Banner - Fond SK-NIC

Fond SK-NIC  /  Výzva pre malé projekty 2020  /  Bezpečne v triede aj na internete

Bezpečne v triede aj na internete

Organizácia EDUMA ako prvá na Slovensku zrealizovala inovatívny vzdelávací internetový portál onlinezivakniznica.sk tvorený z video príbehov ľudí, ktorí sa vo svojich životoch stretávajú s rôznymi prekážkami. Vo svojich výpovediach hovoria otvorene o svojich potrebách a pomenúvajú problémy, ktoré ich trápia.

Portál sprostredkúva informácie na základe emocionálneho učenia a storytellingu, preto ho s obľubou využívajú učitelia na školách, manažéri vo firmách, organizácie i široká verejnosť. Video príbehy slúžia aj ako praktický nástroj v príprave študentov na pomáhajúce profesie a vzdelávajú k uvedomelejšej a vnímavej práci profesionálov, novinárov a ďalších. EDUMA zároveň organizuje zážitkové workshopy a tréningy, ktoré rozvíjajú mladých a učia ich porozumieť potrebám ľudí s prekážkami v našej spoločnosti.

Zámerom súčasného projektu Bezpečne v triede aj na internete je riešiť témy šikany, kyberšikany a bezpečného správania sa  žiakov a študentov v triedach aj na internete pomocou nástrojov, ktoré sú nadčasové, zážitkové a prinášajú motiváciu k osobnej zodpovednosti a spolupatričnosti – konkrétne ide o videa z online živej knižnice, e-book, spoločenskú hru, metodiky k videám, slovník pojmov a internetových trendov a komiks o online bezpečnosti.  Žiaci aj pedagógovia prostredníctvom absolvovania interaktívneho online vzdelávacieho kurzu a projektového dňa posilnia svoje kompetencie správania sa v kolektíve aj na internete, a zároveň si prostredníctvom práce s príbehmi priblížia negatívne dôsledky kyberšikany a upevnia tak svoj postoj proti šikane.

Projekt „Bezpečne v triede aj na internete” priamo nadväzuje na projekt „Bezpečnejšie online prostredie pre žiakov a študentov” podporený Fondom SK-NIC v roku 2020.

Počas implementácie tohto projektu sme sa stretli s veľkým dopytom pedagógov čo sa týka prístupu k vzdelávacím nástrojom na prevenciu šikany a kyberšikany, ako aj s obrovským záujmom o samotnú tému,” tvrdí koordinátorka projektu Mgr. Katarína Božík.

Zo skúseností učiteľov a učiteliek vyplynulo, že sa učitelia často na školách stretávajú so šikanou a kyberšikanou a chýbajú im vedomosti a nástroje, aby tomuto javu vedeli efektívne predchádzať a riešiť ho.

Rozhodli sme sa preto nájsť spôsob ako poskytnúť čo najviac učiteľom a žiakom prístup k novo vypracovaným materiálom z roku 2020 a to prostredníctvom dištančného vzdelávania. Uzatvorenie škôl a nutnosť dištančnej formy výuky na druhom stupni základných škôl a na stredných školách počas pandémie COVID-19 v roku 2020 ukazuje, že učiteľom chýbajú dostupné online nástroje výuky,” dodáva koordinátorka projektu Mgr. Katarína Božík.

Navrhované dištančné vzdelávanie je flexibilné a dá sa absolvovať v ľubovoľnom čase. Veríme, že spolu s projektovými dňami prispeje k lepšej pripravenosti žiakov aj učiteľov a pomôže tak čeliť šikane a kyberšikane v triede aj v online priestore.