Banner - Fond SK-NIC

Fond SK-NIC  /  Výzva pre malé projekty 2020  /  „Ja“, Robot

„Ja“, Robot

Mnohí školáci nepoznajú pojem umelá inteligencia, resp. strojové učenie. Ak aj áno, zväčša majú problém s jeho správnou definíciou.

Organizácia IN-NOVA pôsobiaca vo Fiľakove a okolitom regióne sa okrem svojich bežných aktivít zameriava aj na zvyšovanie programátorskej gramotnosti študentov, skvalitňovanie vyučovania informatiky a, samozrejme, oboznamovanie detí s pojmom umelá inteligencia.

Preto vznikol projekt „Ja“, Robot, v ktorom sa študenti základných a stredných škôl zoznámia so základnými vlastnosťami UI. Popri teoretických vedomostiach bude potrebné ich naučiť pracovať aj so zariadeniami využívajúcimi UI v praxi.

Členovia IN-NOVA sú presvedčení, že výučba programovania je oveľa efektívnejšia, keď sa deti učia na konkrétnych príkladoch, teda keď reálne vidia, čo dané zariadenie, napr. robot či mobilný telefón, vykoná po zadaní určitého kódu.

Študentov gymnázia chceme naučiť, aby dokázali sami viesť odborné prednášky, workshopy či odprezentovať informácie, ktoré získali zapojením sa do tohto projektu. Okrem toho je našim cieľom vytvorenie didaktických materiálov, organizovanie exkurzií, prednášok, súťaží a workshopov,“ tvrdí László Kerekes, koordinátor projektu a dodáva, že projekt je postavený tak, aby spájal základné a stredné školy s univerzitami.

Občianske združenie IN-NOVA sa zameriava na modernizáciu materiálno-technického zabezpečenia škôl, podporuje voľno-časové aktivity žiakov, odborný rast učiteľov či spoluprácu rodičov a pedagógov. Jeho členovia sa podieľali napríklad na vytvorení učebne robotiky, zaobstarali do škôl Lego Mindstroms robotov, drony so 4K kamerou a každý rok organizujú súťaž robotov RoboSum a RoboCross.