Novinky

Návrhy nových pravidiel a registrátorskej zmluvy zohľadňujúce nariadenie GDPR pre verejné pripomienkovanie

Vážení registrátori, vzhľadom na blížiacu sa účinnosť nariadenia EÚ o GDPR Vám predstavujeme návrhy upravených Pravidiel a registrátorskej zmluvy, otvorené pre verejné pripomienkovanie v termíne do 21. marca 2018. Návrhy sa týkajú len dotknutých meniacich sa pasáží. Kontakt pre Vaše pripomienky je hostmaster@sk-nic.sk.

Vopred Vám ďakujeme za spoluprácu.

Pravidlá 2018 05 25 v1 (PDF)

Registrátorská zmluva dodatok 01 v1 (PDF)

 

19.4.2018 AKTUALIZÁCIA

UPOZORNENIE: Toto sú iba návrhy dokumentov, nie finálne verzie. Finálne verzie nájdete v časti vyhradenej pre registrátorov.

Do účinnosti novej legislatívy o ochrane osobných údajov ostáva už iba 100 dní

Ako ste zaznamenali už aj v masmédiách, 25. mája tohto roka vstúpi do platnosti nové nariadenie Európskej únie, upravujúce ochranu osobných údajov (tzv. GDPR = General Data Protection Regulation).

Už o 100 dní tak dôjde k najdôležitejšej zmene v oblasti ochrany osobných údajov v rámci EÚ za ostatných viac než 20 rokov.
Toto nariadenie a jeho implementácia sa pochopiteľne dotýkajú aj registrácie a správy internetových domén na Slovensku a prináša so sebou viacero povinností, ktoré musí každý dotknutý subjekt splniť.

V tejto súvislosti sme preto pre Vás v spolupráci s kolegami nášho strategického partnera CentralNic Group PLC pripravili krátky prehľad o tom, čo nariadenie GDPR znamená pre túto oblasť a najmä pre Vás ako registrátora. Celú prezentáciu nájdete tu: 8-minútový prehľad o GDPR (PDF).

Túto dôležitú tému budeme pre Vás aj naďalej sledovať, pričom je výrazne pravdepodobné, že implementácia tejto legislatívy si vyžiada isté úpravy ako v Pravidlách, tak vstup do Registrátorskej zmluvy.

Stanovisko SK-NIC, a.s. k hoax-om o dostupnosti .sk

Dostupnosť národnej domény najvyššej úrovne .SK ostáva bez zmeny: nový strategický investor CentralNic má nepoškvrnenú 20-ročnú históriu 100-percentnej dostupnosti služieb.

Na slovenskom internete sa v ostatných dňoch objavili nepodložené špekulácie (hoax-y) na tému dostupnosti národnej domény najvyššej úrovne .sk, navodzujúce dojem, že štandard služby pre doménu .SK nie je alebo by v budúcnosti mohol nebyť optimálny, v dôsledku zmeny v Dohode o spolupráci medzi spoločnosťou SK-NIC a vládou SR.

Takéto tvrdenia sú absolútne nesprávne. Preto uvádzame nasledujúce skutočnosti:

  1. SK-NIC, a. s. (manažér slovenskej národnej domény .SK) má Dohodu o spolupráci s vládou SR, na základe ktorej existuje Komisia pre správu národnej domény rozhodujúca o Pravidlách pre správu domény .SK, v ktorej sú zastúpení aj zástupcovia internetových užívateľov, zástupca registrátorov domén Michal Truban (ktorého na januárovom stretnutí zastupoval pán Jombík), a zástupca poskytovateľov internetových služieb, ako aj zástupcovia vlády SR. Spomedzi súkromných organizácií, ktoré sú manažérmi národných domén v  iných krajinách Európy, je takáto Dohoda o spolupráci s vládou SR v prípade SK-NIC unikátnym prípadom.
  2. Jednou zo záväzných požiadaviek Dohody s vládou SR, ktorú musí SK-NIC, a.s. dodržiavať, je zabezpečenie viac než 99-percentnej dostupnosti služieb. Tento limit bol nastavený pri podpise dodatku k Dohode v roku 2007 a v tomto nastavení odvtedy nedošlo k žiadnym zmenám, ani neboli požadované. Takýto limit je pri daných službách bežný, pričom rovnaká úroveň je stanovená napr. v Českej republike.
  3. Skutočná dostupnosť domény .SK v správe SK-NIC, a. s. vždy prevyšovala úroveň 99% a doteraz vždy bola 100%. Rovnakú 100-percentnú dostupnosť služieb zabezpečuje už viac než 20 rokov aj spoločnosť CentralNic, britská verejne obchodovaná spoločnosť, ktorá nedávno vstúpila ako strategický partner do SK-NIC, a.s.
  4. V roku 2017 požiadala vláda SR členov Komisie pre správu národnej domény o návrhy pre zlepšenie Dohody s SK-NIC, a. s. Jedným z akceptovaných návrhov bolo doplnenie oficiálnej Dohody o úrovni služieb (SLA, Service Level Agreement), ktorá detailnejšie definuje poskytované služby a ich monitorovanie. Navyše boli doplnené sankcie za nesplnenie požiadaviek Dohody o úrovni služieb. Hoci v prípade iných národných domén v Európe nie je zvyčajná regulácia takouto Dohodou o úrovni služieb so svojou národnou vládou, všetky zúčastnené strany súhlasili s touto dodatočnou požiadavkou.
  5. Žiadna zo zúčastnených strán nikdy počas procesu pripomienkovania nenavrhla zmeny v úrovni minimálnych limitov pre dostupnosť podľa tejto Dohody.
  6. Dohoda o úrovni služieb bola dohodnutá zúčastnenými stranami, pričom boli zachované limity pre dostupnosť z pôvodného dodatku k Dohode o spolupráci z roku 2007. Komisii pre správu národnej domény bola táto SLA prezentovaná na stretnutí 16. januára, kedy bola schválená väčšinou hlasov, pričom nikto nehlasoval proti, ani nevzniesol námietky.

Záver: akékoľvek náznaky toho, že by požiadavky pre služby mali byť zmiernené, alebo by sa mala zhoršiť dostupnosť služieb, alebo že by Slovensko malo horšie nastavené požiadavky než Česká republika, Nemecko, alebo Veľká Británia sú hrubým prekrúcaním faktov. Faktom je, že limity pre dostupnosť domény .SK sa za desať rokov nezmenili a dostupnosť domény .SK doteraz bola aj ostáva bezchybná. Okrem toho, Slovensko sa teší oveľa väčšiemu vplyvu vlády SR a internetovej komunity na rozhodovanie o pravidlách správy než v prípade iných európskych krajín, teraz má aj Dohodu o úrovni služieb zahŕňajúcu sankcie za akékoľvek nesplnenie záväzných požiadaviek.

Doplnenie Dohody o úrovni služieb pre služby registra domény najvyššej úrovne .SK – SLA

Vážení registrátori,

touto cestou si Vás dovoľujeme informovať o úprave Pravidiel poskytovania domén v doméne najvyššej úrovne .sk, ktorá je výsledkom hlasovania Komisie pre správu národnej domény .sk zo dňa 16. januára 2018.

Ako viete, v 7-člennej Komisii je okrem predstaviteľov vlády a správcu domény najvyššej úrovne .sk aj zástupca doménových registrátorov, zástupca používateľov internetu, ako aj zástupca poskytovateľov internetových služieb. Štatút komisie a mechanizmus pre zmeny Pravidiel nájdete na adrese: http://www.informatizacia.sk/865-menu/23232s

Znenie nových Pravidiel, ktoré nadobudnú účinnosť 1. februára 2018, nájdete na adrese: https://sk-nic.sk/pravidla/, znenie so zobrazením zmien  na https://sk-nic.sk/dokumenty.

Nová internetová doména nielen pod stromček: Predlžujeme akcie na registráciu domén .SK

Banner - Promo akcie pokračujúPo vstupe nového strategického investora, londýnskej spoločnosti CentralNic, sme sa rozhodli pokračovať v doterajšej akcii zvýhodnenej ceny nových internetových domén, za ktorú ju poskytujeme registrátorom.

V súlade s predstaveným zámerom nového investora tým chceme podporiť rozvoj slovenskej internetovej komunity.

Vďaka prvej akcii sa môžu registrátori tešiť pokračovaniu znížených cien, za ktoré si u nás registrujú domény pre svojich koncových užívateľov. V prvom roku svojho registračného obdobia tak môžete pre svojich klientov zaregistrovať novú Doménu za jednotnú akciovú cenu 7 EUR bez DPH, teda o 30 percent lacnejšie oproti štandardnej cene podľa Cenníka.

Táto akciová cena je o 65 percent nižšia oproti cenníku spred viac než roka. Za registráciu domén tak registrátori, ktorí túto službu poskytujú koncovým užívateľom, zaplatia oproti roku 2016 len približne tretinovú cenu.

Získaj 100, dostaň 100 je ďalšia zvýhodnená akcia, ktorá oceňuje aktivitu Registrátorov pri registrovaní nových Domén. Registrátor tak za každých 100 ním zaregistrovaných nových domén získa odmenu 100 EUR bez DPH.

Obe zvýhodnené akcie budú pokračovať až do 31.12.2018. Spolu so svojim novým strategickým investorom CentralNic do budúcnosti zvažujeme ďalšie modely podpory slovenskej internetovej komunity.

Zmena akcionára spoločnosti SK-NIC je uzavretá. Novým strategickým investorom a 100% akcionárom spoločnosti SK-NIC sa stala britská spoločnosť CentralNic

CentralNic - logoSpoločnosť CentralNic Plc., globálny líder v oblasti technológií a spravovania doménových mien, ktorá je kótovaná na londýnskej burze cenných papierov, oznámila významnú strategickú investíciu na Slovensku. Spoločnosť CentralNic sa stala 100% akcionárom správcu slovenskej internetovej domény najvyššej úrovne .sk, spoločnosti SK-NIC. Spoločnosť kúpila akcie od holandského DanubiaTel Netherlands B.V. .

Ben Crawford, generálny riaditeľ CentralNic, povedal:

“Teší nás, že sme transakciu úspešne uzavreli. SK-NIC prirodzene zapadá do nášho portfólia a podnikateľských zámerov. Chceme, aby sa spoločnosť SK-NIC stala modernou spoločnosťou pre správu domén, z ktorej bude mať úžitok slovenský Internet, spoločnosť a tiež prispeje k rozvíjajúcej sa slovenskej digitálnej ekonomike. Aby sa tak stalo, posilníme našu prevádzku v Bratislave o nové technológie a špecializované know-how. Budeme úzko spolupracovať s našimi partnermi, zákazníkmi a inými dôležitými partnermi.”

Riaditeľom spoločnosti SK-NIC zostáva Peter Bíro, ktorý sa tiež stal členom predstavenstva spoločnosti SK-NIC a členom Komisie pri Úrade podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu. Spoločnosť posilnil aj Vladimír Vaňo, ktorý sa stal vedúcim komunikácie SK-NIC a zároveň aj ekonómom pre skupinu CentralNic. Spoločnosť si ponechá všetkých súčasných zamestnancov a v nasledujúcom období chce počet zamestnancov zvýšiť, aby posilnila tím.

Spoločnosť CentralNic bude investovať do  zlepšenia služieb spoločnosti SK-NIC, využitím unikátnej technologickej platformy skupiny a prostredníctvom poskytovania nových služieb. Spoločnosť bude podporovať slovenskú internetovú komunitu poskytovaním kvalitných a stabilných služieb za konkurencieschopné ceny. Tiež prispeje 5% z výnosov spoločnosti SK-NIC do na to určeného fondu, ktorý bude podporovať rozvoj slovenskej digitálnej ekonomiky, a to na základe zmluvných podmienok spolupráce  so slovenskou vládou.

O spoločnosti CentralNic:

CentralNic (LSE: CNIC), so sídlom v Londýne, je verejne obchodovaná spoločnosť kótovaná na trhu AIM pre rýchlo rastúce firmy na Londýnskej burze cenných papierov. Zdrojom výnosov spoločnosti je predaj internetových domén po celom svete prostredníctvom vlastnej technologickej platformy. CentralNic pôsobí celosvetovo a má zákazníkov vo viac než 200 krajinách sveta. Prevádzkuje globálnu správcovskú sieť, v rámci ktorej poskytuje domény pre viac než 1500 registrátorov v 77 krajinách. Okrem toho, že je jedným z najväčších dodávateľov softvéru, distribúcie, marketingu, poradenstva pri tvorbe legislatívy, účtovných riešení a ďalších služieb pre správcov národných domén najvyššej úrovne, CentralNic je tiež exkluzívnym správcom viac než 60-tich nových domén najvyššej úrovne (ktoré sú novými alternatívami k doménam ako .com alebo .net). Tieto nové domény zahŕňajú aj .xyz, .site, .online, .website, .space, a .tech, ktoré patria medzi dvadsať najčastejšie využívaných nových domén najvyššej úrovne. Vďaka tomu si CentralNic z globálneho pohľadu získal pozíciu najvýznamnejšieho správcu, ktorý spravuje viac než päť miliónov týchto domén. CentralNic je tiež jedným z najväčších svetových registrátorov domén, v ktorého portfóliu je dvadsať registrátorských webových portálov. Prostredníctvom svojho korporátneho programu poskytuje CentralNic domény, súvisiaci softvér a služby priamo veľkým spoločnostiam a vládam.

Nedostupnosť telefonickej obsluhy

Telefonické služby call centra sú z dôvodu výpadku príslušnej telekomunikačnej služby v celej lokalite prevádzky dočasne nedostupné. Prípadné požiadavky alebo otázky preto zatiaľ zasielajte iba prostredníctvom bežného kontaktného e-mailu hostmaster@sk-nic.sk

Za porozumenie ďakujeme!

Spustenie alternatívneho riešenia doménových sporov (ADR)

Dovoľujeme si Vás informovať, že v súvislosti s nadobudnutím účinnosti nových Pravidiel poskytovania domén v doméne najvyššej úrovne .sk (od 1.9.2017), ako aj ich Prílohy č. 1 – Pravidlá alternatívneho riešenia sporov, začalo Arbitrážne centrum pre alternatívne riešenie doménových sporov (ďalej len ,,Centrum ADR“), vykonávať svoju činnosť Centrum ADR zastrešuje a koordinuje činnosť expertov rozhodujúcich spory podľa Pravidiel ADR pre doménu .sk.

Účelom riešenia sporu prostredníctvom ADR je efektívne mimosúdne riešenie sporov vzniknutých vo veci registrácie alebo užívania domény medzi jej držiteľom a treťou osobu.

Viac informácií nájdete na webovom sídle Centra ADR.