Novinky

Školenie o internetovej bezpečnosti pre odborníkov verejného sektora

Odborníkov z verejného sektora sme pozvali na školenie o internetovej bezpečnosti prezentované riaditeľom pre bezpečnosť, stabilitu a odolnosť z americkej  organizácie ICANN.

Aké stratégie, techniky a nástroje využívajú profesionáli z oblasti informačnej bezpečnosti na odhalenie pokusov o zneužitie systému menných serverov či zlovoľných registrácií domén alebo adries? Ako zbierať informácie, ktoré neskôr budú potrebné pri ďalšom vyšetrovaní nedovolenej či škodlivej činnosti?

Aj to sa dozvedia odborníci z verejného sektora na školení o bezpečnosti na internete, ktoré sme pripravili v spolupráci s ICANN, najvyššou medzinárodnou organizáciou, ktorá zodpovedá za prideľovanie priestoru v rámci internetu, domény a dohliada nad dodržiavaním protokolárnych parametrov a zaisťovaním serverového systému.

Školiteľom bude dlhoročný odborník organizácie ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) Carlos Alvarez,  ktorý v tejto najvyššej internetovej autorite v Kalifornii pôsobí ako riaditeľ sekcie bezpečnosti, stability a odolnosti (Security, Stability and Resiliency). Carlos sa zameriava na pomoc internetovej komunite pri vysporiadaní sa so zneužívaním zdrojov Systému menných serverov (DNS). Je odborníkom v  oblasti zmluvných otázok a v oblasti tvorby politík, ktoré môžu prispieť k zníženiu zneužívania DNS a k zvýšeniu ochrany spotrebiteľa. Spolupracuje aj so zložkami, ktoré zabezpečujú dodržiavanie kybernetických zákonov a tiež s komunitou prevádzkovej bezpečnosti po celom svete. Carlos je právnik a venuje sa štúdiu sieťových technológií prostredníctvom protokolov TCP/IP na UCLA (University of California, Los Angeles). Pôsobí tiež ako certifikovaný vyšetrovateľ podvodov.

Na Slovensku je na základe poverenia americkej organizácie ICANN správou domény najvyššej úrovne .sk už vyše 20 rokov poverená spoločnosť SK-NIC, pričom je vhodné skonštatovať, že téme bezpečnosti na internete sa dlhodobo venujeme v spolupráci s renomovanými medzinárodnými odborníkmi. Je to jedna z našich kľúčových tém a jej dôležitosť neustále rastie. Školenie v spolupráci s ICANNom je v rámci témy dôležité z pohľadu zvyšovania povedomia, zdieľania poznatkov a praktických informácií, ktoré vedia naši odborníci využiť pri zaistení bezpečnosti slovenského internetu, a tým  aj vytvorenia čo najlepšieho prostredia pre rozvoj digitálnej ekonomiky na Slovensku.

CentralNic Group PLC, strategický partner spoločnosti SK-NIC, a.s., od začiatku našej spolupráce zdôrazňuje, že jeho poslaním a strategickým cieľom je vytvoriť čo najlepšie prostredie pre slovenskú internetovú komunitu a podporovať rozvoj slovenskej digitálnej ekonomiky ako takej. Ako transparentná, verejne obchodovaná firma je CentralNic Group PLC povinný plniť nielen všetky zákonné nariadenia, ale aj všetky rozhodnutia slovenskej Komisie pre správu národnej domény .sk, v ktorej sú okrem vlády SR zastúpení aj používatelia internetu, poskytovatelia internetových služieb a registrátori internetových domén. Naša práca je celosvetovo pod drobnohľadom investorov a svetových médií.

Školenia sa zúčastnia nielen odborníci z najdôležitejších slovenských verejných inštitúcií podieľajúcich sa na ochrane bezpečnosti na internete v Slovenskej republike, ale aj zástupcovia IT sektora a registrátorov domén.

Prezentácia zo seminára o GDPR pre registrátorov

Ako sa Všeobecné nariadenie EÚ o ochrane údajov (GDPR) a jeho požiadavky dotknú vzťahov medzi registrom a registrátormi, vzťahu registrátorov a držiteľov a celkovo ako ovplyvnia registrovanie internetových domén sme prezentovali na seminári, ktorý sa uskutočnil v Bratislave 15. marca 2018 a zúčastnilo sa ho niekoľko desiatok spomedzi najväčších registrátorov.

Táto naša aktivita je len jednou z prvých, ktorú po vstupe nového investora CentralNic prinášame slovenskej internetovej komunite, a ktorou zároveň podporujeme oblasť bezpečnosti na internete.

Avízo na seminár zverejnilI TASR, SME, Pravda, TouchIT, Dobré noviny.

Prezentáciu zo seminára si môžete pozrieť tu: prezentácia SK-NIC k GDPR

Nariadenie EÚ o ochrane údajov (GDPR) ovplyvní aj registráciu internetových domén

Pre registrátorov domén sme pripravili bezplatné školenie o novom nariadení Európskej únie o ochrane osobných údajov, ktoré sa dotkne aj podnikania v oblasti registrácie internetových domén.

Pokutu až do výšky 20 miliónov EUR, respektíve až do štyroch percent z ročného obratu firmy, bude možné od konca mája uložiť za nedodržanie nového nariadenia EÚ o ochrane osobných údajov.

Takéto drakonické sankcie so sebou prinesie Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov známe aj pod skratkou GDPR (General Data Protection Regulation). To nahrádza doterajšiu legislatívu a jeho cieľom je posilniť a zjednotiť ochranu osobných údajov pre všetkých občanov žijúcich v členských štátoch EÚ.

Nariadenie vstúpi vo všetkých členských štátoch EÚ do účinnosti od 25. mája 2018 a dá občanom EÚ väčšiu kontrolu nad tým, ako s ich osobnými údajmi môžu nakladať rôzne organizácie. Pre každú firmu, ktorá pracuje s osobnými údajmi fyzických osôb, je to preto v týchto mesiacoch veľmi dôležitá téma.

Hoci ide o nariadenie EÚ, má celosvetový vplyv, pretože akákoľvek organizácia, ktorá spracúva osobné údaje občanov EÚ, musí spĺňať požiadavky tejto regulácie.

Nariadenie sa samozrejme dotkne nielen nás ako registra, ale aj registrátorov internetovej domény .sk. Rovnako ako iné organizácie, aj oni musia prijať množstvo opatrení a postupov potrebných pre splnenie nových požiadaviek na ochranu osobných údajov tých, ktorí si registrujú slovenské domény pre svoje firmy, organizácie, blogy, produkty, či služby.

Téme ochrany osobných údajov sa dlhodobo intenzívne venujeme, a to v spolupráci s renomovanými právnikmi a ďalšími odborníkmi. So všetkými našimi registrátormi už komunikujeme, v rámci čoho sme im napríklad prístupnou formou zhrnuli rýchlo sa blížiace povinnosti spojené s nariadením GDPR. Najmä pre registrátorov s najväčším počtom osobných údajov sme k 15. marcu pripravili osobitný seminár, ktorý im pomôže v prebiehajúcej príprave na súlad s novým nariadením. Všetky zmeny v našich predpisoch budú takisto onedlho k dispozícii na verejné pripomienkovanie, rovnako ako sa spustí aj proces nevyhnutnej úpravy registrátorských zmlúv.

Návrhy nových pravidiel a registrátorskej zmluvy zohľadňujúce nariadenie GDPR pre verejné pripomienkovanie

Vážení registrátori, vzhľadom na blížiacu sa účinnosť nariadenia EÚ o GDPR Vám predstavujeme návrhy upravených Pravidiel a registrátorskej zmluvy, otvorené pre verejné pripomienkovanie v termíne do 21. marca 2018. Návrhy sa týkajú len dotknutých meniacich sa pasáží. Kontakt pre Vaše pripomienky je hostmaster@sk-nic.sk.

Vopred Vám ďakujeme za spoluprácu.

Pravidlá 2018 05 25 v1 (PDF)

Registrátorská zmluva dodatok 01 v1 (PDF)

 

19.4.2018 AKTUALIZÁCIA

UPOZORNENIE: Toto sú iba návrhy dokumentov, nie finálne verzie. Finálne verzie nájdete v časti vyhradenej pre registrátorov.

Do účinnosti novej legislatívy o ochrane osobných údajov ostáva už iba 100 dní

Ako ste zaznamenali už aj v masmédiách, 25. mája tohto roka vstúpi do platnosti nové nariadenie Európskej únie, upravujúce ochranu osobných údajov (tzv. GDPR = General Data Protection Regulation).

Už o 100 dní tak dôjde k najdôležitejšej zmene v oblasti ochrany osobných údajov v rámci EÚ za ostatných viac než 20 rokov.
Toto nariadenie a jeho implementácia sa pochopiteľne dotýkajú aj registrácie a správy internetových domén na Slovensku a prináša so sebou viacero povinností, ktoré musí každý dotknutý subjekt splniť.

V tejto súvislosti sme preto pre Vás v spolupráci s kolegami nášho strategického partnera CentralNic Group PLC pripravili krátky prehľad o tom, čo nariadenie GDPR znamená pre túto oblasť a najmä pre Vás ako registrátora. Celú prezentáciu nájdete tu: 8-minútový prehľad o GDPR (PDF).

Túto dôležitú tému budeme pre Vás aj naďalej sledovať, pričom je výrazne pravdepodobné, že implementácia tejto legislatívy si vyžiada isté úpravy ako v Pravidlách, tak vstup do Registrátorskej zmluvy.

Stanovisko SK-NIC, a.s. k hoax-om o dostupnosti .sk

Dostupnosť národnej domény najvyššej úrovne .SK ostáva bez zmeny: nový strategický investor CentralNic má nepoškvrnenú 20-ročnú históriu 100-percentnej dostupnosti služieb.

Na slovenskom internete sa v ostatných dňoch objavili nepodložené špekulácie (hoax-y) na tému dostupnosti národnej domény najvyššej úrovne .sk, navodzujúce dojem, že štandard služby pre doménu .SK nie je alebo by v budúcnosti mohol nebyť optimálny, v dôsledku zmeny v Dohode o spolupráci medzi spoločnosťou SK-NIC a vládou SR.

Takéto tvrdenia sú absolútne nesprávne. Preto uvádzame nasledujúce skutočnosti:

  1. SK-NIC, a. s. (manažér slovenskej národnej domény .SK) má Dohodu o spolupráci s vládou SR, na základe ktorej existuje Komisia pre správu národnej domény rozhodujúca o Pravidlách pre správu domény .SK, v ktorej sú zastúpení aj zástupcovia internetových užívateľov, zástupca registrátorov domén Michal Truban (ktorého na januárovom stretnutí zastupoval pán Jombík), a zástupca poskytovateľov internetových služieb, ako aj zástupcovia vlády SR. Spomedzi súkromných organizácií, ktoré sú manažérmi národných domén v  iných krajinách Európy, je takáto Dohoda o spolupráci s vládou SR v prípade SK-NIC unikátnym prípadom.
  2. Jednou zo záväzných požiadaviek Dohody s vládou SR, ktorú musí SK-NIC, a.s. dodržiavať, je zabezpečenie viac než 99-percentnej dostupnosti služieb. Tento limit bol nastavený pri podpise dodatku k Dohode v roku 2007 a v tomto nastavení odvtedy nedošlo k žiadnym zmenám, ani neboli požadované. Takýto limit je pri daných službách bežný, pričom rovnaká úroveň je stanovená napr. v Českej republike.
  3. Skutočná dostupnosť domény .SK v správe SK-NIC, a. s. vždy prevyšovala úroveň 99% a doteraz vždy bola 100%. Rovnakú 100-percentnú dostupnosť služieb zabezpečuje už viac než 20 rokov aj spoločnosť CentralNic, britská verejne obchodovaná spoločnosť, ktorá nedávno vstúpila ako strategický partner do SK-NIC, a.s.
  4. V roku 2017 požiadala vláda SR členov Komisie pre správu národnej domény o návrhy pre zlepšenie Dohody s SK-NIC, a. s. Jedným z akceptovaných návrhov bolo doplnenie oficiálnej Dohody o úrovni služieb (SLA, Service Level Agreement), ktorá detailnejšie definuje poskytované služby a ich monitorovanie. Navyše boli doplnené sankcie za nesplnenie požiadaviek Dohody o úrovni služieb. Hoci v prípade iných národných domén v Európe nie je zvyčajná regulácia takouto Dohodou o úrovni služieb so svojou národnou vládou, všetky zúčastnené strany súhlasili s touto dodatočnou požiadavkou.
  5. Žiadna zo zúčastnených strán nikdy počas procesu pripomienkovania nenavrhla zmeny v úrovni minimálnych limitov pre dostupnosť podľa tejto Dohody.
  6. Dohoda o úrovni služieb bola dohodnutá zúčastnenými stranami, pričom boli zachované limity pre dostupnosť z pôvodného dodatku k Dohode o spolupráci z roku 2007. Komisii pre správu národnej domény bola táto SLA prezentovaná na stretnutí 16. januára, kedy bola schválená väčšinou hlasov, pričom nikto nehlasoval proti, ani nevzniesol námietky.

Záver: akékoľvek náznaky toho, že by požiadavky pre služby mali byť zmiernené, alebo by sa mala zhoršiť dostupnosť služieb, alebo že by Slovensko malo horšie nastavené požiadavky než Česká republika, Nemecko, alebo Veľká Británia sú hrubým prekrúcaním faktov. Faktom je, že limity pre dostupnosť domény .SK sa za desať rokov nezmenili a dostupnosť domény .SK doteraz bola aj ostáva bezchybná. Okrem toho, Slovensko sa teší oveľa väčšiemu vplyvu vlády SR a internetovej komunity na rozhodovanie o pravidlách správy než v prípade iných európskych krajín, teraz má aj Dohodu o úrovni služieb zahŕňajúcu sankcie za akékoľvek nesplnenie záväzných požiadaviek.

Doplnenie Dohody o úrovni služieb pre služby registra domény najvyššej úrovne .SK – SLA

Vážení registrátori,

touto cestou si Vás dovoľujeme informovať o úprave Pravidiel poskytovania domén v doméne najvyššej úrovne .sk, ktorá je výsledkom hlasovania Komisie pre správu národnej domény .sk zo dňa 16. januára 2018.

Ako viete, v 7-člennej Komisii je okrem predstaviteľov vlády a správcu domény najvyššej úrovne .sk aj zástupca doménových registrátorov, zástupca používateľov internetu, ako aj zástupca poskytovateľov internetových služieb. Štatút komisie a mechanizmus pre zmeny Pravidiel nájdete na adrese: http://www.informatizacia.sk/865-menu/23232s

Znenie nových Pravidiel, ktoré nadobudnú účinnosť 1. februára 2018, nájdete na adrese: https://sk-nic.sk/pravidla/, znenie so zobrazením zmien  na https://sk-nic.sk/dokumenty.

Nová internetová doména nielen pod stromček: Predlžujeme akcie na registráciu domén .SK

Banner - Promo akcie pokračujúPo vstupe nového strategického investora, londýnskej spoločnosti CentralNic, sme sa rozhodli pokračovať v doterajšej akcii zvýhodnenej ceny nových internetových domén, za ktorú ju poskytujeme registrátorom.

V súlade s predstaveným zámerom nového investora tým chceme podporiť rozvoj slovenskej internetovej komunity.

Vďaka prvej akcii sa môžu registrátori tešiť pokračovaniu znížených cien, za ktoré si u nás registrujú domény pre svojich koncových užívateľov. V prvom roku svojho registračného obdobia tak môžete pre svojich klientov zaregistrovať novú Doménu za jednotnú akciovú cenu 7 EUR bez DPH, teda o 30 percent lacnejšie oproti štandardnej cene podľa Cenníka.

Táto akciová cena je o 65 percent nižšia oproti cenníku spred viac než roka. Za registráciu domén tak registrátori, ktorí túto službu poskytujú koncovým užívateľom, zaplatia oproti roku 2016 len približne tretinovú cenu.

Získaj 100, dostaň 100 je ďalšia zvýhodnená akcia, ktorá oceňuje aktivitu Registrátorov pri registrovaní nových Domén. Registrátor tak za každých 100 ním zaregistrovaných nových domén získa odmenu 100 EUR bez DPH.

Obe zvýhodnené akcie budú pokračovať až do 31.12.2018. Spolu so svojim novým strategickým investorom CentralNic do budúcnosti zvažujeme ďalšie modely podpory slovenskej internetovej komunity.