Banner - Fond SK-NIC

Fond SK-NIC  /  Výzva pre veľké projekty 2020  /  Stanem sa učITeľom

Stanem sa učITeľom

Pedagógovia štyroch fakúlt Univerzity Komenského v Bratislave (Filozofickej, Pedagogickej, Matematicko-fyzikálnej a Prírodovedeckej fakulty UK) navrhujú inováciu pregraduálnej prípravy budúcich učiteľov.

Je to z toho dôvodu, že študenti, teda budúci učitelia, v anonymných dotazníkoch zhodnotili predmety pedagogicko-psychologického a spoločenskovedného základu učiteľstva ako príliš teoretické a málo praktické. Preto sa ich pedagógovia rozhodli implementovať do výučby nový postup – výučbu prostredníctvom videí. Podľa mnohých zahraničných odborníkov z oblasti pedagogiky je práve videotréning vhodný spôsob, ako zachytiť komplexnosť vyučovacích situácií a sprostredkovať ich adeptom učiteľstva v podobe audio a videozáznamu. Kvalitné videoukážky (ich rôznorodosť a množstvo) umožňujú opakovane sa vracať k detailnej analýze určitej sekvencie a efektívnejšie s ňou pracovať.

Cieľom projektu Stanem sa učITeľom je natočiť videozáznamy vyučovacích hodín vo vybraných triedach 2. stupňa ZŠ. Tie budú slúžiť ako podklad k video hospitáciám. Budúcim učiteľom sprostredkujú autentický zážitok z reálneho vyučovania a dovolia im opakovane nahliadnuť „do kuchyne“ viacerých kolegov v praxi naraz na domovsky bezpečnej pôde univerzity.

„Analýzou videozáznamov a ich ďalším spracovaním chceme vytvoriť 75 krátkych a cielene zostrihaných edukačných videoukážok vyučovania, ktoré budú slúžiť pri príprave budúcich učiteľov. Našim cieľom je tiež vytvoriť online videodatabázu dostupnú pre všetkých členov akademickej obce Univerzity Komenského v Bratislave, v ktorej bude možné cielene vyhľadávať videoukážky podľa ich obsahu, zamerania pedagogických situácií, vyučovacieho predmetu a podobne,“ tvrdí PaedDr. Darina Dvorská, PhD., koordinátorka projektu.

Videonahrávky a následná práca s nimi (videotréning) učiteľom aj študentom umožnia teóriu, skúsenosť, prax a ich následnú reflexiu lepšie prepájať v zmysluplný a efektívny celok tak, aby na konci piateho ročníka univerzitu opúšťali učitelia pripravení čeliť výzvam v dnešných školách… Učitelia, ktorí sú schopní kriticky uvažovať nad učením sa svojich zverencov, cielene konať v prospech ich rozvoja a citlivo spätne reflektovať a prispôsobovať svoje konanie situáciám a kontextu školy, v ktorej budú pôsobiť.