Pred vyplnením registračného formulára si prosím dôkladne prečítajte informácie k registrátorskej činnosti.

Kto je Registrátor?

 • Registrátor je právnická osoba, ktorá registrujepredlžuje a následne spravuje domény pod jej registrátorským účtom.
 • Autorizovaný registrátor je taký registrátor, ktorý je zvolený držiteľom konkrétnej domény na jej spravovanie, ako aj na spravovanie kontaktu držiteľa.
 • Poznáme aj autorizovaného registrátora kontaktu, ktorý spravuje údaje konkrétneho používateľa.

Kto sa môže stať Registrátorom?

 • Registrátor môže byť iba právnická osoba:
  • so sídlom v niektorom z členských štátov Európskej únie alebo vo Veľkej Británii
  • v štáte tvoriacom Európsky hospodársky priestor
  • v členskom štáte Európskeho združenia voľného obchodu
 • Registrátor nesmie byť:
  • v konkurznom konaní alebo v likvidácii
  • v dobrovoľnej dražbe na základe návrhu tretej osoby
  • v exekučnom konaní
  • v akejkoľvek analogickej situácii k týmto situáciám
 • Registrátor nesmie mať pozastavenú svoju činnosť

Povinnosti registrátora

 • Registrátor zodpovedá za sprostredkovanie požiadaviek držiteľa domény voči správcovi registra .sk (SK-NIC, a.s.) a riadnu starostlivosť o domény.
  • Jedná sa najmä o požiadavky od držiteľa týkajúce sa:
   • včasnej platby v držiteľovom mene
   • vydania AuthInfo kódu k doméne
   • zmeny alebo aktualizácie kontaktných údajov pri doméne
   • predlžovanie registračného obdobia domény
   • zmenu držiteľa domény a ďalších
 • Registrátor kontaktných údajov zodpovedá za aktualizáciu údajov používateľa a úkonov s tým súvisiacich.
 • Registrátor je taktiež zodpovedný za správne priradenie menných serverov k doméne. V prípade, že registrátor spravuje vlastné menné servery, zodpovedá za ich funkčnosť.
 • Registrátor je povinný podľa Pravidiel zabezpečiť komunikáciu jeho informačného systému s informačnými systémami SK-NICu, podľa technickej špecifikácie uvedenej v pravidlách technickej komunikácie.

Administratívny poplatok

Registrátor je povinný uhradiť administratívny poplatok pri vzniku registrátorského účtu vo výške podľa platného cenníka ( k 01.01.2023 to je 200 EUR bez DPH).

Platobné údaje k úhrade budú registrátorovi zaslané až po odoslaní žiadosti o vytvorenie registrátorského účtu (resp. po overení správnosti údajov v ňom).

Postup ako si založiť registrátorský účet

 • Vyplníte online žiadosť o štatút registrátora.
 • Obdržíte e-mail s inštrukciami ako uzavrieť registrátorskú zmluvu.
 • Podpíšete registrátorskú zmluvu a dodatočné dokumenty, ktoré je potrebné nám zaslať na adresu nášho sídla.
 • Zaplatíte administratívny poplatok pri vzniku registrátorského  účtu.
 • Správca domény .sk (t.j. SK-NIC, a.s.) Vám vytvorí registrátorský účet a poskytne Vám prihlasovacie údaje.
 • Vaša registrátorská činnosť sa môže začať.
Viac informácií nájdete v časti FAQ alebo v Pravidlách na našom webovom sídle.