prostredníctvom verejne dostupného portálu WHOIS.
 • Doména môže mať maximálne 63 znakov. Obsahovať môže písmená abecedy bez interpunkcie a čísla. Môže obsahovať aj znak „-“ (pomlčka), ktorý však nesmie byť na začiatku ani konci doménového mena, ani nesmie byť dvakrát za sebou. Zmena názvu Domény po jej zaregistrovaní nie je možná.
 • Môže sa stať, že Registrátor má vlastné webové rozhranie, kde si požadovaný úkon vykonáte automatizovane.
 • Pre viac podrobností odporúčame prečítať si Pravidlá, bod 4.1.
 • Pre registráciu Domény je potrebné vybrať si konkrétneho Registrátora zo Zoznamu všetkých registrátorov zverejnenom na webovom sídle SK-NIC a kontaktovať ho.
 • S Registrátorom uzavriete zmluvu, kde zadefinujete:

– aké služby k Doméne budete využívať (napr. email, webhosting a pod.) a

– ceny za tieto služby.

 • Môže sa stať, že Registrátor má vlastné webové rozhranie, kde si Doménu zaregistrujete automatizovane.
 • Pre viac podrobností odporúčame prečítať si Pravidlá, bod 4.2.1, resp. 3.1.
 • V prípade akejkoľvek zmeny osobných alebo kontaktných údajov je potrebné obrátiť sa na autorizovaného Registrátora kontaktných údajov a ten požadovanú zmenu vykoná.
 • V prípade akejkoľvek zmeny je nevyhnutné kontaktné údaje bezodkladne aktualizovať (predovšetkým e-mail a telefónne číslo). Aktualizáciou svojich kontaktných údajov Používateľ predíde problémom s neinformovanosťou v prípade záujmu tretích strán o akúkoľvek manipuláciu s doménou.
 • Môže sa stať, že Registrátor má vlastné webové rozhranie, kde si požadované zmeny vykonáte automatizovane.
 • Pre viac informácií odporúčame prečítať si Pravidlá, bod 2.2, resp. 3.4.
 • Ak chce Držiteľ Doménu previesť na iného Používateľa, obráti sa na autorizovaného Registrátora danej Domény a ten zmenu vykoná. Keďže Registrátor Domény je za takúto zmenu zodpovedný, môže požadovať od pôvodného aj nového Držiteľa uzavretie zmluvy o prevode práv k Doméne.
 • Môže sa stať, že Registrátor má vlastné webové rozhranie, kde si požadovanú zmenu vykonáte automatizovane.
 • Viac informácií o zmene držiteľa domény nájdete v Pravidlách, bod 4.3.1.
 • Držiteľom Domény sa možno stať:

– priamo registráciou neexistujúcej domény, alebo

– prevodom už zaregistrovanej Domény z pôvodného držiteľa na nového Držiteľa prostredníctvom Registrátora Domény.

 • Viac informácií nájdete v Pravidlách, bod 3.1 a 4.3.4.

Držiteľom domény tretej úrovne pod Doménou „org.sk“ sa môže stať a byť iba osoba, ktorá je Používateľom podľa Pravidiel, a ktorá:

má sídlo alebo miesto podnikania v Slovenskej republike a
je právnickou osobou, ktorá nebola založená alebo zriadená za účelom dosahovania zisku a zároveň je

a) občianskym združením,
b) nadáciou,
c) neinvestičným fondom alebo
d) neziskovou organizáciou, poskytujúcou všeobecne prospešné služby (n.o.).

 • Predĺženie Domény vykonáva autorizovaný Registrátor danej Domény.  Predĺženie je možné iba o celé násobky roku. Maximálne registračné obdobie Domény je 10 rokov.
 • Môže sa stať, že Registrátor má vlastné webové rozhranie, kde si toto predĺženie vykonáte automatizovane.
 • Pre viac informácií odporúčame prečítať si Pravidlá, bod 4.2.4.
 • V prípade záujmu o zmenu Registrátora Domény je potrebné vyžiadať si od súčasného Registrátora Domény AuthInfo kód a poskytnúť ho novému Registrátorovi Domény, aby ten následne zmenu v systéme vykonal.
 • Pri zmene autorizovaného Registrátora Domény sa automaticky predlžuje jej registračné obdobie minimálne o 1 rok. Výnimkou je situácia, kedy je Doména v čase zmeny Registrátora už predĺžená na maximálne, t.j. 10 ročné obdobie. V tomto prípade je zmena Registrátora vykonaná bez predĺženia jej registračného obdobia.
 • Môže sa stať, že Registrátor má vlastné webové rozhranie, kde si túto zmenu vykonáte automatizovane.
 • Pre viac informácií odporúčame prečítať si Pravidlá, bod 4.1, 4.2 a 4.4.
 • Bližšie informácie o Doméne je možné dohľadať prostredníctvom služby WHOIS. Ak je držiteľom Domény fyzická osoba nepodnikateľ, z dôvodu ochrany osobných údajov sa vždy zobrazí iba jeho ID, zatiaľ čo meno a priezvisko, adresa, telefón a e-mail budú anonymizované.
 • Ak je Držiteľ fyzická osoba, z dôvodu ochrany osobných údajov sa vždy zobrazí iba jeho ID, zatiaľ čo meno a priezvisko, adresa, telefón a e-mail budú anonymizované nezávisle od akéhokoľvek nastavenia zverejňovacej politiky.
 • V prípade právnickej osoby môžu byť skryté kontaktné údaje: telefónne číslo, fax, mail, mobil. Registrátor však bude môcť tieto údaje zverejniť.

Podľa bodu 2.1 Pravidiel: Používateľom môže byť fyzická alebo právnická osoba, ktorá má doručovaniu adresu (adresu na listinné doručovanie komunikácie) v niektorom z členských štátov Európskej únie, v štáte tvoriacom Európsky hospodársky priestor, v členskom štáte Európskeho združenia voľného obchodu alebo vo Veľkej Británii.

To znamená, že Používateľom, a teda budúcim Držiteľom Domény .sk, sa môže stať ktokoľvek z celého sveta, musí však mať doručovaciu adresu v niektorom zo štátov podľa tejto podmienky. Musí teda mať určitý druh právnej prítomnosti alebo zastúpenia na tomto území, a nie len P.O. BOX.

Používateľ nemusí mať túto adresu uvedenú vo svojich údajoch hneď pri registrácii (aj keď vzhľadom na odstránenie prípadných ďalších problémov sa to rozhodne odporúča), ale po vyzvaní o zdokladovanie splnenia bodu 2.1 Pravidiel musí túto skutočnosť preukázať.

Zoznam všetkých štátov, ktoré spĺňajú túto podmienku, je uvedený v nasledujúcej tabuľke.

Kód Názov [SK] Názov [EN] EU / EEA / EFTA
AT Rakúsko Austria EU, EFTA
BE Belgicko Belgium EU, EEA, EFTA
BG Bulharsko Bulgaria EU, EFTA
BE Belgicko Belgium EU, EEA, EFTA
HR Chorvátsko Croatia EU, EFTA
CY Cyprus Cyprus EU, EFTA
CZ Česká republika Czech Republic EU, EFTA
DK Dánsko Denmark EU, EEA, EFTA
EE Estónsko Estonia EU, EFTA
EU Inštitúcie Európskej únie European Union Institutions EFTA
FI Fínsko Finland EU, EFTA
FR Francúzsko France EU, EEA, EFTA
DE Nemecko Germany EU, EEA, EFTA
GR Grécko Greece EU, EEA, EFTA
HU Maďarsko Hungary EU, EFTA
IS Island Iceland EFTA
IE Írsko Ireland EU, EEA, EFTA
IT Taliansko Italy EU, EEA, EFTA
LV Lotyšsko Latvia EU, EFTA
LI Lichtenštanjsko Liechtenstein EFTA
LT Litva Lithuania EU, EFTA
LU Luxembursko Luxembourg EU, EEA, EFTA
MT Malta Malta EU, EFTA
NL Holandsko Netherlands EU, EEA, EFTA
NO Nórsko Norway EFTA
PL Poľsko Poland EU, EFTA
PT Portugalsko Portugal EU, EEA, EFTA
RO Rumunsko Romania EU, EFTA
SK Slovenská republika Slovakia EU, EFTA
SI Slovinsko Slovenia EU, EFTA
ES Španielsko Spain EU, EEA, EFTA
SE Švédsko Sweden EU, EFTA
CH Švajčiarsko Switzerland EFTA
GB Veľká Británia United Kingdom EEA, EFTA

 

EU – Európska únia
EEA – Európsky hospodársky priestor
EFTA – Európske združenie voľného obchodu

Vzhľadom na záväzky prijaté Európskou úniou zároveň platí aj, že Používateľom sa nemôže stať ten, kto je na zozname, je vlastnený alebo riadený sankcionovanou osobou alebo subjektom na akomkoľvek zozname zverejnenom vládou USA, vrátane zoznamu osobitne určených osôb (SDNs), ktorý je zverejňovaný americkým Úradom kontroly zahraničných aktív (OFAC) alebo osoba alebo subjekt na zozname sankcionovaných alebo obmedzených strán zverejňovaný aplikovateľnou jurisdikciou zahŕňajúcou Slovensko a Spojené kráľovstvo. Aktuálne sa jedná o Kubu, Irán, Severnú Kóreu, Sýriu, Sudán a región Krym na Ukrajine.

Registračný poplatok za Doménu sa uhrádza už pri samotnej registrácii Domény alebo pri predlžovaní jej registračného obdobia. Minimálne obdobie, na ktoré je možné doménu zaregistrovať, je 1 rok. Predĺžiť registračné obdobie Domény je možné hocikedy a aj viacnásobne (pre registrátorov: priamo cez funkciu v detaile Domény), avšak do maximálneho súhrnu registračného obdobia 10 rokov (t.j. ak je Doména zaregistrovaná na 3 roky, predĺžiť ju je možné iba maximálne +7 rokov, t.j. spolu 10).

Pri zmene Registrátora Domény (túto vždy iniciuje nový Registrátor) je štandardne nutné predĺžiť registračné obdobie minimálne o 1 rok (opäť však do súhrnného maxima 10 rokov). Výnimkou je situácia, kedy sa zmena Registrátora vykonáva v dobe, kedy je Doména zaregistrovaná na 10 rokov. V tomto prípade je potrebné nastaviť predĺženie o nula rokov. Druhou výnimkou je zmena Registrátora, kedy sa novým Registrátorom stáva SK-NIC.

Áno, v takomto prípade ju uvedie ako „pomocný / auxiliary“ kontakt pri Doméne (prostredníctvom úpravy údajov danej Domény). Pri Doméne je možné mať práve jeden takýto “pomocný / auxiliary” kontakt. V prípade preukazovania doručenia je však na Držiteľovi, aby doručenie fungovalo – ak nebude možné držiteľovi na danú adresu doručiť tradičnú poštovú resp. úradnú zásielku, tak nebude spĺňať podmienku na svoju existenciu (bod 2.1 nových Pravidiel) a môže prísť o doménu.

WHOIS je verejne dostupná služba, ktorou sú sprístupňované základné dáta o tzv. „životnom cykle“ internetovej Domény.

Údaje vo WHOIS sú logicky zoskupované, t.j. údaje k Doméne sú pod doménou, údaje o Používateľovi niektorého typu zase pod ním, pričom sú jasne oddelené medzerou. Prvá časť z výpisu WHOIS na nižšie uvedenom príklade sa teda týka samotnej Domény, tá druhá sa zase týka Registrátora, teda sprostredkovateľa, cez ktorého bola doména zaregistrovaná.

Ako je vidno, v tomto ilustračnom prípade bola Doména zaregistrovaná 2003-06-10 (šiesty riadok zhora, „Dátum vytvorenia:“, v angličtine „Created:“). Údaj v predposlednom riadku tohto screenshot-u je dátum odkedy je v systéme zaregistrovaný a aktívny konkrétny Registrátor.

Treba mať pritom na zreteli, že 1. septembra 2017 bol spustený nový systém pre správu a registráciu Domén najvyššej úrovne .sk, a k tomuto dátumu sa preto všetci aktívni Registrátori preregistrovali z pôvodného systému. V ich záznamoch v novom systéme preto figuruje dátum 2017-09-01 alebo neskorší.

whois sk 1

Doména musí mať priradený vždy aspoň jeden z nasledujúcich stavov:

 • Pre viac podrobností odporúčame prečítať si RFC 5731 Domain Name Mapping, bod 2.3.

Registrátora domény viete zistiť pomocou využitia verejne dostupného portálu WHOIS, po zadaní vašej Domény do vyhľadávacieho okna. Po vyhľadaní Domény sa vám takisto zobrazia aj kontaktné údaje na daného Registrátora napr. email alebo telefonický kontakt.