Novinky

UŽ LEN 3 DNI môže registrátor požiadať o presun do nového systému

Dovoľujeme si upozorniť všetkých registrátorov, že ostávajú posledné tri dni do vyplnenia žiadosti o presun registrátorského konta do nového systému. Ak registrátor žiadosť o presun nevyplní do 30. apríla 2017, neskôr už presun konta do nového systému nebude možný a migráciou do nového systému dané registrátorské konto zanikne. Žiadosť o presun do nového systému má registrátor dostupnú v jeho registrátorskom rozhraní.

Abecedný zoznam všetkých registrátorov, ktorí úspešne požiadali o migráciu do nového systému, si môžete pozrieť tu.

Zároveň si dovoľujeme upozorniť verejnosť, že žiadosti o štatút registrátora budú SK-NICom spracúvané do 30. apríla 2017 v rámci pracovných hodín zverejnených v kontaktoch. Žiadosti doručené po uplynutí tohto termínu už spracované nebudú.

Držiteľov domén, resp. všetkých Užívateľov zároveň upozorňujeme, že ak ani jeden z ich oprávnených registrátorov nepožiada o presun do nového systému, registrátorom ich kontaktných údajov a aj domén sa po migrácii do nového systému stane SK-NIC, avšak za osobitných podmienok (so spoločnosťou SK-NIC, a.s. bude nutné (elektronicky) uzavrieť osobitnú zmluvu a sadzba ročného poplatku za doménu sa riadi osobitným cenníkom (40 Eur bez DPH namiesto 10 Eur bez DPH). Užívateľ si však bude môcť do 30.5.2017 doplniť nového registrátora, resp. zmeniť si registrátora po migrácii.

Zmena spôsobu úhrad v novom systéme

Vážení registrátori!

Dovoľujeme si Vás informovať, že od 31.5.2017 sa s prechodom na nový systém registrácie domén .sk mení spôsob úhrady domén a poplatkov súvisiacich so správou domén .sk.

V novom systéme bude možné uhrádzať všetky poplatky iba tzv. kreditným systémom.

 • Registrátor si bude vopred napĺňať kredit, z ktorého sa mu budú automaticky stŕhať poplatky za všetky platené úkony. Poplatky sa budú stŕhať ihneď pri dokončení každej platenej operácie.
 • Kredit si bude môcť registrátor napĺňať podľa potreby, pričom fakturácia bude mať mesačnú periódu.
 • Na konci mesiaca bude vytvorená faktúra zahŕňajúca všetky navýšenia kreditu v danom mesiaci a zároveň bude vytvorený aj súhrn všetkých poskytnutých služieb, t.j. všetkých pohybov na kredite aj s vyčísleným zostatkovým kreditom. Registrátor bude mať faktúru k dispozícii prvý deň nasledujúceho mesiaca.
 • Kredit si bude môcť Registrátor napĺňať až po migrácii do nového systému, pričom prechodné obdobie hneď po migrácii bude vyriešené osobitným spôsobom (viď nižšie).
 • Ak Registrátor nebude mať dostatočný kredit na vykonanie plateného úkonu, teda výška jeho kreditu bude nižšia ako je platba za daný úkon, systém mu nepovolí iniciovať spoplatnený úkon – bude ho môcť zrealizovať až po navýšení kreditu alebo ak bude mať povolené prečerpanie.

Všetci Registrátori, ktorí budú využívať služby nového systému, budú môcť požiadať o tzv. Povolené prečerpanie v plnom rozsahu, teda budú môcť registrovať/predlžovať domény a až následne, na základe doručenej faktúry, prečerpanú sumu uhradiť. Prečerpanie je zároveň nástroj, ktorý umožní pokračovať v registrátorskej činnosti aj verejnej správe.

Žiadosť o poskytnutie Povoleného prečerpania budú mať Registrátori k dispozícii už od 1.5.2017 do 21.5.2017 ako súčasť žiadosti o presun do nového systému (migračný formulár), pričom SK-NIC si vyhradzuje právo neschváliť žiadosť, resp. zrušiť povolené prečerpanie, ak má Registrátor neuhradené záväzky voči spoločnosti SK-NIC, a.s. alebo svojím konaním vážne porušuje pravidlá registrácie domén .sk. Registrátor nemusí požiadať o povolené prečerpanie už teraz – môže tak urobiť až po migrácii priamo v novom systéme.

Niekoľko dôležitých informácií k Povolenému prečerpaniu:

 • elektronickú faktúru bude mať k dispozícii Registrátor vždy v prvý deň v mesiaci,
 • faktúra za úkony v rámci Povoleného prečerpania má 14 dňovú splatnosť,
 • ak nebude faktúra v plnej výške uhradená, budú sa automaticky uplatňovať nasledovné sankcie:
  1. 15. deň, teda deň po splatnosti faktúry, systém deaktivuje povolené prečerpanie a Registrátor dostane prvú upomienku,
  2. ak nebude faktúra uhradená ani 28 dní po splatnosti, 29. deň po splatnosti bude Registrátorovi zneprístupnený jeho účet a bude mu odoslaná druhá upomienka a pokus o zmier,
  3. v prípade, že faktúra nebude uhradená ani po doručení druhej upomienky, bude dlh Registrátora, tak ako doteraz, vymáhaný mimosúdne,
 • pre odstránenie sankcií je nutná komunikácia s SK-NICom.

DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA: Vzhľadom k tomu, že prechod medzi dvoma rôznymi systémami s odlišnými spôsobmi úhrad by mohol spôsobiť Registrátorom komplikácie, kvôli plynulému prechodu a bezproblémovému fungovaniu Registrátorov sa spoločnosť SK-NIC, a.s. rozhodla v prvom mesiaci po migrácii do nového systému poskytnúť automaticky povolené prečerpanie úplne všetkým Registrátorom. Keďže najbližšia povinná úhrada nastane až v druhom mesiaci, Registrátor tak bude mať dostatočný čas na naplnenie svojho kreditu. V ďalších mesiacoch ostane prečerpanie aktívne iba tým Registrátorom, ktorí oň úspešne zažiadali.

Finálne znenie pravidiel a nový cenník

Spoločnosť SK-NIC, a.s. ako správca národnej domény .sk k 31.máju 2017 mení systém registrácie domén, čím dochádza aj k zmene pravidiel registrácie domén .sk a do platnosti vstúpi aj nový cenník. Nové pravidlá aj cenník boli schválené 11.4.2017 Komisiou pri Úrade podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.

Finálna podoba týchto dokumentov bola 11.4.2017 schválená v elektronickom hlasovaní Komisie pre správu národnej domény .sk pri Úrade podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.

Nižšie uvádzame hlavné a najvýraznejšie zmeny oproti súčasnému stavu:

 • Všetky operácie budú v novom systéme prebiehať prostredníctvom registrátorov a plne elektronicky, t.j. štandardne nebude potrebná žiadna listinná forma žiadosti alebo overenie podpisu.
 • Doménu bude možné registrovať nielen na 1 rok, ale naraz aj až na 10 rokov a predlžovanie bude možné vykonať podľa potreby počas celého registračného obdobia Domény.
 • Držiteľom domény .sk sa bude môcť stať ktokoľvek z celého sveta, podmienkou je však existencia doručovacej adresy v európskom priestore.
 • Poplatok za doménu sa bude uhrádzať priamo pri registrácii resp. predlžovaní registračného obdobia, teda úplne vymizne špekulatívne registrovanie domén bez úhrady.
 • Poplatok za zmenu registrátora bude zrušený – všetky zmeny týkajúce sa Domény budú odteraz bez osobitných poplatkov, Držitelia tak pri zmene registrátora zaplatia za Doménu vždy iba jednotný poplatok za predĺženie registrácie domény o jeden rok.
 • Ceny za registrácie domén .sk ostávajú podľa stavu zavedeného 1.1.2017.
 • Ak Užívateľovi alebo Doméne zanikne Registrátor, správu preberie priamo SK-NIC (dočasne alebo dlhodobo podľa rozhodnutia daného Užívateľa), príslušné poplatky sú však v prípade dlhodobej správy v zmysle požiadaviek registrátorov vyššie ako bežné.
 • Práva k ochranným známkam bude možné uplatniť v zrýchlenom konaní aj prostredníctvom alternatívneho riešenia sporov (ADR), tým však nie je dotknuté právo využiť štandardnú súdnu cestu – ADR bude v takejto situácii ukončené.

V tejto súvislosti upozorňujeme všetkých Užívateľov, že ak do 30.mája 2017 nevyjadria nesúhlas s novými pravidlami, stávajú sa pre nich tieto Pravidlá záväzné. Vyjadrením nesúhlasu zároveň zanikne Rámcová zmluva daného Užívateľa a všetky zmluvy k Doménam, ktoré má zaregistrované.

Nové Pravidlá platné od 31.5.2017 (PDF)

Cenník služieb a platobné podmienky platný od 31.5.2017 (PDF)

Vypublikované dokumenty

Dovoľujeme si vás informovať, že sme v časti Dokumenty vypublikovali Pravidlá alternatívneho riešenia sporov (ADR) platné od 31.5.2017 aj s vyznačenými zmenami a odpovede na Často kladené otázky k novým pravidlám registrácie domén .sk (FAQ). Tento dokument budeme podľa potreby priebežne dopĺňať.

Štart migrácie registrátorov do nového systému

Dovoľujeme si vás informovať, že od dnešného dňa je k dispozícii elektronický formulár slúžiaci na prenos registrátora do nového systému registrácie domén .sk. Každý registrátor, ktorý medzičasom nezanikol, má možnosť požiadať do konca apríla o prenos dát do nového systému na správu domén podľa nových pravidiel. Elektronický formulár so žiadosťou nájdu registrátori po prihlásení do svojho účtu v systéme SK-NIC. Formulár je potrebné riadne vyplniť a odoslať najneskôr do 30. apríla 2017. Registrátor, ktorý tak neurobí, ukončí v zmysle prechodných pravidiel k 31. máju 2017 svoju registrátorskú činnosť.

Upozorňujeme všetkých registrátorov, aby si riadne skontrolovali údaje, ktoré v migračnom formulári potvrdzujú prípadne upravujú, pretože nesprávne či nepravdivé údaje nespĺňajú podmienky riadneho vyplnenia žiadosti, čím sa príslušný registrátor vystavuje riziku, že jeho žiadosť o prenos do nového systému bude považovaná za neplatnú.

V tejto súvislosti informatívne zverejňujeme priebežne aktualizované zoznamy registrátorov, kde si je možné pozrieť, ktorí registrátori o prenos požiadali a ktorí ešte nie. Týmto spôsobom si najmä Držitelia môžu overiť, či ich registrátor plánuje pokračovať vo svojej registrátorskej činnosti aj v novom systéme.

Zoznamy sú k dispozícii v časti Dokumenty alebo po kliknutí na odkazy:

Registrátori, ktorí požiadali o presun do nového systému

Registrátori, ktorí doteraz nepožiadali o presun

Aktualizácia

Sme radi, že môžeme oznámiť príjemnú správu, ktorou upravujeme informáciu zaslanú 24.2.2017 – v ďalšej komunikácii s Tatrabankou sa nám podarilo dosiahnuť, že služba TatraPay bude v aktuálnom systéme poskytovaná v nezmenenej podobe až do spustenia nového systému k 31.5.2017.

Úprava komunikačného rozhrania Tatra banky

Vážení registrátori,

dovoľujeme si vás informovať, že z dôvodu zmien na strane Tatra banky, a.s. nebude od konca marca 2017 k dispozícii služba TatraPay. Preto už na stránke www.sk-nic.sk nebude možná úhrada domén týmto spôsobom.

Domény však bude možné aj naďalej uhrádzať pomocou služby ComfortPay (CardPay) alebo prevodným príkazom, kedy však bude potrebné zadať v internet bankingu Tatra banky, a.s. platobné údaje manuálne.

Služba ComfortPay (CardPay), teda úhrada kartou, ostáva zachovaná bezo zmien.

Dátum sprístupnenia formulára pre žiadosť o prenos do nového systému

Vážení registrátori,

dovoľujeme si vám pripomenúť, že žiadosť o zriadenie prístupu a prenesenie údajov do nového systému na správu domén podľa bodu 17.2 prechodných pravidiel (účinné od 1.1.2017) bude k dispozícii od 13. marca 2017.

Príslušný formulár je nutné riadne vyplniť a odoslať prostredníctvom nášho systému do 30. apríla 2017. Ten registrátor, ktorý tak neurobí, ukončí v zmysle prechodných pravidiel k 31. máju 2017 svoju činnosť.

O sprístupnení migračného formulára budeme včas každého registrátora informovať e-mailom a informácia bude zverejnená aj tu v novinkách.

Zmena spôsobu platieb za domény v novom systéme

Vážení registrátori,

dovoľujeme si vás upozorniť, že po spustení nového systému registrácie domén .sk, ktorého štart je naplánovaný na 31. mája 2017, bude všetky poplatky za domény a služby možné uhrádzať už iba kreditným systémom.

Pre každého registrátora, ktorý doteraz spôsob platby kreditným systémom nevyužíval, to bude znamenať úpravu vnútorných finančných procesov a preto je vhodné začať s tým včas. S cieľom čo najplynulejšieho prechodu na nový systém úhrad domén preto v predstihu sprístupníme aj rozhranie na navýšenie vstupného kreditu.

O sprístupnení tohto rozhrania budeme včas každého registrátora informovať e-mailom a informácia bude zverejnená aj tu v novinkách.