SK NIC komisia ilustracny

Záznamy zo stretnutí Komisie

Štatút Komisie v znení neskorších dodatkov, účinný od 13. októbra 2021 (konsolidované znenie) (PDF)

Zoznam členov Komisie pre správu národnej domény účinný k 7.11.2023 (PDF)