Novinky

POZOR! Zmena termínu prechodu na nový systém a nové pravidlá

Na otestovanie systému bude viac času

Záujmom všetkých je čo najbezpečnejší a najhladší prechod na nový systém správy národnej domény .sk. Aj preto sa dnes členovia Komisie pre správu národnej domény .sk zhodli na posunutí definitívneho prechodu a platnosti nových pravidiel na začiatok septembra (1.9.2017).

Slovensko má jeden z najliberálnejších prístupov, ktorý umožňuje stať sa registrátorom každej právnickej osobe. Aj vďaka tomu máme u nás takmer 6-tisíc registrátorov, kým v susednom Česku je ich len 40. Plánovaná zmena je skutočne rozsiahla, pričom nový systém v súčasnosti aktuálne otestovalo približne 5 percent registrátorov. Viacerí sa takisto vyjadrili, že ešte nie sú pripravení na nový systém alebo majú významné obavy zo stihnutia všetkých úkonov. Je preto nutné prikročiť k osobitnému postupu, ktorý efektívnejším spôsobom zabezpečí overenie pripravenosti celého prostredia, čo si vyžaduje určitý čas a zároveň prinesie možnosť podrobnejšie preskúmať a zapracovať nové námety na úpravu.

Nové pravidlá sprehľadnia životný cyklus domén .sk a zabránia tak špekulatívnym nákupom domén. Zároveň odstraňujú množstvo administratívnej záťaže a mnohé právomoci z SK-NICu prenášajú na samotných registrátorov. Tí nebudú platiť žiaden ročný poplatok, pri registrácii zaplatia len jednorazovo 200 eur.

SK-NIC prichádza s mnohými vylepšeniami aj pre samotných držiteľov domén. Po novom si budú môcť firmy a jednotlivci zaregistrovať internetovú adresu až na 10 rokov dopredu. Úplne sa ruší aj poplatok za zmenu registrátora a držiteľa. K jednej z najzásadnejších zmien, zníženiu cien domén, pristúpil správca národnej domény už v septembri minulého roku.

UŽ LEN 3 DNI môže registrátor požiadať o presun do nového systému

Dovoľujeme si upozorniť všetkých registrátorov, že ostávajú posledné tri dni do vyplnenia žiadosti o presun registrátorského konta do nového systému. Ak registrátor žiadosť o presun nevyplní do 30. apríla 2017, neskôr už presun konta do nového systému nebude možný a migráciou do nového systému dané registrátorské konto zanikne. Žiadosť o presun do nového systému má registrátor dostupnú v jeho registrátorskom rozhraní.

Abecedný zoznam všetkých registrátorov, ktorí úspešne požiadali o migráciu do nového systému, si môžete pozrieť tu.

Zároveň si dovoľujeme upozorniť verejnosť, že žiadosti o štatút registrátora budú SK-NICom spracúvané do 30. apríla 2017 v rámci pracovných hodín zverejnených v kontaktoch. Žiadosti doručené po uplynutí tohto termínu už spracované nebudú.

Držiteľov domén, resp. všetkých Užívateľov zároveň upozorňujeme, že ak ani jeden z ich oprávnených registrátorov nepožiada o presun do nového systému, registrátorom ich kontaktných údajov a aj domén sa po migrácii do nového systému stane SK-NIC, avšak za osobitných podmienok (so spoločnosťou SK-NIC, a.s. bude nutné (elektronicky) uzavrieť osobitnú zmluvu a sadzba ročného poplatku za doménu sa riadi osobitným cenníkom (40 Eur bez DPH namiesto 10 Eur bez DPH). Užívateľ si však bude môcť do 30.5.2017 doplniť nového registrátora, resp. zmeniť si registrátora po migrácii.

Zmena spôsobu úhrad v novom systéme

Vážení registrátori!

Dovoľujeme si Vás informovať, že od 31.5.2017 sa s prechodom na nový systém registrácie domén .sk mení spôsob úhrady domén a poplatkov súvisiacich so správou domén .sk.

V novom systéme bude možné uhrádzať všetky poplatky iba tzv. kreditným systémom.

 • Registrátor si bude vopred napĺňať kredit, z ktorého sa mu budú automaticky stŕhať poplatky za všetky platené úkony. Poplatky sa budú stŕhať ihneď pri dokončení každej platenej operácie.
 • Kredit si bude môcť registrátor napĺňať podľa potreby, pričom fakturácia bude mať mesačnú periódu.
 • Na konci mesiaca bude vytvorená faktúra zahŕňajúca všetky navýšenia kreditu v danom mesiaci a zároveň bude vytvorený aj súhrn všetkých poskytnutých služieb, t.j. všetkých pohybov na kredite aj s vyčísleným zostatkovým kreditom. Registrátor bude mať faktúru k dispozícii prvý deň nasledujúceho mesiaca.
 • Kredit si bude môcť Registrátor napĺňať až po migrácii do nového systému, pričom prechodné obdobie hneď po migrácii bude vyriešené osobitným spôsobom (viď nižšie).
 • Ak Registrátor nebude mať dostatočný kredit na vykonanie plateného úkonu, teda výška jeho kreditu bude nižšia ako je platba za daný úkon, systém mu nepovolí iniciovať spoplatnený úkon – bude ho môcť zrealizovať až po navýšení kreditu alebo ak bude mať povolené prečerpanie.

Všetci Registrátori, ktorí budú využívať služby nového systému, budú môcť požiadať o tzv. Povolené prečerpanie v plnom rozsahu, teda budú môcť registrovať/predlžovať domény a až následne, na základe doručenej faktúry, prečerpanú sumu uhradiť. Prečerpanie je zároveň nástroj, ktorý umožní pokračovať v registrátorskej činnosti aj verejnej správe.

Žiadosť o poskytnutie Povoleného prečerpania budú mať Registrátori k dispozícii už od 1.5.2017 do 21.5.2017 ako súčasť žiadosti o presun do nového systému (migračný formulár), pričom SK-NIC si vyhradzuje právo neschváliť žiadosť, resp. zrušiť povolené prečerpanie, ak má Registrátor neuhradené záväzky voči spoločnosti SK-NIC, a.s. alebo svojím konaním vážne porušuje pravidlá registrácie domén .sk. Registrátor nemusí požiadať o povolené prečerpanie už teraz – môže tak urobiť až po migrácii priamo v novom systéme.

Niekoľko dôležitých informácií k Povolenému prečerpaniu:

 • elektronickú faktúru bude mať k dispozícii Registrátor vždy v prvý deň v mesiaci,
 • faktúra za úkony v rámci Povoleného prečerpania má 14 dňovú splatnosť,
 • ak nebude faktúra v plnej výške uhradená, budú sa automaticky uplatňovať nasledovné sankcie:
  1. 15. deň, teda deň po splatnosti faktúry, systém deaktivuje povolené prečerpanie a Registrátor dostane prvú upomienku,
  2. ak nebude faktúra uhradená ani 28 dní po splatnosti, 29. deň po splatnosti bude Registrátorovi zneprístupnený jeho účet a bude mu odoslaná druhá upomienka a pokus o zmier,
  3. v prípade, že faktúra nebude uhradená ani po doručení druhej upomienky, bude dlh Registrátora, tak ako doteraz, vymáhaný mimosúdne,
 • pre odstránenie sankcií je nutná komunikácia s SK-NICom.

DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA: Vzhľadom k tomu, že prechod medzi dvoma rôznymi systémami s odlišnými spôsobmi úhrad by mohol spôsobiť Registrátorom komplikácie, kvôli plynulému prechodu a bezproblémovému fungovaniu Registrátorov sa spoločnosť SK-NIC, a.s. rozhodla v prvom mesiaci po migrácii do nového systému poskytnúť automaticky povolené prečerpanie úplne všetkým Registrátorom. Keďže najbližšia povinná úhrada nastane až v druhom mesiaci, Registrátor tak bude mať dostatočný čas na naplnenie svojho kreditu. V ďalších mesiacoch ostane prečerpanie aktívne iba tým Registrátorom, ktorí oň úspešne zažiadali.

Finálne znenie pravidiel a nový cenník

Spoločnosť SK-NIC, a.s. ako správca národnej domény .sk k 31.máju 2017 mení systém registrácie domén, čím dochádza aj k zmene pravidiel registrácie domén .sk a do platnosti vstúpi aj nový cenník. Nové pravidlá aj cenník boli schválené 11.4.2017 Komisiou pri Úrade podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.

Finálna podoba týchto dokumentov bola 11.4.2017 schválená v elektronickom hlasovaní Komisie pre správu národnej domény .sk pri Úrade podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.

Nižšie uvádzame hlavné a najvýraznejšie zmeny oproti súčasnému stavu:

 • Všetky operácie budú v novom systéme prebiehať prostredníctvom registrátorov a plne elektronicky, t.j. štandardne nebude potrebná žiadna listinná forma žiadosti alebo overenie podpisu.
 • Doménu bude možné registrovať nielen na 1 rok, ale naraz aj až na 10 rokov a predlžovanie bude možné vykonať podľa potreby počas celého registračného obdobia Domény.
 • Držiteľom domény .sk sa bude môcť stať ktokoľvek z celého sveta, podmienkou je však existencia doručovacej adresy v európskom priestore.
 • Poplatok za doménu sa bude uhrádzať priamo pri registrácii resp. predlžovaní registračného obdobia, teda úplne vymizne špekulatívne registrovanie domén bez úhrady.
 • Poplatok za zmenu registrátora bude zrušený – všetky zmeny týkajúce sa Domény budú odteraz bez osobitných poplatkov, Držitelia tak pri zmene registrátora zaplatia za Doménu vždy iba jednotný poplatok za predĺženie registrácie domény o jeden rok.
 • Ceny za registrácie domén .sk ostávajú podľa stavu zavedeného 1.1.2017.
 • Ak Užívateľovi alebo Doméne zanikne Registrátor, správu preberie priamo SK-NIC (dočasne alebo dlhodobo podľa rozhodnutia daného Užívateľa), príslušné poplatky sú však v prípade dlhodobej správy v zmysle požiadaviek registrátorov vyššie ako bežné.
 • Práva k ochranným známkam bude možné uplatniť v zrýchlenom konaní aj prostredníctvom alternatívneho riešenia sporov (ADR), tým však nie je dotknuté právo využiť štandardnú súdnu cestu – ADR bude v takejto situácii ukončené.

V tejto súvislosti upozorňujeme všetkých Užívateľov, že ak do 30.mája 2017 nevyjadria nesúhlas s novými pravidlami, stávajú sa pre nich tieto Pravidlá záväzné. Vyjadrením nesúhlasu zároveň zanikne Rámcová zmluva daného Užívateľa a všetky zmluvy k Doménam, ktoré má zaregistrované.

Nové Pravidlá platné od 31.5.2017 (PDF)

Cenník služieb a platobné podmienky platný od 31.5.2017 (PDF)

Vypublikované dokumenty

Dovoľujeme si vás informovať, že sme v časti Dokumenty vypublikovali Pravidlá alternatívneho riešenia sporov (ADR) platné od 31.5.2017 aj s vyznačenými zmenami a odpovede na Často kladené otázky k novým pravidlám registrácie domén .sk (FAQ). Tento dokument budeme podľa potreby priebežne dopĺňať.