Novinky

Pripájame sa k boju proti zneužívaniu detí cez internet

Internet prináša mnoho výhod, vylepšení a nástrojov pre nás všetkých. Prináša však nové výzvy nielen pre dospelých, ale aj pre deti, ktoré sú súčasťou virtuálneho sveta prakticky už od svojho narodenia.

V odvrátenej tvári virtuálneho sveta číhajú okrem iného napr. nástrahy vo forme novodobej kyberkriminality. Rovnako ako v reálnom svete, aj v tom virtuálnom je potrebné nástrahy odhaľovať, popisovať a aktívne eliminovať.

Spoločnosť SK-NIC sa neustále snaží aktívne podporovať bezpečnosť virtuálneho Slovenska.

Iniciatívne sme preto podporili vytvorenie portálu Stalo sa TO v gescii organizácie IPčko – internetová poradňa pre mladých, ktorý aktívne priamo nadväzuje na film V sieti práve premietaný v slovenských kinách.

Snímka poukazuje na dlhodobo tabuizovanú tému zneužívania detí cez internet, pričom prináša prehľad rôznych praktík agresorov číhajúcich na sociálnych sieťach. Divákom približuje pojem grooming – vzbudzovanie dôvery u dieťaťa vo virtuálnom priestore s cieľom sexuálneho kontaktu. Je to veľmi zaujímavý a pomerne desivý pohľad na súčasnú realitu, a to, čo zdanlivá anonymita internetu vyvoláva v ľuďoch.

Táto téma na Slovensku nemala doteraz prakticky žiadne riešenie či aspoň relevantné zastrešenie, to sa však teraz zmenilo – obete budú môcť prostredníctvom portálu Stalo sa TO okamžite požiadať o pomoc. Táto internetová poradňa je anonymná, vďaka čomu môžu požiadať o pomoc aj obete, ktoré o svojom probléme nechcú hovoriť so svojimi blízkymi, rodičmi, kamarátmi či s políciou. Špecialisti z oblasti psychológie sú pripravení podať pomocnú ruku každý deň či už prostredníctvom online chatu, e-mailu alebo telefonicky. Portál Stalo sa TO je aj priamo odkazovaný vo filme V sieti.

Filmy s tematikou akú má film V sieti považujeme za mimoriadne aktuálne. Preto sme v minulosti podporili aj film Kto je ďalší?, ktorý približoval problematiku kyberšikany. Je smutné, že vzdelávacie inštitúcie na Slovensku v tejto veci nerobia prakticky vôbec nič. No iba poukazovať na nástrahy internetu nestačí. Je nevyhnutné šíriť aj informácie o tom ako predísť takýmto závažným problémom, resp. ako sa s nimi vysporiadať v prípade, ak nastanú.

Práve takéto návody nájdu deti, rodičia, ale aj odborníci na stránke stalosato.sk, ako aj informácie o témach ako grooming či násilie a vydieranie detí a mladých ľudí na internete. Heslo portálu je „Nikto v tom nemusí byť osamote. Pomoc existuje!“

S filmom V sieti je spojená silná osveta, do ktorej sa zapojila aj naša spoločnosť SK-NIC. V spolupráci s organizáciou IPčko a jej linkou pomoci stalosato.sk chceme prispieť k poukázaniu na tento celospoločenský problém.

Preto Vám zasielame túto výzvu – nezostaňte chladní – ak poznáte obete internetových predátorov, informačné letáky pre nich môžete nájsť tu. Ak ste sa s obťažovaním či kyberšikanou cez internet stretli osobne a neviete kam sa obrátiť, obráťte sa priamo na internetovú linku pomoci IPčka. Ak budú príliš vyťažení, skúste to znova!

Fond SK-NIC vyhlasuje výzvu pre veľké projekty 2020

Čoskoro bude opäť možné požiadať o finančnú podporu projektov z Fondu SK-NIC, a to od 15. marca 2020 až do 30. apríla 2020.

Na výzvu pre veľké projekty 2020 bude z fondu vyčlenených až 150 000 EUR, pričom tentokrát pridelíme úspešným projektom podporu v rozmedzí od 10 000 EUR do 30 000 EUR! Je tiež dôležité spomenúť, že projekty prihlásené do tohto kola výzvy budú mať až dvojročný priestor na realizáciu.

 

Výzva pre veľké projekty 2020 zahŕňa tri okruhy tém:

 • vzdelávanie v oblasti IKT,
 • digitálna inklúzia,
 • projekty s pozitívnym vplyvom na životné prostredie (tzv. „zelené IT“).

Podporené teda budú:

 • projekty efektívne využívajúce informačno-komunikačné technológie k vzdelávaniu alebo projekty vzdelávajúce o týchto technológiách,
 • projekty digitálnej inklúzie, ktoré zapájajú všetkých ľudí nezávisle od veku, pohlavia, schopností a miesta do využívania výhod virtuálneho sveta,
 • projekty, ktoré v rámci technológií znižujú environmentálne dopady na životné prostredie.

Do minuloročnej výzvy pre malé projekty sa zapojilo množstvo zaujímavých projektov, podporujúcich bezpečnosť, ale najmä vzdelávanie s využitím elektronických technológií, preto sme sa rozhodli druhú tému zopakovať aj do ďalšej výzvy. Zaujímajú nás však aj iné témy – také, ktoré otvoria svet technológií ľuďom s rôznymi špecifickými potrebami či také, ktoré pomôžu chrániť životné prostredie. Sme zvedaví, čím nás zase tvorcovia projektov ako naposledy prekvapia!

Ak teda disponujete dobrým nápadom, neváhajte sa prihlásiť – žiadosti môžete zasielať elektronicky prostredníctvom online formulára na darca.sk.

Podrobnejšie informácie nájdete na stránkach Fondu SK-NIC alebo aj Nadácie Pontis, ktorá je opäť poverená procesom zberu žiadostí a vyhodnocovaním projektov.

Prostredníctvom Fondu SK-NIC chceme pomáhať dobrým myšlienkam a nápadom, ktoré prispejú k rozvoju virtuálneho Slovenska. Spustením ďalšej výzvy napĺňame jeden zo strategických cieľov našej spoločnosti, ktorým je angažovanie sa v oblasti podpory projektov smerujúcich k digitálnej spoločnosti.

Už teraz sa tešíme na vaše nápady a na ich prínos pre rozvoj nášho virtuálneho Slovenska!

Blíži sa ďalšia výzva Fondu SK-NIC

V priebehu mesiaca marec bude opäť možné požiadať o finančnú podporu projektov z Fondu SK-NIC.

Tentokrát pripravujeme výzvu pre veľké projekty, na ktorú je vyčlenená suma až 150 000 EUR!

Výzva bude otvorená od 15. marca do 30. apríla 2020.

V porovnaní s výzvou pre malé projekty, ktorú sme vyhlasovali v októbri 2019, bude možné vo výzve pre veľké projekty 2020 získať podporu v rozmedzí od 10 000 EUR do 30 000 EUR.

 

Blížiaca sa výzva zahŕňa tri okruhy tém:

 • vzdelávanie v oblasti IKT
 • digitálna inklúzia
 • projekty s pozitívnym vplyvom na životné prostredie (tzv. „zelené IT“)

Projekty minuloročnej výzvy boli zamerané na kybernetickú bezpečnosť a vzdelávanie v oblasti internetu a mnohé z nich nás inšpirovali pri voľbe tém do tohto kola. Chceme pokračovať v nastavenom trende pomáhať dobrým myšlienkam a nápadom, ktoré nielen zvyšujú digitálnu či bezpečnostnú úroveň, ale majú aj altruistický charakter.

Výborným príkladom ako využiť virtuálny priestor na priblíženie reality je projekt z predošlej výzvy z dielne neziskovej organizácie EDUMA – Od emócií k poznaniu, ktorá sa zaoberá upozorňovaním na celkový deficit pochopenia, citlivosti a porozumenia k ľuďom s rôznymi problémami, či už zdravotnými alebo sociálnymi. Projekt, s ktorým sa uchádzali o podporu z Fondu SK-NIC, má za cieľ vybudovať bezpečnejšie online prostredie pre žiakov a študentov. [Viac o tomto projekte nájdete na tomto odkaze].

Ďalší projekt so silným posolstvom prináša organizácia IPčko, ktorá dlhodobo vedie psychologickú online poradňu, napr. pre osoby so samovražednými sklonmi či s rôznym postihnutím. Ich cieľom je podávať virtuálnu pomocnú ruku a informovať o tom, kde môžu osoby hľadať pomoc a ako môžu riešiť svoju situáciu (napr. prostredníctvom podcastov a live streamov). Sme radi, že pomôžeme ďalšiemu rozvoju tohto na Slovensku unikátneho projektu. Uvedomujeme si, že virtuálny svet nielen pomáha, ale môže byť aj hrozbou najmä pre mladých ľudí, je preto potrebné zasiahnuť včas. [Pre viac informácii o projekte IPčka kliknite sem].

Spoločnosť SK-NIC financiami z fondu pomohla aj v oblasti vzdelávania – žiakom lesníckej a drevárskej školy, ktorí boli posledných pár rokov odkázaní na prácu so zastaraným vybavením. Do ich učební preto okrem iného pribudnú moderné GPS zariadenia, vďaka ktorým sa budú môcť plnohodnotnejšie pripravovať na svoj budúci profesijný život. [Viac informácií o projekte SOŠ lesníckej a drevárskej nájdete tu].

Ak disponujete dobrým nápadom, alebo poznáte niekoho, kto chce realizovať projekt a jeho téma je vo výzve pre veľké projekty 2020, sledujte novinky na webe spoločnosti SK-NIC, a.s. alebo na webe Nadácie Pontis, ktorá je pre nás zabezpečuje zber žiadostí a vyhodnocovanie projektov.

Už teraz sa tešíme na projekty v ďalšej výzve a na ich prínos pre rozvoj nášho virtuálneho Slovenska!

Projekty podporené z Fondu SK-NIC sa už realizujú

Riešitelia projektov, ktoré boli podporené z Fondu SK-NIC v roku 2019, už začali realizovať deklarované aktivity.

SK-NIC začiatkom roka 2020 usporiadal prezentáciu jednotlivých projektov, kde sa o nich mohli dozvedieť viac či už zástupcovia internetovej komunity alebo médiá.

Z jednotlivých projektov je možné náhodne spomenúť napr. projekt Junior Internet. Tento opakovane úspešný projekt je vlastne súťažnou konferenciou pre žiakov základných a stredných škôl, ktorí prihlasujú svoje práce v oblasti informatiky ako napríklad webové stránky, aplikácie, blogy, či digitálny dizajn a na základe toho štartujú rôzne ďalšie skvelé projekty. Táto súťaž zabezpečovaná organizáciou AMAVET má už 15 ročnú tradíciu a jej kvalitatívny prínos presvedčil hodnotiteľov projektov aj v roku 2019. K dispozícii sú aj zaujímavé informácie priamo od realizátorov tohto projektu.

Z (ne)pohľadu nevidiacich je možné uviesť krásny a pravdivý výrok – „Keď položíte prst na dotykovú obrazovku smartfónu, je to ako zavrieť oči na námestí a hľadať tú správnu lavičku.“ S týmito slovami začal svoju prezentáciu Ing. Roman Martinovič, zakladateľ organizácie Stopka, n.o., ktorí vytvárajú aplikáciu Corvus pre slabo a nevidiacich. Organizácia vďaka podpore z Fondu SK-NIC chystá ďalšie dôležité aktivity pre túto aplikáciu – viac už opäť zo slov jej tvorcov.

Sme radi, že prispievame k rastu a rozvoju nášho virtuálneho Slovenska, a že Fond SK-NIC už od svojej prvej výzvy napĺňa svoju podstatu. Chceme aj naďalej pomáhať projektom, ktoré sú zaujímavé svojou inováciou, ochranou kyberpriestoru, edukáciou v rámci internetu a podobne. Môžeme s radosťou uviesť, že niektoré z úspešných projektov sme už v tejto chvíli podporili aj ďalšími aktivitami.

V prvom kole výzvy bolo prijatých 56 návrhov projektov, z ktorých bolo Nadáciou Pontis odporučených na podporu 11 a tie boli aj podporené. Zaujímavým faktom je, že 43% všetkých podaných žiadostí bolo z oblasti školstva, no medzi žiadateľmi figurovali aj občianske združenia, fyzické osoby, „eseročky“, nadácie či cirkevné organizácie. Projekty boli v tejto výzve podporené v rozmedzí od 5 000 EUR do 10 000 EUR a bola medzi ne prerozdelená prakticky celá vyčlenená suma v objeme 100 000 EUR.

Ďalšia výzva bude zameraná na väčšie projekty, čo znamená, že podporíme projekty v sume od 10 000 do 30 000 EUR a budú aj niektoré nové témy. Vyhlásenie tejto výzvy očakávame už v marci 2020.

Druhá výzva sa zameria na projekty v nasledovných troch oblastiach:

 • Vzdelávanie v oblasti IKT
 • Digitálna inklúzia
 • Projekty s pozitívnym vplyvom na životné prostredie (tzv. „zelené IT“)

Všetky potrebné informácie o Fonde SK-NIC nájdete na webe spoločnosti SK-NIC, a.s. alebo na webe Nadácie Pontis.

Projekty, ktoré získali podporu z Fondu SK-NIC, budeme priebežne sledovať a informovať o ich realizácii. Už teraz sa tešíme na projekty v ďalšej výzve a na ich prínos pre rozvoj nášho virtuálneho Slovenska.

Víťazi prvej výzvy prezentovali svoje projekty

SK-NIC začal rok prezentáciou úspešných projektov z prvej výzvy Fondu SK-NIC.

Prezentácia sa uskutočnila 9. januára 2020 v priestoroch HubHub v Bratislave. Výbornú atmosféru tvorivosti a nápadov doplnili zástupcovia Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ďalej len ÚPVII), registrátori a, samozrejme, samotní víťazi prvej výzvy Fondu SK-NIC. Odovzdávanie podpory osobne podporil aj predseda predstavenstva SK-NIC, a.s., Ben Crawford, ktorý vyzdvihol kvalitu víťazných projektov.

Prezentácia podporených projektov nás utvrdila v správnosti mechanizmu Fondu SK-NIC. Sme radi, že z takého množstva prihlásených projektov prešli práve tieto a sme milo prekvapení ich kvalitou a pestrosťou. Vidíme, že virtuálny svet zasahuje do každej oblasti života, či už je to vzdelávanie, medziľudské vzťahy, alebo pomoc mladým, ktorí to potrebujú. Krátke video z prezentácie projektov si môžete pozrieť tu.

„Univerzity, školy, neziskové organizácie – všetci predkladatelia podporených projektov dokázali svoje projekty úspešne odprezentovať aj pred zástupcami internetovej komunity a opätovne tak ukázali, že projekty boli vybrané správne. Keďže víťazi prvej výzvy už prostriedky na realizáciu svojich projektov dostali, nám zostáva iba jediné – odkázať i takto verejne jasné posolstvo, že sa tešíme na samotné výsledky a prínos víťazných projektov v internetovej komunite,“ doplnil Jaroslav Kmeť, generálny riaditeľ IT sekcie ÚPVII.

V prvom kole výzvy bolo prijatých 56 návrhov projektov, z ktorých bolo Nadáciou Pontis odporučených na podporu 11 a tie boli aj podporené. Zaujímavým faktom je, že 43% všetkých podaných žiadostí je z oblasti školstva, no medzi žiadateľmi figurovali aj občianske združenia, fyzické osoby, „eseročky“, nadácie či cirkevné organizácie. Projekty boli v tejto výzve podporené v rozmedzí od 5 000 EUR do 10 000 EUR, z Fondu SK-NIC bola prerozdelená prakticky celá vyčlenená suma v objeme 100 000 EUR.

Úspešnosť prvej výzvy nás teší, a preto už v tejto chvíli pripravujeme ďalšiu, ktorá bude oproti tej prvej zameraná na väčšie projekty, čo znamená, že podporíme projekty v sume od 10 000 do 30 000 EUR. Veríme, že túto výzvu vyhlásime už na jar tohto roka.

Druhá výzva podporí projekty v nasledovných troch oblastiach:

 • Vzdelávanie v oblasti IKT
 • Digitálna inklúzia
 • Projekty s pozitívnym vplyvom na životné prostredie (tzv. „zelené IT“)

Podporu z prvej výzvy Fondu SK-NIC dostali tieto projekty:

Žiadateľ Názov projektu Schválená suma
Od emócií k poznaniu, n.o. Bezpečnejšie online prostredie pre žiakov a študentov 9 934 €
Learn2Code o.z Programujeme s GalaxyCodr 10 000 €
Stopka n.o Nalieváreň v Corvusáckom PROGRESSbare 10 000 €
Asociácia pre mládež, vedu a techniku Junior Internet 10 000 €
KASPIAN S OKO-m bezpečne na internete 10 000 €
Spolok nepočujúcich pedagógov Zvýšenie porozumenia o ochrane údajov u nepočujúcich osôb 7 373 €
Základná škola Pavla Dobšinského Po stopách interaktívnej podlahy 10 000 €
IPčko Pomáhame mladým cez internet 10 000 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Letná škola kyberkriminality 2020 4 990 €
Stredná priemyselná škola elektrotechnická Secure Zochova 5 437 €
Stredná odborná škola lesnícka a drevárska J.D.M. Lipt . Hrádok Modernizácia materiálno-technického vybavenia odbornej učebne geograficko- informačných systémov 10 000 €

 

Všetky potrebné informácie o Fonde SK-NIC nájdete na webe spoločnosti SK-NIC, a.s. alebo na webe Nadácie Pontis.

Všetkým projektom želáme úspešný štart a už teraz sa tešíme na ďalšiu výzvu!

        

SK-NIC spustil ďalšiu výhodnú akciu na registráciu domén

Obrázok - Evidujeme 400 000 domén ,skSpoločnosť SK-NIC začala rok 2020 spustením technológie skenovania domén na prítomnosť CDS záznamov s názvom CDS scanning. Táto služba funguje ako automatická aktivácia DNSSEC na základe údajov na menných serveroch domény bez potreby zápisu do registra domén zo strany registrátora. Slovensko sa tak zaradilo na tretie miesto v krajinách, ktoré používajú túto technológiu.

Touto technologickou novinkou sme spustili aktivity, ktoré by mali podporiť úspešný príbeh najkrajšej koncovky .sk aj v roku 2020.

A aby bol nasledujúci rok naozaj úspešný, pripravili sme pri príležitosti prekročenia hranice 400 000 domén akciu 4 dni po 4,- EUR.

Pravidlá akcie sú jednoduché – počas 4 dní v období od 21. do 24. januára 2020 bude cena za registráciu novej domény 4,- EUR bez DPH.

Chceme pokračovať v nastavenom trende poskytovania top technológií a služieb. Preto sme rok 2020 začali nielen technologickou novinkou, ale aj výhodnou akciou na kúpu novej domény. Budeme radi, ak privítame vo virtuálnom Slovensku nových používateľov.

SK-NIC spustil technologickú novinku ako tretia krajina v Európe!

Správca domény .sk SK-NIC, a.s. spustil k 1. januáru 2020 pre doménu .sk novú doplnkovú službu k DNSSEC – tzv. CDS skenovanie.

Prvé skenovanie identifikovalo vyše 5000 domén, ktoré sa pridali k doménam zabezpečeným prostredníctvom DNSSEC, čím sa počet takto zabezpečených domén s najkrajšou koncovkou .sk zvýšil na viac ako 125 000!

Slovensko sa od spustenia DNSSEC v apríli 2019 posunulo do skupiny lídrov v podiele počtu domén zabezpečených týmto vyšším štandardom. Aktuálne už máme zabezpečených vyše 30% všetkých .sk domén, čo je výborné! Aj v roku 2020 chceme ďalej zvyšovať štandard poskytovaných služieb a prispievať tak k vyššej bezpečnosti virtuálneho Slovenska.

„Automatická aktivácia DNSSEC na serveroch a teda samotná služba CDS skenovania posúva slovenskú doménu .sk medzi špičky vo virtuálnom svete a pre samotných držiteľov slovenskej domény prináša vyšší štandard služieb,“ pozitívne hodnotí tento krok Jaroslav Kmeť, generálny riaditeľ IT sekcie Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.

Služba CDS skenovanie funguje ako automatická aktivácia DNSSEC na základe údajov na menných serveroch domény bez potreby zápisu do registra domén zo strany registrátora. Podrobnejšie technické informácie je možné nájsť v dokumentácii na webe SK-NIC.

Túto najmodernejšiu technológiu v oblasti DNSSEC mali doteraz na svete iba dve domény najvyššej úrovne – .ch (Švajčiarsko) a .cz (Česká republika), Slovensko sa tak stalo treťou krajinou, ktorá ju spustila!

Akcie na registráciu nových domén pokračujú aj v roku 2020

Banner - Promo akcie pokračujúRok 2019 je pre nás významný – máme čo oslavovať! Prekročili sme hranicu 400.000 domén s koncovkou .sk! Počet tých, ktorí sa rozhodli vstúpiť do virtuálneho Slovenska, rastie. Rozvíja sa komunikácia, ponuka vzdelávania, máme tu množstvo obchodov, ale i možnosti zábavy. Ale rastú aj nebezpečenstvá!

My vieme, že tento priestor je potrebné chrániť a preto sme v apríli spustili službu DNSSEC. Spoločne sa nám podarilo touto službou zabezpečiť už viac ako 25 % domén a toto číslo stále rastie. Slovensko sa tak zaradilo na špičku krajín Európy v podiele domén zabezpečených prostredníctvom DNSSEC.

Pre rok 2020 sme pripravili viacero nových služieb, ktoré zvýšia nielen zabezpečenie virtuálneho Slovenska, ale aj komfort našej vzájomnej komunikácie. A aby naša spoločná snaha prinášala aj naďalej takéto výsledky, chceme ju podporiť pokračujúcou atraktívnou cenou pre najkrajšiu doménovú koncovku .sk. Preto predlžujeme platnosť dlhodobých akcií aj na rok 2020:

 • Akciu Nové domény za lacnejšie predlžujeme do 31.12.2020.
  • V rámci akcie Nové domény za lacnejšie je možné zaregistrovať novú Doménu za jednotnú akciovú cenu 7 EUR bez DPH namiesto štandardnej ceny pre Registrátorov podľa Cenníka.
 • Akciu Získaj 100, dostaň 100 predlžujeme do 31.12.2020.
  • V rámci akcie Získaj 100, dostaň 100 je oceňujeme aktivitu Registrátora pri registrovaní nových Domén, a to návratom finančných prostriedkov v hodnote 100 EUR bez DPH za každých 100 nových Domén zaregistrovaných prostredníctvom tohto Registrátora.
  • Na rozdiel od minulosti však v súlade s cieľom zvyšovania bezpečnosti v priestore .sk domén pribudla pre zarátanie domény do akcie podmienka zabezpečiť doménu prostredníctvom DNSSEC.

Úplné podmienky akcií nájdete tu.

SK-NIC pristúpi k automatizovanej aktivácii DNSSEC

Logo DNSSECAj keď je nasadenie DNSSEC v doméne .sk už teraz výborné, v záujme zabezpečenia vyššieho štandardu služieb pre držiteľov domén a komfortu služieb pre registrátorov, plánujeme pristúpiť k automatizovanej aktivácii DNSSEC na základe údajov na DNS serveroch (tzv. CDS skenovanie).

Tento proces je alternatívou k manuálnemu zapisovaniu záznamov pre DNSSEC do nášho registra domén .sk. Zároveň konštatujeme, že túto najmodernejšiu technológiu v oblasti DNSSEC majú zatiaľ na svete iba dve ccTLD – .ch (Švajčiarsko) a .cz (Česká republika), Slovensko sa tak zaradí na tretie miesto!

Službu CDS skenovanie pre doménu .sk spustíme už k 1. januáru 2020 a sme radi, že opäť môžeme zvýšiť štandard poskytovaných služieb a prispieť tak k vyššej bezpečnosti virtuálneho Slovenska.

Tento systém bude u nás pracovať spôsobom denného prehľadávania zónových záznamov jednotlivých domén na tzv. CDS záznam (podľa RFC 8078). Podrobnejšie technické informácie pre registrátorov sú dostupné v registrátorskej konzole.