Novinky

Opätovné sprístupnenie formulára F2 – Návrhu na uzavretie Registrátorskej zmluvy

Dovoľujeme si vás informovať, že v súvislosti so zmenou definitívneho prechodu na nový systém a platnosti nových pravidiel registrácie domén .sk na 1. 9. 2017 opätovne sprístupňujeme formulár F2, ktorým je možné požiadať o štatút registrátora. V súčasnom systéme je vznik registrátora bez poplatku. Formulár F2 bude dostupný do 30. augusta 2017.

Vznik registrátora bude možný aj po prechode na nový systém, avšak už podľa nových pravidiel.

Zmeny súvisiace so zmenou definitívneho prechodu a platnosti nových pravidiel na 1.9.2017

Dovoľujeme si vás informovať, že v súvislosti so zmenou definitívneho prechodu na nový systém a platnosti nových pravidiel registrácie domén .sk na 1.9.2017 dávame k dispozícii aktualizované relevantné dokumenty.

V tejto súvislosti informujeme, že od 1. 6. 2017 budú opätovne sprístupnené

 • formulár F2 – Návrh na uzavretie Registrátorskej zmluvy, ktorým bude možné požiadať o štatút registrátora ešte v súčasnom systéme a bez poplatku a
 • žiadosť o presun Registrátora do nového systému (tzv. migračný formulár).

POZOR! Zmena termínu prechodu na nový systém a nové pravidlá

Na otestovanie systému bude viac času

Záujmom všetkých je čo najbezpečnejší a najhladší prechod na nový systém správy národnej domény .sk. Aj preto sa dnes členovia Komisie pre správu národnej domény .sk zhodli na posunutí definitívneho prechodu a platnosti nových pravidiel na začiatok septembra (1.9.2017).

Slovensko má jeden z najliberálnejších prístupov, ktorý umožňuje stať sa registrátorom každej právnickej osobe. Aj vďaka tomu máme u nás takmer 6-tisíc registrátorov, kým v susednom Česku je ich len 40. Plánovaná zmena je skutočne rozsiahla, pričom nový systém v súčasnosti aktuálne otestovalo približne 5 percent registrátorov. Viacerí sa takisto vyjadrili, že ešte nie sú pripravení na nový systém alebo majú významné obavy zo stihnutia všetkých úkonov. Je preto nutné prikročiť k osobitnému postupu, ktorý efektívnejším spôsobom zabezpečí overenie pripravenosti celého prostredia, čo si vyžaduje určitý čas a zároveň prinesie možnosť podrobnejšie preskúmať a zapracovať nové námety na úpravu.

Nové pravidlá sprehľadnia životný cyklus domén .sk a zabránia tak špekulatívnym nákupom domén. Zároveň odstraňujú množstvo administratívnej záťaže a mnohé právomoci z SK-NICu prenášajú na samotných registrátorov. Tí nebudú platiť žiaden ročný poplatok, pri registrácii zaplatia len jednorazovo 200 eur.

SK-NIC prichádza s mnohými vylepšeniami aj pre samotných držiteľov domén. Po novom si budú môcť firmy a jednotlivci zaregistrovať internetovú adresu až na 10 rokov dopredu. Úplne sa ruší aj poplatok za zmenu registrátora a držiteľa. K jednej z najzásadnejších zmien, zníženiu cien domén, pristúpil správca národnej domény už v septembri minulého roku.

UŽ LEN 3 DNI môže registrátor požiadať o presun do nového systému

Dovoľujeme si upozorniť všetkých registrátorov, že ostávajú posledné tri dni do vyplnenia žiadosti o presun registrátorského konta do nového systému. Ak registrátor žiadosť o presun nevyplní do 30. apríla 2017, neskôr už presun konta do nového systému nebude možný a migráciou do nového systému dané registrátorské konto zanikne. Žiadosť o presun do nového systému má registrátor dostupnú v jeho registrátorskom rozhraní.

Abecedný zoznam všetkých registrátorov, ktorí úspešne požiadali o migráciu do nového systému, si môžete pozrieť tu.

Zároveň si dovoľujeme upozorniť verejnosť, že žiadosti o štatút registrátora budú SK-NICom spracúvané do 30. apríla 2017 v rámci pracovných hodín zverejnených v kontaktoch. Žiadosti doručené po uplynutí tohto termínu už spracované nebudú.

Držiteľov domén, resp. všetkých Užívateľov zároveň upozorňujeme, že ak ani jeden z ich oprávnených registrátorov nepožiada o presun do nového systému, registrátorom ich kontaktných údajov a aj domén sa po migrácii do nového systému stane SK-NIC, avšak za osobitných podmienok (so spoločnosťou SK-NIC, a.s. bude nutné (elektronicky) uzavrieť osobitnú zmluvu a sadzba ročného poplatku za doménu sa riadi osobitným cenníkom (40 Eur bez DPH namiesto 10 Eur bez DPH). Užívateľ si však bude môcť do 30.5.2017 doplniť nového registrátora, resp. zmeniť si registrátora po migrácii.

Zmena spôsobu úhrad v novom systéme

Vážení registrátori!

Dovoľujeme si Vás informovať, že od 31.5.2017 sa s prechodom na nový systém registrácie domén .sk mení spôsob úhrady domén a poplatkov súvisiacich so správou domén .sk.

V novom systéme bude možné uhrádzať všetky poplatky iba tzv. kreditným systémom.

 • Registrátor si bude vopred napĺňať kredit, z ktorého sa mu budú automaticky stŕhať poplatky za všetky platené úkony. Poplatky sa budú stŕhať ihneď pri dokončení každej platenej operácie.
 • Kredit si bude môcť registrátor napĺňať podľa potreby, pričom fakturácia bude mať mesačnú periódu.
 • Na konci mesiaca bude vytvorená faktúra zahŕňajúca všetky navýšenia kreditu v danom mesiaci a zároveň bude vytvorený aj súhrn všetkých poskytnutých služieb, t.j. všetkých pohybov na kredite aj s vyčísleným zostatkovým kreditom. Registrátor bude mať faktúru k dispozícii prvý deň nasledujúceho mesiaca.
 • Kredit si bude môcť Registrátor napĺňať až po migrácii do nového systému, pričom prechodné obdobie hneď po migrácii bude vyriešené osobitným spôsobom (viď nižšie).
 • Ak Registrátor nebude mať dostatočný kredit na vykonanie plateného úkonu, teda výška jeho kreditu bude nižšia ako je platba za daný úkon, systém mu nepovolí iniciovať spoplatnený úkon – bude ho môcť zrealizovať až po navýšení kreditu alebo ak bude mať povolené prečerpanie.

Všetci Registrátori, ktorí budú využívať služby nového systému, budú môcť požiadať o tzv. Povolené prečerpanie v plnom rozsahu, teda budú môcť registrovať/predlžovať domény a až následne, na základe doručenej faktúry, prečerpanú sumu uhradiť. Prečerpanie je zároveň nástroj, ktorý umožní pokračovať v registrátorskej činnosti aj verejnej správe.

Žiadosť o poskytnutie Povoleného prečerpania budú mať Registrátori k dispozícii už od 1.5.2017 do 21.5.2017 ako súčasť žiadosti o presun do nového systému (migračný formulár), pričom SK-NIC si vyhradzuje právo neschváliť žiadosť, resp. zrušiť povolené prečerpanie, ak má Registrátor neuhradené záväzky voči spoločnosti SK-NIC, a.s. alebo svojím konaním vážne porušuje pravidlá registrácie domén .sk. Registrátor nemusí požiadať o povolené prečerpanie už teraz – môže tak urobiť až po migrácii priamo v novom systéme.

Niekoľko dôležitých informácií k Povolenému prečerpaniu:

 • elektronickú faktúru bude mať k dispozícii Registrátor vždy v prvý deň v mesiaci,
 • faktúra za úkony v rámci Povoleného prečerpania má 14 dňovú splatnosť,
 • ak nebude faktúra v plnej výške uhradená, budú sa automaticky uplatňovať nasledovné sankcie:
  1. 15. deň, teda deň po splatnosti faktúry, systém deaktivuje povolené prečerpanie a Registrátor dostane prvú upomienku,
  2. ak nebude faktúra uhradená ani 28 dní po splatnosti, 29. deň po splatnosti bude Registrátorovi zneprístupnený jeho účet a bude mu odoslaná druhá upomienka a pokus o zmier,
  3. v prípade, že faktúra nebude uhradená ani po doručení druhej upomienky, bude dlh Registrátora, tak ako doteraz, vymáhaný mimosúdne,
 • pre odstránenie sankcií je nutná komunikácia s SK-NICom.

DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA: Vzhľadom k tomu, že prechod medzi dvoma rôznymi systémami s odlišnými spôsobmi úhrad by mohol spôsobiť Registrátorom komplikácie, kvôli plynulému prechodu a bezproblémovému fungovaniu Registrátorov sa spoločnosť SK-NIC, a.s. rozhodla v prvom mesiaci po migrácii do nového systému poskytnúť automaticky povolené prečerpanie úplne všetkým Registrátorom. Keďže najbližšia povinná úhrada nastane až v druhom mesiaci, Registrátor tak bude mať dostatočný čas na naplnenie svojho kreditu. V ďalších mesiacoch ostane prečerpanie aktívne iba tým Registrátorom, ktorí oň úspešne zažiadali.