Virtuálny život je reálny aj na Slovensku

Publikovaná Výročná správa o internete v roku 2020 priniesla niekoľko zaujímavých faktov. Až 90 % Slovákov využilo v roku 2020 internet aspoň raz. Z toho až 89 % dokonca denne. Počet domácností s pripojením na internet presiahol 86 %. Prudký nárast telefonovania a videohovorov potvrdili trend prechodu na online vyučovanie a tzv. home office veľkej časti pracujúcej slovenskej populácie. Správu o internete sme…

Virtual life is real also in Slovakia

The published Annual Report on Internet in 2020 brought several interesting facts. As many as 90% of Slovaks used the Internet at least once in 2020. Up to 89% of them even daily. Number of households with an Internet connection exceeded 86%. Sharp increase in phone and video calls confirmed the trend of transition to…