dnssec ilustracny

Úvod do témy DNSSEC

Ten, kto predpokladá, že internetové platby, posielanie osobných údajov, či citlivých informácií v elektronickom svete sú v dnešnej dobe absolútne bezpečné, sa mýli. Aby sa používatelia webov resp. domén vyhli nepríjemnostiam, je potrebné ich dostatočne zabezpečiť.

Najúčinnejším spôsobom ochrany domény je pridať k nej doplnkovú úroveň zabezpečenia, známu pod skratkou DNSSEC – Domain Name System Security Extensions. Pridanie k doméne je ľahké, stačí požiadať svojho autorizovaného registrátora (viac informácií nižšie).

Čo je to?

Ide o systém, ktorý zabraňuje hackerom presmerovať používateľa na nesprávnu www adresu a získať tak citlivé údaje, ktoré môže následne zneužiť.

Ako to funguje?

Predstavte si, že do vyhľadávača zadáte adresu svojej banky (napríklad www.banka.sk). V tomto tvare ju vidíme len my, používatelia. Doménový systém (Domain Name System, alebo skrátene DNS) zabezpečuje „preklad“ adresy v tomto tvare do jej podoby čitateľnej počítačom (t.j. IP adresy ako napríklad „120.14.7.7“) – prehliadač totiž hľadá požadovanú stránku práve na základe IP adresy.

Za ten krátky čas, kým si DNS „preloží“ doménu do IP adresy, môže dôjsť k presmerovaniu,  krádeži alebo zneužitiu citlivých údajov. Môžete sa tak ocitnúť na zdanlivo identickej webovej stránke, no v skutočnosti to tak nie je. Dokonca aj adresný riadok v prehliadači vyzerá rovnako, ako ste ho tam pôvodne zadali.

Bežný užívateľ teda nemá šancu rozoznať, že práve prebieha útok na jeho zariadenie.

Prečo DNSSEC?

Lebo len vďaka systému DNSSEC si webový prehliadač môže skontrolovať, či nebola adresa niekde po ceste (počas „prekladu“) útočníkom pozmenená. Aplikovaním DNSSEC zabezpečíte webové sídlo tzv. šifrovacím kľúčom, vďaka ktorému používateľ „pristane“ kde má a nebude presmerovaný na falošnú adresu.

Nechcete predsa, aby používatelia vašej webstránky skončili v rukách podvodníkov!

dnssec post picture

Video

Pre lepšie pochopenie DNSSEC si pozrite video.

Ako zistím, či má doména DNSSEC?

Pre detailné overenie DNSSEC je možné použiť napr. službu: https://dnsviz.net/

Po načítaní tejto webstránky do hľadáčika jednoducho napíšete celé znenie domény, vrátane koncovky .sk, a systém vám poskytne všetky dostupné údaje. Červená farba a zároveň výstražná ikona vás upozorní, že doména nie je zabezpečená službou DNSSEC.

V niektorých webových prehliadačoch môže existovať aj rozšírenie, ktoré umožní si podobnú informáciu pozrieť priamo cez prehliadač.

Kde ho môžem získať pre svoju doménu?

O DNSSEC môžete požiadať autorizovaného registrátora Vašej domény, nakoľko každý registrátor má v systéme SK-NIC túto službu k dispozícii. Ak náhodou neviete, kto je autorizovaným registrátorom Vašej domény, zistíte to na našej stránke vpravo v časti „hľadať doménu“ alebo použitím služby WHOIS.

Štatistiky .sk domén s DNSSEC

Technológiu DNSSEC sme spustili v apríli 2019. Na portáli Virtuálnô.sk v sekcii grafy si môžete pozrieť, ako rástol počet .sk domén zabezpečených službou DNSSEC.
Virtuálnô.sk

Ako technicky funguje DNSSEC?

A teraz už odbornejšie – DNSSEC je sada technických špecifikácií pre doménový systém, ktoré pre DNS klienta zabezpečujú potvrdenie toho, že dáta, ktoré dostáva z DNS servera, sú autentické.

DNSSEC používa asymetrické šifrovanie – jeden kľúč pre zašifrovanie a druhý kľúč na dešifrovanie. Podobný princíp sa používa pri šifrovaní a elektronickom podpisovaní emailov (OpenPGP, S/MIME). Držiteľ domény, ktorá používa DNSSEC, vygeneruje dvojicu kľúčov – privátny a verejný kľúč (resp. mu ich zabezpečí jeho registrátor). Technické údaje o doméne sa následne elektronicky podpíšu privátnym kľúčom. Verejný kľúč, ktorý je uložený u nadriadenej autority jeho domény, sa potom používa na overenie pravosti technických údajov prostredníctvom overenia platnosti tohto podpisu v celej hierarchii nadradených podpisov až ku koreňovému.

Po spustení DNSSEC sa podpíšu technické dáta domény najvyššej úrovne .sk a verejný kľúč k tomuto podpisu bude správcom registra, t.j. SK-NICom, odovzdaný nadriadenej autorite – správcom celosvetových koreňových serverov DNS. Vytvára sa tak hierarchia, ktorá zabezpečí dôveryhodnosť údajov, pokiaľ nie je v žiadnom svojom bode porušená, t.j. chybná alebo nenastavená a teda všetky elektronické podpisy sú v poriadku.

Bezpečnostné úskalia systému DNS

DNS infraštruktúra slúži k prekladu doménových mien na IP adresy a naopak, no natívne nemá žiadnu ochranu proti podvrhnutiu iného údaju v tejto komunikácii. Ak je napríklad do prehliadača zadaná adresa „www.sk-nic.sk“, môže byť pri komunikácii systémov pozmenená na podvrhnutú IP adresu, pričom v adresnom riadku prehliadača bude stále „www.sk-nic.sk“, takže používateľ bežne nepostrehne, že mu prehliadač v skutočnosti zobrazil podvrhnutú stránku. Štandardná ochrana pomocou HTTPs v tomto prípade nemusí byť dostatočná, pretože certifikát pre HTTPs nemusel byť vydaný dôveryhodne a DNS komunikácia prebieha na inej komunikačnej „vrstve“. Naopak, DNSSEC dôveryhodný je, pretože DNSSEC má vlastné overovanie svojej pravosti, správca DNS systému je rôznym spôsobom kontrolovaný a nevzniká ľubovoľne ako je to pri komerčných certifikačných autoritách.

Keď na začiatku 80-tych rokov vznikol systém DNS, nekládol sa mimoriadny dôraz na bezpečnostné mechanizmy tohto protokolu. Vtedajšie počítače boli neporovnateľne menej výkonné, asymetrická kryptografia (s použitím dvojice verejných a súkromných kľúčov) bola ešte len novým konceptom a celosvetová počítačová sieť bola oveľa menšia s menším počtom relatívne pripojených ľudí a inštitúcií, ktoré sa navzájom poznali. V ostatných 30-tich rokoch došlo k dramatickému rozšíreniu používania internetu a protokol DNS sa stal zraniteľným, čo si vyžiadalo vznik a použitie dodatočných bezpečnostných mechanizmov.

Existuje niekoľko hlavných bezpečnostných rizík DNS systému:

  1. Únos DNS (DNS hijacking): Počítač otvára webstránku používajúc IP adresu, ktorú mu na vyžiadanie zašle DNS server. V prípade DNS únosu útočník zmení DNS nastavenia na počítači tak, že kedykoľvek počítač zašle DNS dopyt, aby preložil IP adresu namiesto pravého DNS servera u poskytovateľa internetu a počítač sa tak spojí s falošným DNS serverom, ktorý kontroluje práve útočník. K takémuto útoku dochádza spravidla, keď je počítač infikovaný škodlivým kódom, napríklad trójskym koňom meniacim DNS. Škodlivý kód po infikovaní počítača zmení nastavenia DNS a nahradí adresu autentického DNS servera adresou škodlivého servera. Dôsledkom toho je, že zasiahnutý počítač nedostane pravú IP adresu požadovanej stránky, ale škodlivú IP adresu, smerujúcu na stránku útočníka a webový prehliadač tak zobrazí škodlivú webstránku.
  2. Otrávenie vyrovnávacej pamäte DNS (DNS Cache Poisoning): O „otrávení vyrovnávacej pamäte“ DNS (DNS cache) hovoríme vtedy, keď sú v nej namiesto autentického záznamu uložené škodlivé dáta. Keď napr. zadáme adresu „sk-nic.sk“ po prvý raz, náš počítač zašle DNS dopyt adekvátnemu DNS serveru a odpoveď si uloží do svojej tzv. vyrovnávacej pamäte DNS spolu s časovým údajom o tom, dokedy je tento záznam platný. Ak znova zadáme počas daného časového úseku „sk-nic.sk“, náš počítač sa už neopýta DNS servera, ale vyberie IP adresu z vyrovnávacej pamäte DNS. Pri otrávení vyrovnávacej pamäte využívajú DNS útočníci niektoré škodlivé triky, aby prinútili počítač uložiť si škodlivé podhodené DNS záznamy obsahujúce IP adresy škodlivých stránok, ktoré kontrolujú útočníci. Čo sa potom môže pri ich použití stať je zrejmé.
  3. Elektronická pošta: Keď sú e-mailové správy zasielané z jedného servera na druhý, poštové servery takisto zasielajú DNS dopyt, aby získali IP adresy poštových serverov relevantných pre e-mailové adresy príjemcov. Aj tu môžu útočníci uplatniť svoje škodlivé metódy na prinútenie poštových serverov k presmerovaniu všetkej alebo vybranej elektronickej pošty na servery útočníka, pričom útočníci môžu pochopiteľne následne prečítať všetky (citlivé) údaje obsiahnuté v e-maile.

Tento výpočet bezpečnostných rizík pritom nie je úplný, existujú aj ďalšie hrozby.

DNSSEC napomáha v ochrane pred týmito, ale aj inými formami útoku.