Banner - Fond SK-NIC

Fond SK-NIC  /  Výzva pre malé projekty 2020  /  Junior Internet 2021

Junior Internet 2021

Junior Internet je celoslovenská súťažná konferencia ponúkajúca odrazový mostík pre začínajúcich webových programátorov, grafikov, dizajnérov či blogerov. Už 15 rokov ju nepretržite organizuje Asociácia pre mládež, vedu a techniku – AMAVET, ktorá sa v roku 2020 prihlásila do výzvy pre malé projekty Fondu SK-NIC.

Finančnú podporu použije na pokrytie časti nákladov spojených s prípravou 16. ročníka súťažného maratónu. Ide o moderný projekt, ktorý sa zameriava na v súčasnosti veľmi dôležitú tému, a to tvorbu obsahu prostredníctvom IT a jeho prezentáciu v online aj offline prostredí.

Junior Internet je určený všetkým mladým nadšencom, žiakom základných a stredných škôl, ktorí majú pozitívny vzťah k technológiám.

Impulzom pre vznik tejto konferencie bola dlhodobá absencia vzdelávacích podujatí organizovaných na celoštátnej úrovni, ktoré by podporovali sebarozvoj, komunikačné schopnosti a prezentačné zručnosti mládeže. Junior Internet poskytuje tento priestor v širokom okruhu záujmov mladých tvorcov.

Účasť na konferencii dáva priestor nielen pre rozvíjanie spolupráce na projektoch, ale aj na získavanie nových priateľstiev s ľuďmi s rovnakými záujmami. Podľa slov koordinátora projektu Dávida Richtera je práve preto mimoriadne dôležité osloviť čo najväčší počet základných a stredných škôl a získať tak čo najvyšší počet účastníkov.

Súťažiaci sú okrem iného motivovaní hodnotnými cenami a tiež možnosťou prezentovať svoje projekty pred úspešnými zakladateľmi webových služieb, novinármi, odborníkmi a vývojármi.

Medzi hlavné ciele Junior Internet-u patrí podpora digitálneho vzdelávania a upevnenia kreatívneho myslenia s cieľom prispievať k rozvoju informačných technológií v bežnom živote. Pridanou hodnotou je podnietenie žiakov a študentov k zvýšenému záujmu o štúdium vo vednom odbore informatika a počítačové inžinierstvo.

Junior Internet tiež aktívne prispieva k popularizácii informatiky. Finále súťaže sa uskutoční 23. a 24. apríla 2021 formou videokonferencie.