Fond SK-NIC už podporil projekty za státisíce EUR. S ostatnou výzvou sa suma vyšplhala na 600.000 EUR. Projekty, ktoré získali podporu, sme prezentovali a sprevádzali aj počas ich realizácie. Nevynechali sme príležitosť hovoriť o nich v médiách, mnohým sme tento priestor v médiách sami aktívne vytvorili.

Od roku 2019, kedy začal fungovať nový mechanizmus Fondu SK-NIC, sme napísali množstvo článkov, príspevkov a oznámení k nami podporeným projektom.

A keďže sa k už realizovaným či prebiehajúcim projektom pridávajú ďalšie, vytvorili sme pre komunikáciu nový virtuálny priestor s priliehavým názvom Virtualnô.

Podporené projekty z Fondu SK-NIC tak oddnes budú tvoriť súčasť tohto virtuálnôho Slovenska na novom portáli Virtuálnô.sk.

Zrekapitulujme si Výzvu pre malé projekty pre rok 2021

Výzva Fondu SK-NIC, ktorú sme vyhlásili 1. júna 2021, bola otvorená až do 15. júla 2021 (teda o 2 týždne dlhšie ako zvyčajne).

Do termínu uzávierky prišlo 176 žiadostí od rôznych občianskych združení, neziskových organizácií, samospráv, škôl či fyzických osôb z celého Slovenska!

""Výzva zahŕňala tieto okruhy tém:

  1. projekty efektívne využívajúce informačno-komunikačné technológie k vzdelávaniu alebo projekty vzdelávajúce o týchto technológiách (tzv. e-vzdelávanie), pričom v tejto téme bolo až 71 % žiadostí,
  2. projekty podporujúce digitálnu ekonomiku malých a stredných podnikov (tzv. poď podnikať online) s 19 %  žiadostí z celkového počtu prihlásených,
  3. projekty zamerané na potláčanie falošných správ a konšpirácií na internete. V tejto téme bolo prihlásených 10 % žiadostí z celkového počtu prihlásených žiadostí.

Z celkového počtu prihlásených (176) splnilo formálne náležitosti 97  projektov. Tie sa dostali do vecného kola hodnotenia, kde sa kládol dôraz nielen na prínos pre cieľovú skupinu, ale aj na spôsob realizácie projektu, efektivitu či udržateľnosť projektu. Hodnotitelia napokon navrhli schváliť 12 najlepších projektov.

 

 

Žiadateľ Názov projektu Schválená suma v EUR
Zmudri Zmudri a kriticky premýšľaj 9 775,00
Junior Achievement Slovensko, n.o. Program koordinátorov digitálnych kompetencií 10 000,00
Základná škola A. Sládkoviča Učenie je „Malina“ 6 650,00
IPčko Nie ste v tom sami – Online triednické hodiny s IPčkom o duševnom zdraví a fenoménoch internetu 10 000,00
Škola zážitkov Harvart Argumentuj 3 171,00
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Nauč sa základy informačnej bezpečnosti a vzdelávaj svoje okolie 10 000,00
Univerzita Matej Bela v Banskej Bystrici, Fakulta prírodných vied VIRTUAL GEOLAB 8 230,00
Aj Ty v IT TECH LIBRARY 10 000,00
Uni2010, o.z. Vymysli inovatívny nápad 9 500,00
Slovensko.Digital Slovensko.Digital pomáha aj podnikateľom 9 862,88
Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením IKT podpora Platformy rodín detí so zdravotným znevýhodnením 9 111,12
Základná škola Ľudovíta Štúra, Komenského 1/A, 900 01 Modra Usilovné včeličky modranskej školičky 3 700,00

 

Požadované sumy sú v súlade s podmienkami výzvy v rozmedzí od 2 500 EUR do 10 000 EUR. Z Fondu SK-NIC bude rozdelená celá suma, vyčlenená na výzvu, a to vo výške 100 000 EUR.

Zmluvy o poskytnutí finančnej podpory budeme s autormi úspešných projektov uzatvárať individuálne, pričom financovanie prebehne po podpise zmluvy.

Všetky potrebné informácie o tejto, ale aj o budúcich výzvach nájdete na našom novom webe Virtuálnô alebo na webe Nadácie Pontis.

Všetkým projektom želáme úspešný štart a už teraz sa tešíme na nasledujúcu výzvu, ktorú očakávame v roku 2021!