Banner - Fond SK-NIC

Fond SK-NIC  /  Výzva pre malé projekty 2020  /  Spoločne prekonáme bariéru mlčania

Spoločne prekonáme bariéru mlčania

Občianske združenie MAGIKOS už od roku 2007 podporuje výchovu a vzdelávanie handicapovaných detí a mládeže od ich narodenia až po ukončenie prípravy na povolanie. Oproti zdravým rovesníkom majú jednotlivci s postihnutím obmedzené možnosti. Mnohí z nich denne prekonávajú komunikačnú bariéru, ktorá je bez špeciálnych foriem alternatívnej komunikácie neprekonateľná.

Našou snahou je naučiť jednotlivcov s postihnutím takú formu alternatívnej komunikácie, ktorá sa pre nich stane prostriedkom dorozumievania v každodenných situáciách,” uviedla PhDr. Martina Ostrihoňová Kureková, koordinátorka projektu.

V rámci projektu Spoločne prekonáme bariéru mlčania sa občianske združenie zameriava na rozvoj komunikačných schopností jednotlivcov s postihnutím, ktorí majú problém dorozumievať sa hovorenou rečou. Cieľom je používaním moderných komunikačných technológií a alternatívnej formy komunikácie skvalitniť život jednotlivcov s postihnutím a druhotne aj ich rodinným príslušníkom.

Prostredníctvom špeciálnych programov, ktoré prihliadajú na druh a stupeň postihnutia sa snažia  pracovníci MAGIKOS pripraviť handicapované deti a mládež na bežný život s okolím do čo najväčšej možnej miery. Ich cieľom je im prostredníctvom používania alternatívnej formy komunikácie pomôcť minimalizovať komunikačnú bariéru.

Moderné IKT pomôcky pomáhajú kompenzovať handicap tým, že podporujú existujúce, alebo nedostatočne rozvinuté komunikačné schopnosti. Hendikepovaným deťom majú pomôcť odstrániť ich frustráciu, vyčleňovanie z kolektívu a neprimerané reakcie v ich správaní, aby vedeli vyjadriť svoje postoje, požiadavky a pocity.

Získanie nových zručností im pomôže kvalitnejšie komunikovať s okolím (so spolužiakmi, učiteľmi, dobrovoľníkmi, rodinnými príslušníkmi, zamestnancami DSS) primerane k druhu a stupňu postihnutia. Umožní im to nadväzovať sociálne kontakty s rovesníkmi a okolím za účelom uspokojenia základných ľudských potrieb sebarealizácie, uplatnenia v kolektíve a rozvíjania vôľových vlastností. Zámerom je, aby len pasívne neočakávali pomoc od okolia ale nadobudli aj pocit sebaistoty a sebarealizácie (som užitočný, niečo dokážem).

Tím odborníkov pracujúcich s jednotlivcami s postihnutím sa neustále snaží získavať nové poznatky a vedomosti sebavzdelávaním a absolvovaním rôznych odborných vzdelávaní, workshopov, odborných konferencií, ale aj spoluprácou so zariadeniami podobného charakteru a vzájomnou výmenou skúseností (príklady dobrej praxe),” hovorí PhDr. Martina Ostrihoňová Kureková.

Zakúpené pomôcky by mali využívať jednotlivci s postihnutím v čase vyučovania, ale aj mimo neho, počas pobytu v Domove sociálnych služieb, počas krúžkovej činnosti ale aj v rodinnom prostredí. Pomôcky prispejú k skvalitneniu ich života a zároveň naučia deti vnímať učenie ako hru, čo je pre nich veľmi efektívne.

Vďaka alternatívnej forme komunikácie môžu zažiť úspech pri práci, čo ich motivuje k ďalšej činnosti a uplatneniu v bežnom živote. Dôležitým aspektom je aj to, že pomocou informačných technológií dokážu komunikovať s okolím. Posunutím jednotlivca s postihnutím na vyššiu úroveň dokáže naučené vedomosti generalizovať a následne ich použiť v nových situáciách. Bude si vedieť vyjadriť svoje potreby a postoje, čím sa výrazne skvalitní jeho život a druhotne aj život jeho rodiny.