Ako sa stať Registrátorom domény .sk

Pred vyplnením registračného formulára si prosím dôkladne prečítajte informácie k registrátorskej činnosti.

Kto je Registrátor?

 • Registrátor je právnická osoba, ktorá registruje, predlžuje a následne spravuje domény pod jej registrátorským účtom.
 • Autorizovaný registrátor je taký registrátor, ktorý je zvolený držiteľom konkrétnej domény na jej spravovanie, ako aj na spravovanie kontaktu držiteľa.
 • Poznáme aj autorizovaného registrátora kontaktu, ktorý spravuje údaje konkrétneho používateľa.

Kto sa môže stať Registrátorom?

 • Registrátor môže byť iba právnická osoba:
  • so sídlom v niektorom z členských štátov Európskej únie alebo vo Veľkej Británii
  • v štáte tvoriacom Európsky hospodársky priestor
  • v členskom štáte Európskeho združenia voľného obchodu
 • Registrátor nesmie byť:
  • v konkurznom konaní alebo v likvidácii
  • v dobrovoľnej dražbe na základe návrhu tretej osoby
  • v exekučnom konaní
  • v akejkoľvek analogickej situácii k týmto situáciám
 • Registrátor nesmie mať pozastavenú svoju činnosť

Povinnosti registrátora

 • Registrátor zodpovedá za sprostredkovanie požiadaviek držiteľa domény voči správcovi registra .sk (SK-NIC, a.s.) a riadnu starostlivosť o domény.
  • Jedná sa najmä o požiadavky od držiteľa týkajúce sa:
   • včasnej platby v držiteľovom mene
   • vydania AuthInfo kódu k doméne
   • zmeny alebo aktualizácie kontaktných údajov pri doméne
   • predlžovanie registračného obdobia domény
   • zmenu držiteľa domény a ďalších
 • Registrátor kontaktných údajov zodpovedá za aktualizáciu údajov používateľa a úkonov s tým súvisiacich.
 • Registrátor je taktiež zodpovedný za správne priradenie menných serverov k doméne. V prípade, že registrátor spravuje vlastné menné servery, zodpovedá za ich funkčnosť.
 • Registrátor je povinný podľa Pravidiel zabezpečiť komunikáciu jeho informačného systému s informačnými systémami SK-NICu, podľa technickej špecifikácie uvedenej v pravidlách technickej komunikácie.

Podrobnejšie informácie o povinnostiach registrátora nájdete v Pravidlách na našom webovom sídle v časti Pravidlá -> Aktuálne Pravidlá registrácie domény .sk

Administratívny poplatok

Registrátor je povinný uhradiť administratívny poplatok pri vzniku registrátorského účtu vo výške podľa platného cenníka ( k 01.01.2021 to je 200 EUR bez DPH).

Platobné údaje k úhrade budú registrátorovi zaslané až po odoslaní žiadosti o vytvorenie registrátorského účtu (resp. po overení správnosti údajov v ňom).

Postup ako si založiť registrátorský účet

 • Vyplníte online žiadosť o štatút registrátora.
 • Obdržíte e-mail s inštrukciami ako uzavrieť registrátorskú zmluvu.
 • Podpíšete registrátorskú zmluvu a dodatočné dokumenty, ktoré je potrebné nám zaslať na adresu nášho sídla.
 • Zaplatíte administratívny poplatok pri vzniku registrátorského  účtu.
 • Správca domény .sk (t.j. SK-NIC, a.s.) Vám vytvorí registrátorský účet a poskytne Vám prihlasovacie údaje.
 • Vaša registrátorská činnosť sa môže začať.

Pred samotným vykonávaním registrátorskej činnosti dôrazne odporúčame prečítať si Úvodnú príručku pre nových registrátorov ako aj Prevádzkový manuál registrátorskej konzoly.

Obidva dokumenty nájdete po prihlásení sa do registrátorskej konzoly v časti Podpora -> Dokumentácia.

Viac informácií nájdete v časti FAQ alebo v Pravidlách na našom webovom sídle.