Najčastejšie otázky

V aktuálnom systéme sa všetky platby, resp. poplatky uhrádzajú iba tzv. kreditným systémom. Registrátor si vopred naplní kredit, pričom sa mu bude tento automaticky znižovať (stŕhať poplatky) za všetky platené úkony. Poplatky sa strhnú z kreditu ihneď pri dokončení každej platenej operácie. Kredit si bude môcť Registrátor napĺňať podľa potreby, pričom fakturácia bude mať mesačnú periódu. Faktúra obsahuje súhrn všetkých pohybov na kredite za príslušnú periódu (t.j. ako zvýšenie, tak všetky zníženia) aj s presným rozpisom konkrétnych spoplatnených úkonov.

V prípade, že Registrátor nemá dostatočný kredit na vykonanie spoplatneného úkonu, teda výška jeho kreditu je nižšia ako je platba za daný úkon alebo je jeho kredit nulový, systém nepovolí spustiť tento úkon. Realizovať ho je možné až po zvýšení kreditu. Osobitné zablokovanie spoplatnených úkonov nastane pri označení Registrátora za dlžníka, t.j. ak neuhradí faktúru alebo prípadný nedoplatok faktúry v určenom čase.

Všetci Registrátori, ktorí využívajú služby nového systému, môžu požiadať o tzv. Povolené prečerpanie v plnom rozsahu, teda budú môcť registrovať/predlžovať domény a až následne, na základe doručenej faktúry, prečerpanú sumu uhradiť. Prečerpanie je zároveň nástroj, ktorý umožní pokračovať v registrátorskej činnosti aj verejnej správe. SK-NIC si vyhradzuje právo neschváliť žiadosť, resp. zrušiť povolené prečerpanie, ak má Registrátor neuhradené záväzky voči spoločnosti SK-NIC, a.s. alebo svojím konaním vážne porušuje pravidlá registrácie Domén .sk.

Niekoľko dôležitých informácií k Povolenému prečerpaniu:

 • elektronickú faktúru bude mať k dispozícii Registrátor vždy v prvý deň v mesiaci,
 • faktúra za úkony v rámci Povoleného prečerpania má 14 dňovú splatnosť,
 • ak nebude faktúra v plnej výške uhradená, budú sa automaticky uplatňovať nasledovné sankcie:
  1. 15. deň, teda deň po splatnosti faktúry, systém deaktivuje povolené prečerpanie a Registrátor dostane prvú upomienku,
  2. ak nebude faktúra uhradená ani 14 dní po splatnosti (28. deň od vystavenia), 15. deň (29. deň od vystavenia) po splatnosti bude Registrátorovi zneprístupnený jeho účet a bude mu odoslaná druhá upomienka a pokus o zmier,
  3. v prípade, že faktúra nebude uhradená ani po doručení druhej upomienky, ktorá má štandardne splatnosť 28 dní, bude dlh Registrátora, tak ako doteraz, vymáhaný mimosúdne,
 • pre odstránenie sankcií je nutná komunikácia s SK-NICom.

Ak ste bežný užívateľ resp. Držiteľ, vaše platobné a cenové podmienky nájdete uvedené v rámci podmienok vášho Registrátora, spravidla na jeho webovom sídle (Zoznam všetkých registrátorov).

Dňa 1.9.2017 prišlo k zmene systému spoločnosti SK-NIC, a.s., vrátane spôsobu spracovania platieb.
Od tohto dátumu sú pripísané finančné prostriedky každého Registrátora definované ako finančná zábezpeka (nie ako záloha). Táto zábezpeka nie je viazaná na konkrétne dodanie služieb, nakoľko v momente pripísania fin. prostriedkov nie je možné presne určiť, na aký účel bude použitá.

K finančnej zábezpeke sa nevystavuje daňový doklad. Faktúra (daňový doklad) je vystavená až po nákupe konkrétnych tovarov/služieb, a to raz mesačne. Finančná zábezpeka môže byť použitá na úhradu pohľadávok / záväzkov.

V tejto súvislosti uvádzame príkladný vzor účtovania u Registrátora:

 • Úhrada zábezpeky – bank. účet: 315/221
 • Prijatá faktúra za dodané služby: 518/321 343/321
 • Použitie zábezpeky na úhradu: 321/315

Všetky faktúry vystavené pre váš Registrátorský účet od dátumu 01.09.2017 nájdete v Registrátorskej konzole ako aj na fakturačnej emailovej adrese. (01.09.2017 prešla spoločnosť SK-NIC, a.s. na nový systém, preto vystavené faktúry pred týmto dátumom v Registrátorskej konzole nenájdete).